Provinciaal blad van Zeeland

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
ZeelandProvinciaal blad 2021, 7847ander besluit van algemene strekkingProvincie Zeeland - Ontwerp Omgevingsverordening 2021

 

Op 27 juli 2021 hebben Gedeputeerde Staten de volgende documenten vastgesteld voor inspraak:

  • ontwerp Zeeuwse Omgevingsverordening

  • ontwerp Delegatiebesluit

  • ontwerp Verordening Nautisch beheer

Provinciale Staten moeten op grond van de Omgevingswet (verwachte inwerkingtreding: 1-7-2022) één omgevingsverordening vaststellen, waarin alle regels over de fysieke leefomgeving zijn opgenomen. De invulling hiervan is de Zeeuwse Omgevingsverordening. Provinciale Staten voldoen met vaststelling hiervan aan de wettelijke verplichting vanuit de Omgevingswet.

De ontwerp Omgevingsverordening, ontwerp Delegatiebesluit en ontwerp Verordening Nautisch beheer liggen vanaf 8 september tot en met 19 oktober 2021 ter inzage op het provinciehuis, Abdij 6 te Middelburg. U kunt de stukken ook digitaal raadplegen via www.zeeland.nl 

Gedurende de termijn van terinzagelegging kan een ieder mondeling of schriftelijk zienswijzen indienen bij Gedeputeerde Staten van Zeeland. Schriftelijke zienswijzen kunnen, voorzien van adresgegevens en motivering, worden ingediend bij Provincie Zeeland, Postbus 6001, 4330 LA Middelburg. Voor mondelinge zienswijzen kan telefonisch een afspraak worden gemaakt met de Provincie Zeeland op 0118-631011. In plaats van toezending per brief kunt u, gedurende de hierboven genoemde termijn, uw opmerkingen langs elektronische weg insturen aan omgevingsvisie@zeeland.nl.