Provinciaal blad van Overijssel

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
OverijsselProvinciaal blad 2021, 7349ander besluit van algemene strekkingOntwerp projectplan Waterwet, m.e.r.-beoordelingsbeslissing en ontwerpbesluit Wnb Dijkversterking Stenendijk te Hasselt

Gedeputeerde Staten van Overijssel maken, mede namens het Waterschap Drents Overijsselse Delta het volgende bekend:

Het project

De monumentale Stenendijk tussen gemaal Galgerak en molen de Zwaluw bij Hasselt is onvoldoende sterk en voldoet niet aan de huidige toetseisen voor waterveiligheid. Uit de verkenning van het project Stenendijk blijkt dat alleen een zelfstandig kerende constructie het waterveiligheidsprobleem van deze primaire kering kan oplossen, mét behoud van belangrijke omgevingswaarden zoals de monumentale stenen muur, (beschermde) natuurwaarden en omliggende woningen. Het Waterschap Drents Overijsselse Delta heeft een projectplan Waterwet opgesteld waarin de te nemen maatregelen zijn beschreven. De dijk hoeft niet te worden verhoogd en de versterking heeft een zeer beperkt ruimtebeslag. Er wordt een damwand geplaatst en een kleine hoeveelheid grond wordt ontgraven.

Gecoördineerde projectprocedure Projectplan Waterwet

Bij de voorbereiding van de besluiten die nodig zijn voor de uitvoering van het project Dijkversterking Stenendijk te Hasselt wordt de provinciale coördinatieregeling op grond van de Waterwet ( artikel 5.8, Waterwet) toegepast. De bedoeling van de provinciale coördinatie is om de voorbereiding en bekendmaking van de voor de uitvoering van dit project benodigde besluiten op elkaar af te stemmen en gelijktijdig te laten plaatsvinden.

M.e.r.-beoordelingsbeslissing

Op 12 mei 2020 is een m.e.r.-beoordelingsbeslissing genomen op de m.e.r.-beoordelingsnotitie van 15 april 2020. Het opstellen van een MER was niet nodig is. Omdat in de planuitwerkingsfase meer detailinformatie over de dijkversterking bekend is geworden, is de oorspronkelijke m.e.r.-beoordeling aangevuld met een oplegnotitie. De aanvulling gaat in op de m.e.r.-beoordelingsplichtige activiteiten: plaatsen van een damwand en ontgrondingswerkzaamheden.

Gedeputeerde Staten hebben op basis van deze oplegnotitie op 22 juni 2021 besloten dat de voorgenomen activiteiten nog steeds niet leiden tot belangrijke nadelige gevolgen voor het milieu, en dat er daarom geen milieueffectrapportage (MER) hoeft te worden gemaakt. Dit conform artikel 7.17, lid 3 van de Wet milieubeheer en de in bijlage III van de m.e.r.-richtlijn aangegeven criteria (kenmerken, plaats en effect van activiteit). De m.e.r.-beoordelingsbeslissing, oplegnotitie m.e.r.-beoordeling en m.e.r.-beoordeling zijn bijlagen bij het projectplan Waterwet en liggen nu ook ter inzage. Hier kunt u ook zienswijzen op indienen.

Vastgestelde ontwerpbesluiten

De volgende ontwerpbesluiten met bijlagen liggen vanaf donderdag 26 augustus 2021 tot en met woensdag 6 oktober 2021 voor iedereen ter inzage:

- Projectplan Waterwet Dijkversterking Stenendijk te Hasselt (Waterschap Drents Overijsselse Delta) inclusief m.e.r.-beoordeling(en);

- Ontheffing Wet natuurbescherming soortenbescherming (provincie Overijssel)

Ter inzage

De ontwerpbesluiten zijn (op afspraak) fysiek in te zien vanaf donderdag 26 augustus 2021 tot en met woensdag 6 oktober 2021. Dit kan op de volgende locaties.

Instantie

Locatie

Aanmelden bij

Provincie Overijssel*

Luttenbergstraat 2, Zwolle

Balie provinciehuis

Contactpersoon M. Bethlehem

Waterschap Drents Overijsselse Delta

Dokter van Deenweg 186, Zwolle

Balie

Contactpersoon M. Vervoort

Gemeente Zwartewaterland

Telvorenstraat 2, 8061 CB Hasselt

Balie

Contactpersoon Henk Kin

* In verband met maatregelen tegen het Corona-virus bestaat de mogelijkheid dat het provinciehuis niet gedurende de gehele inzagetermijn open is. U wordt verzocht een afspraak te maken om de stukken in te zien. U kunt daarvoor een afspraak maken met mevrouw Bethlehem (m.bethlehem@overijssel.nl of 038- 499 8899).

Online bekijken

U kunt het projectplan Waterwet (inclusief m.e.r.-beoordelingsbeslissing, oplegnotitie m.e.r.-beoordeling en m.e.r.-beoordeling en andere bijlagen) en de ontheffing Wet natuurbescherming soortenbescherming inzien in het provinciaal blad via de publicatie op https://zoek.officielebekendmakingen.nl/ en ook op https://www.overijssel.nl/loket/ter-inzage/

Vragen?

Voor inhoudelijke vragen over het project kunt u contact opnemen met mevrouw M. Vervoort Omgevingsmanager Dijkversterking Stenendijk te Hasselt van het Waterschap Drents Overijsselse Delta, telefoonnummer 088 233 1200.

Voor vragen over de ontwerpbesluiten en/of de procedure kunt u terecht bij mevrouw M. Bethlehem van de provincie Overijssel, telefoonnummer 038 - 499 8899.

Hoe kunt u een zienswijze indienen?

Heeft u het plan gelezen en bent u het niet eens met (een onderdeel van) het projectplan, de m.e.r.-beoordelingsbeslissing(en) of met de Ontheffing Wet natuurbescherming soortenbescherming? Dan kunt u dit kenbaar maken door gedurende de termijn van terinzagelegging een zienswijze in te dienen bij de provincie Overijssel. Voor een goede beantwoording vragen wij u om elk onderdeel apart in uw zienswijze te benoemen en te behandelen. Het indienen van een zienswijze kan zowel schriftelijk als mondeling (zie toelichting hieronder).

Schriftelijk

U kunt uw zienswijze onder vermelding van ‘Projectplan Waterwet dijkversterking Stenendijk te Hasselt’, sturen naar:

per e-mail: hwbp@overijssel.nl o.v.v. project Stenendijk of

per brief: Gedeputeerde Staten van Overijssel t.a.v. mevr. M.W. Bethlehem, O.v.v. Project Stenendijk, Postbus 10078, 8000 GB Zwolle

Let op: dus ook zienswijzen op het projectplan Waterwet van het Waterschap Drents Overijsselse Delta dient u in bij het coördinerend bevoegd gezag provincie Overijssel.

Mondeling

U kunt tijdens de terinzagelegging ook een mondelinge zienswijze indienen. Om gebruik te maken van deze mogelijkheid dient binnen de periode van ter inzage legging contact te worden opgenomen met mevrouw M. Bethlehem via telefoonnummer 038-499 8899, zodat hiervoor een afspraak gemaakt kan worden. Van een mondelinge zienswijze wordt een bondig verslag gemaakt, dat wij u ter accordering en ondertekening voorleggen.

Wat gebeurt er met uw zienswijze?

Alle zienswijzen worden doorgestuurd naar de desbetreffende bevoegde instantie die de zienswijzen betrekt bij de definitieve besluitvorming. Uw ingediende zienswijze wordt zorgvuldig beoordeeld. Bij nieuwe inzichten kan uw zienswijze leiden tot aanpassingen in het definitieve projectplan, of in het besluit op vergunning. Iedereen die een zienswijze heeft ingediend, wordt geïnformeerd over hoe hiermee is omgegaan via de Nota van beantwoording. Tegen de definitieve besluiten staat beroep open bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.

Crisis- en herstelwet

Op de besluiten is de Crisis- en herstelwet (Chw) van toepassing. Deze wet richt zich op versnelling van projecten en bevat onder andere bepalingen voor de beroepsprocedure. Ingevolge artikel 1.6a van de Chw kunnen na afloop van de termijn voor het instellen van beroep geen nieuwe beroepsgronden meer worden aangevoerd.