Provinciaal blad van Zeeland

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
ZeelandProvinciaal blad 2021, 7826ander besluit van algemene strekkingBesluit van Gedeputeerde Staten van Zeeland houdende wijziging van het Openstellingsbesluit Samenwerking voor Innovatie Zeeland 2021

Besluit van Gedeputeerde Staten van Zeeland van 31 augustus 2021, kenmerk 89399, houdende wijziging van het Openstellingsbesluit Samenwerking voor Innovatie Zeeland 2021.

 

Gedeputeerde Staten van Zeeland,

  • Overwegende dat op 15 juni 2021, kenmerk 65816, het POP3 Openstellingsbesluit Samenwerking voor innovatie Zeeland 2021 is vastgesteld (Provinciaal Blad 2021, nr. 4695), in het kader van de Verordening subsidies Plattelandsontwikkelingsprogramma 2014-2022 (POP3) Zeeland;

  • Gelet op artikel 1.3 van Hoofdstuk 1 en paragraaf 7 van Hoofdstuk 2 van de Verordening POP-3 Zeeland;

  • Overwegende dat het wenselijk is de openstellingstermijn voor het indienen van subsidieaanvragen te verlengen tot en met 1 november 2021om 17.00 uur;

  • Overwegende dat gebleken is dat het vijfde lid van artikel 7 van het Openstellingsbesluit Samenwerking voor innovatie Zeeland 2021 in samenhang met het eerste lid van artikel 7 een inconsistentie bevat, welke inconsistentie in het onderhavige besluit hersteld wordt.

Besluiten vast te stellen de navolgende wijzigingen van het Openstellingsbesluit Samenwerking voor innovatie Zeeland 2021:

 

ARTIKEL I  

Het Openstellingsbesluit Samenwerking voor innovatie Zeeland 2021 wordt als volgt gewijzigd:

 

A

In besluit IV wordt de openstellingsperiode van 28 juni 2021, 9 uur tot en met 1 oktober 2021, 17.00 uur, gewijzigd in: van 28 juni, 9 uur tot en met 1 november 2021, 17.00 uur.

 

B

Artikel 7, vijfde lid, komt te luiden:

  • 5.

    Op grond van artikel 1.15, vierde lid, van de Verordening bepalen Gedeputeerde Staten dat, indien het beschikbare subsidieplafond ontoereikend is voor alle voor subsidie in aanmerking komende projecten, de projecten gerangschikt worden naar score. Ingeval van gelijke score prevaleren projecten die hoger scoren op het hoogste onderscheidende criterium, dus in de volgorde effectiviteit – haalbaarheid/kans op succes – innovativiteit - efficiëntie. Als ook dit geen onderscheid oplevert, vindt de keuze plaats door middel van loting.

 

Artikel II  

Dit besluit treedt in werking met ingang van de eerste dag na de datum van uitgifte van het Provinciaal Blad waarin het wordt geplaatst.

 

 

 

 

 

Aldus vastgesteld in de vergadering van Gedeputeerde Staten van 31 augustus 2021.

Drs. J.M.M. Polman, voorzitter

A.W. Smit, secretaris

Toelichting

 

Verlenging openstellingsperiode

Het is gebleken dat de aanvankelijke openstellingsperiode te kort is, mede in verband met de vakantieperiode. Om die reden wordt de openstellingsperiode met een maand verlengd.

 

Wijziging van het vijfde lid van artikel 7

Het vijfde lid van artikel 7 wordt gewijzigd omdat dat, in relatie tot het eerste lid van artikel 7, een inconsistentie bevatte. De inconsistentie betreft de rangschikking van projecten die een gelijke score behalen.