Provincie Zeeland - Ontwerpbesluit aanwijzing zwemwaterlocaties 2021 in Zeeland

 

 

Gedeputeerde Staten maken bekend dat op 26 januari 2021 een ontwerpbesluit is vastgesteld tot (jaarlijkse) aanwijzing van zwemwaterlocaties als bedoeld in de Europese Zwemwaterrichtlijn.

 

Er is 1 wijziging in de lijst met zwemwaterlocaties t.o.v. vorig jaar. De locatie Braakman Haven Buitenzijde Badstrand is niet meer opgenomen in de lijst met zwemwaterlocaties.

 

Voor aangewezen zwemwaterlocaties gelden o.a. regels waarmee de waterbeheerders en de provincies rekening moeten houden op het gebied van onderzoek naar de waterkwaliteit en de veiligheid voor gebruikers.

 

Inspraak

Het ontwerp-aanwijzingsbesluit en de nota van toelichting van gedeputeerde staten liggen van 27 januari t/m 10 maart 2021(zes weken) ter inzage op het provinciehuis, Abdij 6, 4331 BK Middelburg.

 

Inzage is mogelijk op werkdagen van 9 - 17 uur. Voor een mondelinge toelichting of kopieën van de stukken kunt u zich wenden tot de heer M. Bil, tel. 06-28904028 of email ma.bil@zeeland.nl.

 

Gezien de corona beperkingen heeft het echter de voorkeur dat de stukken digitaal worden ingezien via de website van de provincie.

Zie: https://www.zeeland.nl/publicaties-en-bekendmakingen/nu-ter-inzage

Tot uiterlijk 10 maart 2021 kunnen schriftelijke zienswijzen worden ingediend t.a.v. Gedeputeerde Staten van Zeeland, Postbus 165, 4330 AD Middelburg. Indien de wens bestaat een zienswijze mondeling in te dienen, kunt u daarvoor telefonisch een afspraak maken met eerdergenoemde contactpersoon.

 

Achtergrondinformatie

De Europese Zwemwater Richtlijn (ZWR) is sinds 2006 van kracht en vervangt de oude zwemwaterrichtlijn uit 1976. De afgelopen jaren is er in Nederland veel werk verzet om die richtlijn te vertalen in het nationale beleid. Een van de onderdelen is dat het bevoegd gezag (Gedeputeerde Staten van de Provincie waar het zwemwater gelegen is) jaarlijks een lijst met officiële zwemwaterlocaties langs regionale – en Rijkswateren moet vaststellen op grond van de Wet hygiëne en veiligheid badinrichtingen en zwemgelegenheden.

Volgens artikel 10 b en 10c van de Wet hygiëne en veiligheid badinrichtingen en zwemgelegenheden:

  • Moeten GS jaarlijks de zwemwaterlocaties aanwijzen en de betrokken Minister daarvan op de hoogte stellen. Op de voorbereiding van het aanwijzingsbesluit is de inspraakprocedure van de Algemene wet bestuursrecht van toepassing. Zienswijzen kunnen naar voren worden gebracht door de ingezetenen van de desbetreffende provincie en overige belanghebbenden.

  • Moeten GS jaarlijks aan de betrokken Minister de locaties bekend maken waar naar hun oordeel door een groot aantal personen wordt gezwommen. Zij nemen daarbij in aanmerking de ontwikkeling met betrekking tot het aantal personen, de infrastructuur of faciliteiten en de ter bevordering van het zwemmen getroffen maatregelen.

Bij het vaststellen van de lijst met zwemwaterlocaties moeten burgers en belangenverenigingen de kans krijgen inspraak te doen op de lijst met locaties. Zwemwaterlocaties zijn plekken die door het bevoegd gezag zijn vastgesteld. Er wordt bij het aanvoeren van nieuwe zwemwaterlocaties zoals landelijk afgesproken gekeken naar de hoeveelheid zwemmers die op de locatie komen zwemmen en in hoeverre de inrichting en waterkwaliteit aan de zwemwaterrichtlijn voldoen.

 

De ontwerplijst met zwemwaterlocaties is in overleg met de verantwoordelijke waterbeheerders Rijkswaterstaat Zee en Delta, waterschap Scheldestromen, de RUD en Zeeuwse gemeenten tot stand gekomen. Ten opzicht van de lijst uit 2020 is er 1 wijziging, Braakman Haven Buitenzijde Badstrand wordt niet meer aangewezen.

 

Op de volgende pagina’s zijn de lijst en de kaart met in ontwerp vastgestelde locaties te vinden.

 

Bijlage 1 Lijst met officiële zwemwaterlocaties in Zeeland

1 Cadzand Badstrand

2 Nieuwvliet-Bad Oost Badstrand

3 Breskens Badstrand

4 Perkpolder Badstrand

5 Baarland Badstrand

6 Borssele Badstrand

7 Ritthem Fort Rammekens Badstrand

8 Vlissingen Nolle Badstrand

9 Zoutelande Dishoek Badstrand

10 Zoutelande Smidshoekje Badstrand

11 Westkapelle Erika Badstrand

12 Domburg Badstrand

13 Oostkapelle Duinweg Badstrand

14 Vrouwenpolder Breezand Badstrand

15 Kamperland De Banjaard Badstrand

16 Neeltje Jans Badstrand

17 Westerschouwen Rotonde Badstrand

18 Nieuw Haamstede Vuurtorenpad Badstrand

19 Renesse J. Van Renesseweg Badstrand

20 Scharendijke Badstrand

21 Den Osse Badstrand

22 Bruinisse Werkhaven Badstrand

23 Grevelingendam Badstrand

24 Grevelingendam Plaat Van Oude Tonge Badstrand

25 Krammersluis Laagbekken Badstrand

26 Sint Philipsland Badstrand

27 Sint Maartensdijk Muiepolder Badstrand

28 Bergse Diepsluis Noord Badstrand

29 Oesterdam Westzijde Badstrand

30 Krabbendijke Roelshoek Badstrand

31 Yerseke Postweg Badstrand

32 Wemeldinge Badstrand

33 Katse Veer Badstrand

34 Colijnsplaat Badstrand

35 Kamperland De Roompot Badstrand

36 Ouwerkerk Hoek Van Ouwerkerk Badstrand

37 Veersegat Dam Meerzijde Badstrand

38 Schotsman Campensweg Badstrand

39 Kamperland Sint Felixweg Badstrand

40 Kortgene Westbermweg Badstrand

41 Wolphaartsdijk Schelphoek Badstrand

42 De Piet Badstrand

43 Oranjeplaat Badstrand

44 Braakman Oost

45 De Vogel, Zwembad

46 Het Zwin Duinlaan Badstrand

47 Breskens Nieuwesluis Badstrand

48 Breskens Fort Frederik Hendrik

49 Renesse Wilhelminahoeve Badstrand

50 West Repart Badstrand

51 Braakman West

52 Stavenisse Badstrand

53 Sint Annaland Badstrand

54 Veere Bastionstrand

55 Brouwershaven Badstrand

 

 

 

 

Naar boven