Provinciaal blad van Noord-Brabant

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Noord-BrabantProvinciaal blad 2021, 7583andere beschikkingKennisgeving Wet natuurbescherming, Handelskwekerij Gevers-Donkers B.V., Bleekerweg 11A, 5725 BE te Heusden Z/123840

Ontwerpbeschikking

Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant maken bekend dat zij voornemens zijn in het kader van artikel 2.7, tweede lid, van de Wet natuurbescherming een besluit te nemen op een aanvraag voor een vergunning.

 

Het project betreft het wijzigen van een glastuinbouwbedrijf, gelegen aan de Bleekerweg 11A, 5725 BE te Heusden, in de gemeente Asten.

 

Het ontwerpbesluit en de bijbehorende stukken zijn vanaf 30 augustus 2021 tot en met 11 oktober 2021 6 weken in te zien bij de Omgevingsdienst Brabant Noord (ODBN), Victorialaan 1, 5213 JG ’s-Hertogenbosch. Telefoonnummer 088-7430 000. Voor inzage in de bijbehorende stukken dient een afspraak gemaakt te worden. Het besluit (en onderliggende stukken) zijn digitaal op te vragen via e-mail info@odbn.nl of terug te vinden op de website www.brabant.nl/loket/vergunningen-meldingen-en-ontheffingen

 

Een ieder kan tot en met 11 oktober 2021 ten aanzien van het ontwerpbesluit schriftelijk of mondeling zienswijzen inbrengen bij Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant (p/a Omgevingsdienst Brabant Noord, Procesadministratie, Victorialaan 1, 5213 JG ‘s-Hertogenbosch.

 

Voor het mondeling inbrengen van zienswijzen bestaat binnen deze periode de mogelijkheid tot het houden van een hoorzitting. Een verzoek daartoe dient binnen drie weken na begindatum ter inzage legging bij de Omgevingsdienst Brabant Noord te worden ingediend.

 

Aan deze procedure is het kenmerk Z/123840 gekoppeld. U dient bij correspondentie dit kenmerk te vermelden.

 

's-Hertogenbosch, augustus 2021