Provinciaal blad van Drenthe

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
DrentheProvinciaal blad 2021, 6143andere vergunningTerinzagelegging ontheffing Wet natuurbescherming voor het onderdeel soortenbescherming – Randweg 1 in Meppel

Gedeputeerde Staten van Drenthe delen mee dat zij op grond van hoofdstuk 3 van de Wet natuurbescherming hebben besloten een ontheffing te verlenen voor:

de sloop en herontwikkeling twee schoolgebouwen, Randweg 1 in Meppel.

U kunt de beschikking vanaf 22 juli 2021 tot en met 1 september 2021 digitaal inzien op de website https://www.officielebekendmakingen.nl/. Wilt u de bijbehorende stukken inzien, dan kunt u contact opnemen met ons Klant Contact Centrum, telefoonnummer (0592) 36 55 55 of een e-mail sturen naar vth@drenthe.nl.

Tot en met 1 september 2021 kunnen belanghebbenden op grond van het bepaalde in de Algemene wet bestuursrecht bezwaar indienen bij het college van Gedeputeerde Staten van Drenthe. Voor meer informatie over de bezwaarprocedure verwijzen wij u naar http://provincie.drenthe.nl/loket/bezwaarschriften.