Reglement Provinciale Adviescommissie Cultuur Drenthe 2021-2024

 

Gedeputeerde Staten van Drenthe;

 

gelet op de Subsidieregeling Incidentele Culturele Projecten Drenthe, de Algemene subsidieverordening Drenthe 2017, de Provinciewet en de Algemene wet bestuursrecht;

 

 

BESLUITEN:

 • I.

  het Reglement Provinciale Adviescommissie Cultuur Drenthe 2021-2024 vast te stellen;

 

 • II.

  het Reglement Provinciale Adviescommissie Cultuur Drenthe 2017-2020, zoals vastgesteld bij hun besluit van 1 november 2016, kenmerk 2.3/2016004484, Provinciaal Blad nummer 6002 van 2016, gewijzigd bij hun besluit van 8 oktober 2019, kenmerk 5.2/2019002160, Provinciaal Blad nummer 6826 van 2019, in te trekken.

 

Dit besluit treedt in werking op de dag na publicatie in het Provinciaal Blad en werkt terug tot en met 1 januari 2021.

 

 

Gedeputeerde Staten voornoemd,

 

 

mevrouw drs. J. Klijnsma, voorzitter

W.F. Brenkman MSc, secretaris

 

 

Assen, 26 januari 2021

Kenmerk 4.2/2021000087

 

 

Uitgegeven: 28 januari 2021

 

 

 

Reglement Provinciale Adviescommissie Cultuur Drenthe 2021-2024

 

Artikel 1 Instelling en taken

 • 1.

  Gedeputeerde Staten stellen een adviescommissie cultuur in.

 • 2.

  De adviescommissie heeft tot taak onafhankelijk advies uit te brengen aan Gedeputeerde Staten over:

  • a.

   aanvragen om subsidie die worden ingediend in het kader van de Subsidieregeling Incidentele Culturele Projecten Drenthe;

  • b.

   het cultuurbeleid van de provincie in algemene zin of over specifieke vragen betreffende het cultuurbeleid van de provincie, al dan niet op verzoek van Gedeputeerde Staten.

 

Artikel 2 Samenstelling

 • 1.

  De commissie bestaat uit ten minste vijf en ten hoogste negen leden.

 • 2.

  De commissie wordt door Gedeputeerde Staten in functie benoemd.

 • 3.

  De commissie benoemt uit haar midden een plaatsvervangend voorzitter. Bij afwezigheid van de voorzitter wordt deze vervangen door de plaatsvervangend voorzitter.

 • 4.

  Gedeputeerde Staten dragen er bij de samenstelling van de commissie zorg voor dat de commissie een afspiegeling vormt van de verschillende culturele disciplines. Voorts streven zij naar diversiteit in de samenstelling (onder meer naar geslacht en leeftijd).

 • 5.

  Geen lid van de commissie kunnen zijn:

  • -

   personen die deel uitmaken van of werkzaam zijn onder verantwoordelijkheid van een bestuursorgaan van de provincie Drenthe;

  • -

   bestuurders en werknemers van organisaties die van de provincie Drenthe een subsidie per boekjaar ontvangen.

 • 6.

  De commissie wordt bijgestaan door een door Gedeputeerde Staten aan te wijzen ambtelijk secretaris. De ambtelijk secretaris is geen lid van de commissie.

 

Artikel 3 Benoeming en ontslag

 • 1.

  De voorzitter van de commissie wordt voor vier jaar benoemd door Gedeputeerde Staten. De overige leden worden door Gedeputeerde Staten benoemd voor twee jaar en zijn eenmaal herbenoembaar.

 • 2.

  De voorzitter houdt elk jaar voortgangsgesprekken om het functioneren te bespreken.

 • 3.

  Het lidmaatschap van de commissie eindigt:

  • a.

   door ontslag op schriftelijk verzoek van het lid;

  • b.

   indien niet langer wordt voldaan aan het gestelde in artikel 2, vijfde lid;

  • c.

   na afloop van de zittingsperiode als bedoeld in het voorgaande lid;

  • d.

   door ontslag, al dan niet op voordracht van de voorzitter, door Gedeputeerde Staten wegens disfunctioneren van het lid.

 • 4.

  Een ontslagprocedure als bedoeld in het voorgaande lid, onder d, is met voldoende waarborgen omkleed.

 • 5.

  Gedeputeerde Staten voorzien zo spoedig mogelijk in ontstane vacatures.

 

Artikel 4 Vergaderingen

 • 1.

  De commissie vergadert circa acht keer per jaar.

 • 2.

  De ambtelijk secretaris belegt in overleg met de voorzitter de vergaderingen en zorgt ervoor dat de agenda en bijbehorende stukken, spoedeisende gevallen uitgezonderd, ten minste zeven dagen van tevoren online beschikbaar zijn.

 • 3.

  De vergaderingen van de commissie zijn niet openbaar.

 • 4.

  De voorzitter kan over de inhoud van de stukken die aan de commissie worden overgelegd, geheimhouding opleggen. Geheimhouding wordt in acht genomen door zowel de leden die bij de behandeling aanwezig waren, als tot de vergadering toegelaten personen, totdat de voorzitter de geheimhouding opheft.

 • 5.

  Van de vergaderingen van de commissie wordt door de ambtelijk secretaris verslag opgemaakt in de vorm van adviezen.

 • 6.

  Gedeputeerde Staten doen over besluiten die zij naar aanleiding van de adviezen van de commissie nemen, zo spoedig mogelijk mededeling aan de commissie. Indien zij afwijken van adviezen van de commissie, motiveren zij die afwijking.

 

Artikel 5 Mondelinge informatieverschaffing door de aanvrager

Indien de voorzitter en de ambtelijk secretaris dat, gelet op de aard van de in een vergadering te behandelen stukken, dienstig achten, kunnen zij de aanvrager van een subsidie of een door de aanvrager schriftelijk gemachtigd vertegenwoordiger uitnodigen om in die vergadering mondeling nadere informatie te verschaffen over de aanvraag.

 

Artikel 6 Extern deskundigen

De commissie kan ambtenaren, adviseurs en deskundigen horen en/of inschakelen.

 

Artikel 7 Besluitvorming

 • 1.

  De commissie besluit bij meerderheid van stemmen.

 • 2.

  Een lid onthoudt zich van deelname aan de besprekingen en stemming over een subsidieaanvraag waarbij hij direct of indirect betrokken is. Mocht er bij de behandeling van enige subsidieaanvraag blijken dat er van mogelijke (in)directe betrokkenheid van een commissielid sprake zou kunnen zijn, dan kan het desbetreffende lid niet adviseren.

 • 3.

  Een lid als bedoeld in het voorgaande lid kan wel informatie verschaffen in de zin van artikel 5.

 • 4.

  De commissie brengt haar adviezen schriftelijk en met redenen omkleed uit aan Gedeputeerde Staten.

 • 5.

  De adviezen komen tot stand met input van alle leden. De voorzitter is eindverantwoordelijk voor de opgemaakte adviezen.

 • 6.

  Adviezen van de commissie worden ondertekend door de voorzitter.

 

Artikel 8 Vergoeding

De voorzitter en de leden van de commissie ontvangen voor het bijwonen van de vergaderingen van de commissie een vergoeding als bedoeld in artikel 10, vierde lid, aanhef en onder c, van de Verordening rechtspositie decentrale politieke ambtsdragers provincie Drenthe 2019, alsmede reis- en verblijfskosten zoals bedoeld in artikel 11 van deze verordening. De vergoeding voor de voorzitter betreft 250% van het basisbedrag, voor de leden is dit 175%.

 

Artikel 9 Onvoorziene gevallen

In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist de voorzitter.

 

Artikel 10 Inwerkingtreding

 • 1.

  Dit reglement treedt in werking op de dag na publicatie in het Provinciaal Blad en werkt terug tot en met 1 januari 2021.

 • 2.

  Het Reglement Provinciale Adviescommissie Cultuur Drenthe 2017-2020, zoals vastgesteld bij hun besluit van 1 november 2016, kenmerk 2.3/2016004484, Provinciaal Blad nummer 6002 van 2016, gewijzigd bij hun besluit van 8 oktober 2019, kenmerk 5.2/2019002160, Provinciaal Blad nummer 6826 van 2019, wordt ingetrokken.

 

Artikel 11 Citeertitel

Dit reglement kan worden aangehaald als Reglement Provinciale Adviescommissie Cultuur Drenthe 2021-2024.

Naar boven