Provinciaal blad van Noord-Brabant

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Noord-BrabantProvinciaal blad 2021, 6135omgevingsvergunningAanvraag omgevingsvergunning voor OLO 6150217 Waterschap de Dommel voor de inrichting RWZI Tilburg-Noord , Dosering Natriumhypochloriet - Vloeiveldweg 2, 5048 TD Tilburg

Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant beschikking reguliere procedure Wabo voor voor Waterschap de Dommel voor de inrichting RWZI Tilburg-Noord voor de inrichting gelegen aan Vloeiveldweg 2, 5048 TD Tilburg.

21 juli 2021, Tilburg

Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant heeft een aanvraag voor een vergunning ingevolge de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht ontvangen van Waterschap de Dommel voor de inrichting RWZI Tilburg-Noord . De aanvraag betreft een omgevingsvergunning voor de activiteit milieu (dosering natriumhypochloride) voor de inrichting gelegen aan Vloeiveldweg 2, 5048 TD Tilburg

De aanvraag, de beschikking en de bijbehorende stukken liggen vanaf 23 juli 2021 tot en met 3 september 2021 ter inzage bij de gemeente Tilburg. Voor locatie, tijdstippen en dagen waarop u de stukken in kunt zien, verwijzen wij naar de website van de gemeente. Voor vragen of opmerkingen kunt u contact opnemen met de heer B. van den Bogaard, telefoon 06-52 85 74 40.

Tegen deze beschikking bestaat de mogelijkheid om schriftelijk bezwaar in te dienen. De termijn van zes weken vangt aan met ingang van de dag na toezending van deze beschikking. Deze schriftelijke bezwaren moeten worden gericht en te worden toegezonden aan Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant, t.a.v. het secretariaat van de Hoor- en adviescommissie voor de behandeling van bezwaar- en beroepschriften, Postbus 90151, 5200 MC ’s-Hertogenbosch.

Het bezwaar moet worden ondertekend en moet ten minste bevatten:

 • 1

  naam en adres van de indiener;

 • 2

  de dagtekening;

 • 3

  een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht;

 • 4

  de gronden van het bezwaar.

Aan deze procedure is het kenmerk 2021-027869 gekoppeld. U dient bij correspondentie dit kenmerk te vermelden. Indien u gebruik maakt van e-mail, dan verzoeken we u het kenmerk in de onderwerpregel te plaatsen. Op deze manier wordt uw correspondentie meteen gekoppeld aan het kenmerk in het zaaksysteem. De correspondentie middels e-mail dient u te richten aan inproces@omwb.nl