Provinciaal blad van Flevoland

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
FlevolandProvinciaal blad 2021, 6290beleidsregelWijziging Beleidsregels intern en extern salderen 2019, provincie Flevoland

Gedeputeerde Staten van Flevoland maken overeenkomstig artikel 3:42, tweede lid van de Algemene wet bestuursrecht en artikel 136 van de Provinciewet bekend dat zij op 29 juni 2021 onder nummer 2801826 hebben besloten de Beleidsregels intern en extern salderen 2019 te wijzigen.

 

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Provinciaal Blad waarin zij wordt geplaatst en luidt als volgt:

 

Gedeputeerde Staten van Flevoland;

 

Gelet op artikel 4:81, eerste lid, Algemene wet bestuursrecht;

 

Gelet op artikel 2.2 en 2.7 van de Wet natuurbescherming;

 

Overwegende dat Gedeputeerde Staten op 10 december 2019 de Beleidsregels intern en extern salderen 2019 hebben vastgesteld, die op 25 juni 2020, 8 oktober 2020, 24 november 2020 en 8 april 2021 op onderdelen zijn gewijzigd;

 

Overwegende dat Gedeputeerde Staten op 24 november 2020 hebben besloten het Regionaal Stikstofregistratiesysteem in te stellen;

 

Overwegende dat ontwikkelingen in de wetgeving en de praktijk aanleiding geven om deze beleidsregels opnieuw aan te passen;

 

Besluiten:

Artikel I  

De Beleidsregels intern en extern salderen 2019 en het Besluit tot instellen van het Regionaal Stikstofregistratiesysteem als volgt te wijzigen:

 

Artikel I komt te luiden:

 

Stikstofbank

 • 1.

  Gedeputeerde Staten stellen een stikstofbank in, waarin zij vrijgemaakte en vrijgevallen depositieruimte kunnen vastleggen die ten behoeve van saldering kan worden gebruikt bij het verlenen van natuurvergunningen.

 • 2.

  In de stikstofbank wordt met behulp van AERIUS Calculator berekende depositieruimte opgenomen die bestaat uit vrijgemaakte en vrijgevallen depositieruimte zoals bedoeld in artikel 1 van de Beleidsregels salderen.

 • 3.

  Depositieruimte kan uitsluitend worden geregistreerd in de stikstofbank indien de in het tweede lid bedoelde depositie is vrijgemaakt of vrijgevallen na de instelling van het Regionaal Stikstofregistratiesysteem.

 • 4.

  Gedeputeerde Staten stellen een microdepositiebank in als onderdeel van de stikstofbank.

 • 5.

  Gedeputeerde Staten stellen tevens een doelgebonden depositiebank in als onderdeel van de stikstofbank.

Toelichting

Op 24 november 2020, onder nummer 2705876 hebben Gedeputeerde Staten het Regionaal Stikstofregistratiesysteem (RSRS) ingesteld. Het RSRS is ingesteld om te borgen dat vrijgemaakte en vrijgevallen depositieruimte kan worden vastgelegd om deze later weer uit te geven.

 

De gezamenlijke provincies hebben de instelling van het RSRS nader vormgegeven. Dit heeft ertoe geleid dat de naam van het RSRS is gewijzigd in ‘stikstofbank’. Binnen deze stikstofbank kunnen afzonderlijke stikstofdepositiebanken functioneren. Voor de gezamenlijke provincies is dat de microdepositiebank waarin de provincies participeren. Daarnaast kunnen dat doelgebonden depositiebanken zijn, die door een of meerdere bevoegde gezagen worden ingesteld.

 

Dit wijzigingsbesluit regelt de naamswijziging van RSRS naar stikstofbank.

 

lid 3 en 4

Dit besluit bevestigt dat depositieruimte die opgenomen is in het RSRS, of daarvoor bestemd was, over gaat naar de stikstofbank. Daarnaast regelt dit besluit dat Gedeputeerde Staten de microdepositiebank instellen.

 

Lid 5

Gedeputeerde Staten stellen tevens een doelgebonden depositiebank in als onderdeel van de stikstofbank. Hiermee kunnen projecten en initiatieven die bijdragen aan het (nader te definiëren doel) stikstofcompensatie krijgen mits zij aan de (nader uit te werken) eisen voldoen en er voldoende ruimte in deze doelgebonden depositiebank aanwezig is.

Artikel II  

Dit wijzigingsbesluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Provinciaal Blad waarin zij wordt geplaatst.

 

Aldus besloten in de vergadering van Gedeputeerde Staten van Flevoland op 29 juni 2021.

Gedeputeerde Staten van Flevoland,

de secretaris, de voorzitter