Provinciaal blad van Zuid-Holland

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Zuid-HollandProvinciaal blad 2021, 6073andere beschikkingMelding Besluit uniforme saneringen (BUS), Kappeyne van de Coppellostraat 4 te Delft 

Onderwerp

Omgevingsdienst Haaglanden maakt namens Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland bekend dat op 15 juli 2021 een melding voor het uitvoeren van een BUS sanering is ontvangen. De locatie betreft Kappeyne van de Coppellostraat 4, 2613 XP te Delft (zaaknummer 01002856).

Vijf weken na de datum van de melding mag de saneerder starten met de sanering, tenzij het bevoegd gezag binnen vijf weken na de datum van de melding schriftelijk mededeelt dat de melding niet in overeenstemming is met het BUS.

Inlichtingen

Voor nadere inlichtingen kunt u zich wenden tot de afdeling Toetsing & Vergunningverlening Milieu, e-mailadres: vergunningen@odh.nl.

De melding van een BUS-sanering ligt niet ter inzage en hier is geen bezwaar of beroep tegen mogelijk.