Provinciaal blad van Noord-Brabant

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Noord-BrabantProvinciaal blad 2021, 6752omgevingsvergunningMelding voor NB084731781 BUS melding Ploegstraat 4 Someren-Heide (gemeente Someren)

Eindhoven, 3 augustus 2021

Melding Besluit uniforme saneringen (BUS)

De Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant heeft op 3 augustus 2021 een melding ontvangen van Archimil te Asten, namens fam. Greijmans te Someren, op grond van artikel 39b van de Wet bodembescherming met het voornemen de bodem te saneren op de locatie Ploegstraat 4 te Someren conform het Besluit uniforme saneringen (BUS). De locatie is geregistreerd onder NB084731781.

De Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant is door Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant gemandateerd voor het afhandelen van deze melding.

Wij delen namens het bevoegd gezag de saneerder binnen vijf weken na ontvangst van de melding schriftelijk mede of de melding niet in overeenstemming is met artikel 39b Wbb, het Besluit uniforme saneringen en de Regeling uniforme saneringen.

Deze mededeling van het bevoegd gezag is geen besluit in de zin van artikel 1:3 van de Algemene wet bestuursrecht. De mededeling kent geen inspraak-, terinzagelegging- of zienswijzenprocedure en ook geen bezwaar- en beroepprocedure naar aanleiding van de melding.

Naar aanleiding van deze publicatie kunnen derden binnen twee weken na publicatie reacties indienen. Deze reacties kunnen schriftelijk of mondeling naar voren worden gebracht. Van hetgeen mondeling naar voren is gebracht, wordt een verslag gemaakt.

Aan deze procedure is het kenmerk 00221616 gekoppeld. U dient bij correspondentie dit kenmerk te vermelden in de onderwerpregel.

Voor vragen of opmerkingen kunt u contact opnemen met de heer E. Jacobs, telefoonnummer 088 3690 682.