Provinciaal blad van Noord-Brabant

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriekReactietermijn
Noord-BrabantProvinciaal blad 2021, 7191andere beschikkingKENNISGEVING WET NATUURBESCHERMING, Van Hoof, Meerkoetweg 9, 5721 PV te Asten, Z/131979

Ontwerpbeschikking

Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant maken bekend dat zij voornemens zijn in het kader van artikel 2.7, tweede lid, van de Wet natuurbescherming een besluit te nemen op een aanvraag voor een vergunning. Het project betreft de wijziging van een veehouderij, uitgevoerd op Meerkoetweg 9, 5721 PV te Asten, in de gemeente Asten.

Het ontwerpbesluit en de bijbehorende stukken zijn vanaf 17 augustus 2021 t/m 27 september 2021 in te zien bij de Omgevingsdienst Brabant Noord (ODBN), Victorialaan 1, 5213 JG ’s-Hertogenbosch, telefoon 088-743 00 00. Voor inzage in de bijbehorende stukken dient een afspraak gemaakt te worden. Het besluit (en onderliggende stukken) zijn digitaal op te vragen via e-mail info@odbn.nl of terug te vinden op de website www.brabant.nl/loket/vergunningen-meldingen-en-ontheffingen.

Een ieder kan tot en met 27 september 2021 ten aanzien van het ontwerpbesluit schriftelijk of mondeling zienswijzen inbrengen bij Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant (p/a Omgevingsdienst Brabant Noord, Procesadministratie, Victorialaan 1, 5213 JG ’s-Hertogenbosch). Voor het mondeling inbrengen van zienswijzen bestaat binnen deze periode de mogelijkheid tot het houden van een hoorzitting. Een verzoek daartoe dient binnen drie weken na begindatum ter inzage legging bij de Omgevingsdienst Brabant Noord te worden ingediend.

Aan deze procedure is het kenmerk Z/131979 gekoppeld. U dient bij correspondentie dit kenmerk te vermelden.

's-Hertogenbosch, augustus 2021