Provinciaal blad van Noord-Brabant

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Noord-BrabantProvinciaal blad 2021, 6696omgevingsvergunningOntwerpbeschikking omgevingsvergunning voor het in gebruik nemen van de N69 in afwijking van voorwaarden binnen het Provinciaal inpassingsplan Grenscorridor N69 - diverse kadastrale percelen binnen de gemeente Bergeijk, Valkenswaard en Veldhoven

(2 augustus 2021, Eindhoven)

Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant hebben een aanvraag voor een vergunning ingevolge de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht ontvangen van Provincie Noord-brabant. De aanvraag betreft het in gebruik nemen van de N69 in afwijking van voorwaarden binnen het Provinciaal inpassingsplan Grenscorridor N69, voor de inrichting gelegen aan diverse kadastrale percelen binnen de gemeente Bergeijk, Valkenswaard en Veldhoven.

Gedeputeerde Staten van Noord-Brabantmaken bekend dat zij voornemens zijn in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht de vergunningop de aanvraag te verlenen.

De aanvraag, de ontwerpbeschikkingen de bijbehorende stukken liggen vanaf 4 augustus 2021 tot en met 15 september 2021 ter inzage. Vanaf het moment van terinzagelegging is de ontwerpbeschikking te bekijken op de website van de provincie 'www.brabant.nl'. Indien u vragen of opmerkingen hebt, kunt u contact opnemen met de behandelaar op telefoonnummer 088-3690358.

Een ieder kan tot en met 15 september 2021 ten aanzien van de ontwerpbeschikking schriftelijk of mondeling zienswijzen inbrengen bij de Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant. Voor het mondeling inbrengen van zienswijzen bestaat binnen deze periode de mogelijkheid tot het houden van een hoorzitting. Een verzoek daartoe dient binnen drie weken na de begindatum van de ter inzage legging bij de Omgevingsdienst Zuidoost-Brabantte worden ingediend.

Aan deze procedure is het kenmerk 00212964 gekoppeld. U dient bij correspondentie dit kenmerk te vermelden.