Provinciaal blad van Zuid-Holland

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Zuid-HollandProvinciaal blad 2021, 6434omgevingsvergunningKennisgeving besluit op aanvraag omgevingsvergunning Zuidelijke Dwarsweg 17 in Zevenhuizen

Op 22 juli 2021 heeft de Omgevingsdienst Midden-Holland (ODMH) namens de Provincie Zuid-Holland een besluit genomen op de aanvraag met kenmerk 2021101782. Dit betreft het wijzigen van vergunning voor bedrijfsgebouw 7 ter plaatse van de Zuidelijke Dwarsweg 17 in Zevenhuizen. De vergunning is toegekend. Het besluit betreft de volgende onderdelen:

  • bouwen

 

Inzien

De stukken liggen niet formeel ter inzage. Het besluit en de daarbij behorende stukken kunnen op afspraak worden ingezien bij de Provincie Zuid-Holland. Het adres en de openingstijden kunt u vinden op de website van de Provincie Zuid-Holland.

 

Bezwaar

Belanghebbenden kunnen tegen dit besluit een bezwaarschrift indienen bij Gedeputeerde Staten van de Provincie Zuid-Holland, postbus 90602, 2509 LP Den Haag t.a.v. de commissie bezwaarschriften. Het bezwaarschrift moet worden ondertekend en moet ten minste uw naam en adres, de dagtekening, een omschrijving van dit besluit en de motivering van de bezwaren bevatten. Verder verzoeken wij een kopie van het bestreden besluit mee te sturen en aan te geven op welk telefoonnummer en e-mailadres u bereikbaar bent. Een bezwaarschrift schorst de werking van het besluit niet. De termijn voor het indienen van een bezwaar start op 23 juli 2021 en bedraagt 6 weken.

 

Voorlopige voorziening

Indien er een spoedeisend belang is kan de voorzieningenrechter van de Rechtbank Den Haag, Postbus 20302, 2500 EH Den Haag, worden verzocht een voorlopige voorziening te treffen. Een verzoek om voorlopige voorziening moet worden ondertekend en moet ten minste uw naam en adres, de dagtekening, een omschrijving van dit besluit en de motivering van het verzoek bevatten. Verder verzoeken wij een kopie van het bestreden besluit mee te sturen en aan te geven op welk telefoonnummer en e-mailadres u bereikbaar bent. Er kan alleen een verzoek om een voorlopige voorziening worden ingediend als ook bezwaar is gemaakt.

Een voorlopige voorziening kan ook digitaal worden aangevraagd op http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Hiervoor is een elektronische handtekening (DigiD) nodig. Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden.

 

Inlichtingen

Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met de ODMH, via info@odmh.nl of telefoonnummer 088-54 50 000.