Provinciaal blad van Zuid-Holland

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Zuid-HollandProvinciaal blad 2021, 6446ander besluit van algemene strekkingProvincie Zuid-Holland - Besluit van gedeputeerde staten van Zuid-Holland van 29 juni 2021, DOS-2007-0008480, PZH-2021-777709788, tot intrekking van de luchthavenregeling voor de luchthaven (voor helikopters) van Trust International BV gevestigd aan de Laan van Barcelona 600 te Dordrecht, gemeente Dordrecht

Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland;

 

Gelet op:

 

 • -

  titel 8.3 van de Wet luchtvaart;

 • -

  het verzoek van Trust International BV daterend van 1 augustus 2019 inhoudende een verzoek tot intrekking van de luchthavenregeling voor de luchthaven (voor helikopters) van Trust International BV gevestigd aan de Laan van Barcelona 600 te Dordrecht, gemeente Dordrecht, zoals vastgesteld bij besluit van 23 februari 2011 en gepubliceerd op 26 april 2011 (Provinciaal Blad 2011, 44);

Overwegende dat het helikopterplatform (luchthaven voor helikopters) van Trust International BV niet meer in gebruik is, noch weer in gebruik zal worden genomen.

 

Besluiten:

Artikel I

De luchthavenregeling voor de luchthaven (voor helikopters) van Trust International BV gevestigd aan de Laan van Barcelona 600 te Dordrecht, gemeente Dordrecht, zoals vastgesteld bij besluit van 23 februari 2011 en gepubliceerd op 26 april 2011 (Provinciaal Blad 2011, 44), wordt ingetrokken.

Artikel II

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Provinciaal Blad waarin dit besluit wordt geplaatst.

Den Haag, 29 juni 2021

Gedeputeerde staten van Zuid-Holland

drs. H.M.M. Koek, secretaris

drs. J. Smit, voorzitter

TERINZAGELEGGING

 

Het besluit ligt gedurende de beroepstermijn ter inzage. U kunt de ontwerpbeschikking tijdens kantooruren op de volgende plaatsen inzien:

 • -

  de gemeente Dordrecht, in de hal van het Stadskantoor, Spuiboulevard 300 te Dordrecht;

 • -

  de DCMR Milieudienst Rijnmond, Parallelweg 1 te Schiedam (ma. t/m vr. van 8.30 tot 16.00 uur, buiten en na bovengenoemde periode uitsluitend na telefonische afspraak, tel.nr.: 010 – 246 86 21)

Vanwege de maatregelen rondom de Coronavirus-crisis kunnen de stukken bij de DCMR Milieudienst Rijnmond alleen op afspraak en uitsluitend op maandag en donderdag tussen 10.00 en 14.00 uur worden ingezien aan de Parallelweg 1, 3112 NA Schiedam. Afspraken kunt u maken door het sturen van een e-mail aan info@dcmr.nl of te bellen naar telefoonnummer 010 – 246 80 00.

 

BEROEP

 

Tegen het besluit tot intrekken van de luchthavenregeling voor de luchthaven (voor helikopters) van Trust International BV gevestigd aan de Laan van Barcelona 600 te Dordrecht, gemeente Dordrecht, kunnen belanghebbenden gedurende zes weken vanaf de dag na de datum waarop dit besluit is gepubliceerd, ingevolge de artikelen 8:1, 8:6, lid 1, 7:1, aanhef en onder de Algemene wet bestuursrecht (hierna: Awb) en artikel 2 van Bijlage 2 bij de Awb, gelezen in samenhang met artikel 6:7 Awb, beroep instellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag.

 

Als tegen dit besluit beroep wordt ingesteld kan een verzoek tot het treffen van een voorlopige voorzie-ning worden ingediend (artikel 8:81 Awb). Dit verzoek moet worden gericht aan de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag

 

Een beroepschrift en een verzoek om voorlopige voorziening heeft geen schorsende werking.

 

Ook digitaal kan een verzoek om een voorlopige voorziening en/of beroepschrift worden ingediend bij bovengenoemde rechtbank via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de voorwaarden.

 

Wij verzoeken een kopie van het beroepschrift en/of verzoek om een voorlopige voorziening te sturen aan de DCMR Milieudienst Rijnmond, Postbus 843, 3100 AV Schiedam.

 

Toelichting op het Besluit van gedeputeerde staten van Zuid-Holland van 29 juni 2021, DOS-2007-0008480, PZH-2021-777709788, tot intrekking van de luchthavenregeling voor de luchthaven (voor helikopters) van Trust International BV gevestigd aan de Laan van Barcelona 600 te Dordrecht, gemeente Dordrecht

ALGEMEEN

 

Bij besluit van 23 februari 2011 hebben Provinciale Staten de luchthavenregeling voor de luchthaven (voor helikopters) van Trust International BV gevestigd aan de Laan van Barcelona 600 te Dordrecht, gemeente Dordrecht vastgesteld (hierna te noemen Luchthavenregeling Trust International BV).

 

Bij wet van 17 mei 2017 tot wijziging van de Wet luchtvaart en enkele andere wetten (Verzamelwet Iem. 2017, Stb. 2017, 320) is artikel 8.64 Wet luchtvaart aangepast in die zin dat Gedeputeerde Staten bevoegd zijn geworden een luchthavenregeling vaststellen. Deze wijziging is op 30 augustus 2017 in werking getreden (Stb. 2017, 321). Deze luchthavenregeling wordt derhalve door Gedeputeerde Staten ingetrokken.

 

Procedurele Overwegingen tot het besluit

 

Bevoegd gezag

Gedeputeerde Staten zijn op grond van artikel 8.64 Wet luchtvaart bevoegd het besluit tot vaststelling van de luchthavenregeling te nemen, derhalve zijn Gedeputeerde Staten ook bevoegd tot intrekking.

 

Procedure

Deze procedure is voorbereid met toepassing van afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb), de uniforme openbare voorbereidingsprocedure.

 

Adviezen en Zienswijzen naar aanleiding van de terinzagelegging:

 

De ontwerpbeschikking heeft van 2 juni 2020 tot en met 13 juli 2020 ter inzage gelegen. Binnen de gestelde termijn zijn geen zienswijzen binnen gekomen, en zijn geen adviezen ingediend.

Abusievelijk is de in de Luchthavenregeling Trust International BV genoemde exploitant MP Real Estate BV (thans: Welgelegen Real Estate BV) niet gevraagd of zij een zienswijze op de ontwerpbeschikking wilden indienen. Op 17 juni 2021 is er telefonisch contact geweest met Welgelegen Real Estate BV. Namens Welgelegen Real Estate BV is aangegeven dat er geen bezwaar is tegen intrekking van de Luchthavenregeling Trust International BV. Tevens is aangegeven dat zij al eerder aan Rijkswaterstaat kenbaar hebben gemaakt tegen dit intrekkingsbesluit geen bezwaar te hebben.

 

Afwegingen

Door Trust International BV is verzocht om intrekking van de Luchthavenregeling Trust International BV, zoals vastgesteld bij besluit van 23 februari 2011. De reden hiervan is gelegen in het feit dat het platform niet meer in gebruik is, noch weer in gebruik zal worden genomen.

Er zijn geen wettelijke gronden om niet tot intrekking van de luchthavenregeling over te gaan.

 

Conclusie

Het verzoek om intrekking kan worden gehonoreerd.