Provinciaal blad van Zeeland

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
ZeelandProvinciaal blad 2021, 7444omgevingsvergunningProvincie Zeeland - Ontwerpbesluit Wet natuurbescherming aan Verbrugge Zeeland Terminals B.V. voor de huidige bedrijfssituatie op de locatie Engelandweg 10-12 en Denemarkenweg te Ritthem, waarin de offshore werkzaamheden zijn verplaatst met zaaknummer 85472

Gedeputeerde Staten van Zeeland maken in week 34 bekend dat zij het voornemen hebben in het kader van artikel 2.7 lid 2 van de Wet natuurbescherming vergunning te verlenen aan Verbrugge Zeeland Terminals B.V. voor de huidige bedrijfssituatie op de locatie Engelandweg 10-12 en Denemarkenweg te Ritthem, waarin de offshore werkzaamheden zijn verplaatst.

 

Ter inzage

Het ontwerpbesluit ligt gedurende 6 weken na publicatiedatum ter inzage. U kunt op afspraak de stukken inzien in het Provinciehuis, Abdij 6 in Middelburg. U kunt hiervoor contact opnemen met het informatiecentrum: 0118-631011. Kopieën van stukken worden op verzoek toegestuurd. Ook hiervoor kunt u contact opnemen met het informatiecentrum. In alle gevallen dient u het zaaknummer van de vergunning te vermelden.

 

Zienswijze

Gedurende de periode van terinzagelegging worden alle belanghebbenden (inclusief vergunninghouder in de gelegenheid gesteld om schriftelijk of mondeling een zienswijze met betrekking tot het ontwerpbesluit in te dienen bij het Gedeputeerde Staten van Zeeland, Postbus 6001, 4330 LA Middelburg.

 

Wanneer wij binnen de door ons gestelde termijn geen reactie hebben ontvangen, gaan wij ervan uit dat de noodzaak om van deze gelegenheid gebruik te maken bij geen van de belanghebbenden aanwezig is.