Provinciaal blad van Utrecht

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
UtrechtProvinciaal blad 2021, 677Beschikkingen | afhandelingMilieueffectrapportage: Notitie reikwijdte en detailniveau (NRD) PlanMER Provinciaal programma wonen en werken

Gedeputeerde Staten van Utrecht maken bekend dat gestart wordt met de procedure voor milieueffectrapportage (m.e.r.) voor het Provinciaal programma wonen en werken. Hiervoor is een Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD) opgesteld.

Aanleiding

De provincie Utrecht heeft in maart 2020 haar Ontwerp Omgevingsvisie en Ontwerp Omgevingsverordening gepresenteerd. Hierin is een nieuwe systematiek voor de locaties voor wonen en werken opgenomen. Gemeenten en provincie stellen gezamenlijk regionale programma’s voor wonen en werken op, de provincie legt de essentie daarvan vast in een provinciaal programma wonen en werken.

Het ‘Provinciale programma wonen en werken’ zal per regio een overzicht bevatten van het aantal woningen/hectares bedrijventerrein dat kan worden gerealiseerd dan wel geherstructureerd of geïntensiveerd. Daarbij worden de mogelijke uitbreidingslocaties specifiek opgenomen.

PlanMER

Voor het provinciaal programma wonen en werken is een PlanMER noodzakelijk. Hierin worden milieueffecten van het programma in beeld gebracht. Het doel is om inzichtelijk te maken welke effecten het nieuwe beleid heeft op de leefomgeving en of het voorgestelde beleid bijdraagt aan het halen van de gestelde doelen. Door middel van een PlanMER kunnen milieubelangen volwaardig worden meegewogen in de besluitvorming over een plan.

De NRD beschrijft welke effecten in de PlanMER onderzocht gaan worden (‘reikwijdte’). Daarnaast geeft de NRD informatie over de manier waarop de effecten van het Programma wonen en werken onderzocht zullen worden en met welke diepgang (‘detailniveau’).

Inspraak NRD

De NRD ligt van 1 februari tot en met 14 maart ter inzage op het provinciehuis van Utrecht, Archimedeslaan 6 te Utrecht, bij het Servicecentrum, elke werkdag van 09.00 tot 16.00 uur. En bij alle gemeenten in de provincie.

Indien u de NRD op papier wilt inzien, verzoeken wij u om die reden telefonisch contact op te nemen met de heer M.F van Helden tel. 06-40733788.

U kunt de NRD ook downloaden van de provinciale website:

https://www.provincie-utrecht.nl/loket/ter-inzage

Een ieder wordt in de gelegenheid gesteld om binnen de ter inzagetermijn te reageren op de NRD.

Schriftelijke zienswijzen kunt u, onder vermelding van uw naam en adresgegevens, indienen bij de provincie Utrecht; zienswijzen@provincie-utrecht.nl, onder vermelding van NRD Programma wonen en werken, t.a.v. de heer M.F. van Helden, of Provincie Utrecht, Postbus 80300, 3508 TH Utrecht.

Voor vragen over de NRD kunt u contact opnemen via: programmawonenwerken@provincie-utrecht.nl

Vervolg

Alle zienswijzen worden opgenomen in een Nota van Beantwoording en zullen betrokken worden bij het op te stellen PlanMER. Op het moment dat het PlanMER gereed is, wordt dit samen het ontwerp Programma wonen en werken ter inzage gelegd.

Gedeputeerde Staten van Utrecht, 26 januari 2021