Provinciaal blad van Zuid-Holland

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Zuid-HollandProvinciaal blad 2021, 6155andere beschikkingOntwerpbeschikking Wet natuurbescherming, in-en nabij de duingebieden

Onderwerp

Omgevingsdienst Haaglanden maakt namens Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland bekend dat het voornemen bestaat om een ontheffing ex artikel 3.17 lid 1 van de Wnb te verlenen om:

I jaarlijks in de periode tussen 1 augustus tot en met 31 maart gedurende het gehele etmaal damherten opzettelijk te doden binnen de leefgebieden (exclusief de bufferzones) met het doel om een voorjaarstand van 800 damherten voor het gehele leefgebied tot stand te brengen;

II jaarrond gedurende het gehele etmaal damherten opzettelijk te doden binnen de bufferzones van de

leefgebieden en binnen de buitengebieden binnen het plangebied met het doel om in die gebieden een nulstand te bereiken;

in het belang van de verkeersveiligheid, ter voorkoming van belangrijke schade aan gewassen en ter voorkoming van schade aan de flora en fauna. Het betreft het beheer van damherten in-en nabij de duingebieden.

Zienswijze en inzage

De ontwerpbeschikking en de relevante documenten liggen vanaf 23 juli 2021 tot en met 2 september 2021 ter inzage. Gedurende deze termijn kan een belanghebbende schriftelijk of mondeling zijn zienswijze over de ontwerpbeschikking naar voren brengen. Een zienswijze moet het zaaknummer 00617152, naam en adres van de indiener en de dagtekening bevatten.

Een zienswijze moet worden gezonden aan Omgevingsdienst Haaglanden, Postbus 14060, 2501 GB Den Haag, of via e-mail: vergunningen@odh.nl.

Voor informatie over het inzien van de ontwerpbeschikking en de relevante documenten verwijzen wij u naar de website van alle gemeentes in de Provincie Zuid-Holland.

Inlichtingen

Voor nadere inlichtingen kunt u zich wenden tot de afdeling Toetsing & Vergunningverlening Milieu, e-mailadres: vergunningen@odh.nl.