Provinciaal blad van Zuid-Holland

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Zuid-HollandProvinciaal blad 2021, 6455andere beschikkingAanvraag Waterwet, hoek van de Plesmanlaan en de Ehrenfestweg te Leiden

Onderwerp

Omgevingsdienst Haaglanden maakt namens Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland bekend dat op 8 juli 2021 een aanvraag om vergunning is ontvangen voor het wijzigen van de op 25 februari 2021, kenmerk ODH-2021-00019138, verleende vergunning i.v.m. het wijzigen van debieten en filterlengte. De locatie betreft hoek van de Plesmanlaan en de Ehrenfestweg te Leiden (zaaknummer 01002238).

Inlichtingen

Voor nadere inlichtingen kunt u zich wenden tot de afdeling Toetsing & Vergunningverlening Milieu, e-mailadres: vergunningen@odh.nl.

De aanvraag ligt niet ter inzage en hier is geen bezwaar of beroep tegen mogelijk. De beschikking wordt later bekendgemaakt.