Provinciaal blad van Drenthe

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriekReactietermijn
DrentheProvinciaal blad 2021, 6021omgevingsvergunningOntwerpbesluit op grond van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) voor het actualiseren van de omgevingsvergunning voor Rioolwaterzuiveringsinstallatie (RWZI) in Echten

Gedeputeerde Staten van Drenthe zijn voornemens de verleende omgevingsvergunningen van 8 augustus 2005 en 11 februari 2015 aan het waterschap Drents Overijsselse Delta voor de RWZI Echten, gelegen aan Nijstad 7 te Hoogeveen, te actualiseren.

Terinzagelegging

U kunt het ontwerpbesluit gedurende zes weken inzien vanaf 22 juli 2021:

  • bij de gemeente Hoogeveen: cluster Realisatie & Beheer/Advies, Raadhuisplein 24 te Hoogeveen. De afdeling is geopend van maandag tot en met vrijdag van 9.15 uur tot 17.00 uur;

  • bij de provincie Drenthe, Westerbrink 1 te Assen op werkdagen van 8.00 uur tot 17.00 uur.

Tevens vindt publicatie plaats op de provinciale website en www.officiëlebekendmakingen.nl.

Zienswijzen

Vanaf 22 juli 2021 tot en met 1 september 2021 kan eenieder, bij voorkeur schriftelijk, gemotiveerde zienswijzen over het ontwerp van het besluit indienen bij Gedeputeerde Staten van Drenthe, Postbus 122, 9400 AC Assen. U kunt hierbij verzoeken om geheimhouding van uw persoonlijke gegevens.

Na telefonische afspraak (telefoonnummer 0800-9102) kunnen zienswijzen ook mondeling naar voren worden gebracht.

Beroep

Te zijner tijd zal geen beroep tegen het definitieve besluit kunnen worden ingesteld door belanghebbenden aan wie redelijkerwijs kan worden verweten geen zienswijzen tegen het ontwerpbesluit naar voren te hebben gebracht.

Inlichtingen

Voor nadere inlichtingen over de Wabo-procedure kan contact worden opgenomen met het Bedrijfsbureau van de RUD Drenthe via telefoonnummer: 0800-9102.