Provinciaal blad van Overijssel

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
OverijsselProvinciaal blad 2021, 6806ruimtelijk plan of omgevingsdocumentProvincie Overijssel Terinzagelegging vastgesteld Provinciaal Inpassingsplan Natura 2000-gebied Witte Veen

Op 1 juli 2021 hebben Provinciale Staten het definitieve Provinciale Inpassingsplan, de Nota van Antwoord en overige bijlagen vastgesteld.

Aanleiding

Gedeputeerde Staten hebben op 18 mei 2020 het inrichtingsplan voor het Natura 2000-gebied Witte Veen vastgesteld. Het inrichtingsplan is een uitwerking van de maatregelen die nodig zijn om de natuur in Witte Veen te herstellen en versterken.

Herstellen en versterken kwetsbare natuur Witte Veen

De Hegebeek aan de noordzijde van het Witte Veen is door de jaren heen diep uitgesleten. Dit heeft een verdrogend effect op het gebied waar onder andere hoogveen, vochtige heide, moerasbos en vennen voorkomen. Door de verondieping van de Hegebeek wordt meer water vastgehouden in het natuurgebied. Dit heeft een positief effect op de natuurwaarden van het gebied. Tevens worden in het Witte Veen herstelmaatregelen uitgevoerd voor het behoud van de habitattypen.

Provinciaal Inpassingsplan (PIP)

De maatregelen die in Witte Veen moeten worden uitgevoerd voor Natura 2000-doelen hebben gevolgen voor de bestemming van gronden of het gebruik ervan. Als de functie of het gebruik van de grond wijzigt, dan wordt dit vastgelegd in een Provinciaal Inpassingsplan (PIP). Een PIP is te vergelijken met een bestemmingsplan, maar dan op provinciaal niveau. 

Stand van zaken

Het inrichtingsplan, ontwerp-PIP, MER en overige bijlagen zijn op 8 december 2020 vastgesteld en hebben zes weken ter inzage gelegen. Gelijktijdig heeft een ontwerp-ontgrondingenvergunning ter inzage gelegen. Tijdens deze terinzagelegging is een digitale informatiebijeenkomst georganiseerd op 14 januari 2021 voor belanghebbenden en geïnteresseerden. In totaal zijn er 3 zienswijzen ontvangen. Deze zienswijzen zijn beantwoord in een Nota van Antwoord en hebben geleid tot aanpassing van het PIP. Er zijn geen ambtelijke wijzigingen doorgevoerd. De zienswijzen hebben niet geleid tot aanpassing van de ontgrondingenvergunning.

Terinzagelegging-PIP en gecoördineerde ontgrondingenvergunning

Het PIP ligt inclusief bijlagen van 17 augustus tot en met 28 september 2021 ter inzage. Gedurende deze periode is het PIP digitaal beschikbaar via www.overijssel.nl/loket/ter-inzage of via www.ruimtelijkeplannen.nl onder nummer NL.IMRO.9923.ipWitteveen-va01.

Gelijktijdig ligt de verleende ontgrondingenvergunning ter inzage. Deze is digitaal te raadplegen via www.overijssel.nl/loket/ter-inzage.

Tevens zijn het PIP en de vergunning als inkijkexemplaar op afspraak beschikbaar op het Provinciehuis Overijssel (Luttenbergstraat 2, 8012 EE ZWOLLE) en het Gemeentehuis Haaksbergen (Blankenburgerstraat 28, 7481 EB HAAKSBERGEN).

Indienen beroep gewijzigd vastgesteld PIP en ontgrondingenvergunning

In de periode van woensdag 18 augustus tot en met dinsdag 28 september 2021 kan beroep worden ingesteld bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Deze Afdeling beslist in eerste en enige instantie over de ingestelde beroepen.

Beroep tegen het PIP en de ontgrondingenvergunning staat open voor:

- een ieder die een zienswijze heeft ingediend, en

- belanghebbenden (ongeacht of zij een zienswijze indienden).

Een beroepsschrift kan ingediend worden onder vermelding van “Natura 2000 PIP Witte Veen” aan:

Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State

Postbus 20019

2500 EA DEN HAAG

Het beroepsschrift moet worden ondertekend en dient ten minste het volgende te bevatten:

a) Naam en adres;

b) Dagtekening;

c) Een omschrijving van het besluit waartegen het beroep is gericht;

d) De redenen en argumenten waarom er beroep wordt aangetekend.

Crisis- en herstelwet

Op het PIP en de gecoördineerde ontgrondingenvergunning is de Crisis- en herstelwet van toepassing. Dat betekent dat de beroepsprocedure enigszins anders is dan gebruikelijk: de beroepsgronden moeten direct in het beroepsschrift staan en mogen na afloop van de beroepstermijn niet meer worden aangevuld. Tevens wordt het beroep niet-ontvankelijk verklaard indien binnen de beroepstermijn geen gronden zijn ingediend.

Voorlopige voorziening

Het PIP treedt in werking op de dag na het einde van de beroepstermijn. Het indienen van een beroepsschrift verandert dit niet. Om de werking van de besluiten op te schorten kunnen degenen die beroep hebben ingesteld een voorlopige voorziening aanvragen. Een verzoek hiertoe kan worden ingediend bij de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Bij het verzoek moet een afschrift van het beroepsschrift worden overlegd. Voor het indienen van een beroepsschrift en/of een verzoek om een voorlopige voorziening is griffierecht verschuldigd.

Vragen over de procedure? Neem contact op met Ronald Orie, r.orie@overijssel.nl, 038 499 76 69.

Meer weten? Kijk op www.overijssel.nl/natura2000