Provinciaal blad van Zuid-Holland

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Zuid-HollandProvinciaal blad 2021, 6445andere beschikkingKennisgeving besluit Wet bodembescherming Zuiderkeerkring 2 (Kalmoes 1) in Alphen aan den Rijn

De Omgevingsdienst Midden-Holland (ODMH) maakt namens de Provincie Zuid-Holland bekend dat ten aanzien van de locatie Zuiderkeerkring 2 (Kalmoes 1 ) in Alphen aan den Rijn is besloten dat wordt ingestemd met de uitgevoerde sanering en het behaalde saneringsresultaat zoals verwoord in het BUS-evaluatieverslag.

 

Inzien

De stukken liggen niet formeel ter inzage. Het besluit en de daarbij behorende stukken kunnen op afspraak worden ingezien bij de ODMH, Thorbeckelaan 5 te Gouda (telefoon 088 54 50 000). Deze procedure heeft kenmerk 2021164124.

 

Bezwaar

Belanghebbenden kunnen tegen dit besluit een bezwaarschrift indienen bij Gedeputeerde Staten van de Provincie Zuid-Holland, postbus 90602, 2509 LP Den Haag t.a.v. het Awb secretariaat. Het bezwaarschrift moet worden ondertekend en moet ten minste uw naam en adres, de dagtekening, een omschrijving van dit besluit en de motivering van de bezwaren bevatten. Verder verzoeken wij een kopie van het bestreden besluit mee te sturen en aan te geven op welk telefoonnummer en e-mailadres u bereikbaar bent. Een bezwaarschrift schorst de werking van het besluit niet. De termijn voor het indienen van een bezwaar start op 28 juli 2021 en bedraagt 6 weken. Het bezwaarschrift dient derhalve uiterlijk op 8 september 2021 te zijn ingediend.

 

Voorlopige voorziening

Indien er een spoedeisend belang is, kan de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag, worden verzocht een voorlopige voorziening te treffen. Een verzoek om voorlopige voorziening moet worden ondertekend en moet ten minste uw naam en adres, de dagtekening, een omschrijving van dit besluit en de motivering van het verzoek bevatten. Verder verzoeken wij een kopie van het bestreden besluit mee te sturen en aan te geven op welk telefoonnummer en e-mailadres u bereikbaar bent. Er kan alleen een verzoek om een voorlopige voorziening worden ingediend als ook bezwaar is gemaakt.

Een voorlopige voorziening kan ook digitaal worden aangevraagd op https://digitaalloket.raadvanstate.nl/. Hiervoor is een elektronische handtekening (DigiD) nodig. Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden.

 

Inlichtingen

Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met het Team bodem en archeologie van de ODMH, via info@odmh.nl of telefoonnummer 088-54 50 000.