Provinciaal blad van Noord-Brabant

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Noord-BrabantProvinciaal blad 2021, 6012omgevingsvergunningAanvraag omgevingsvergunning voor OLO 5981997 OBM Overslagbedrijf Moerdijk BV, - Oostelijke Randweg 5, 4782PZ Moerdijk

Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant beschikking reguliere procedure Wabo voor toevoegen van een extra Euralcode voor bleekaarde aan de vergunning milieu aan OBM Overslagbedrijf Moerdijk BV, voor de inrichting gelegen aan Oostelijke Randweg 5, 4782PZ Moerdijk

19 juli 2021, Tilburg

Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant heeft een aanvraag voor een vergunning ingevolge de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht ontvangen van OBM Overslagbedrijf Moerdijk BV. De aanvraag betreft het toevoegen van een extra Euralcode voor bleekaarde aan de vergunning milieu, voor de inrichting gelegen aan de Oostelijke Randweg 5 te Moerdijk.

Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant maakt bekend dat in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht de vergunning voor de aanvraag van rechtswege is verleend.

De aanvraag, devanrechtswege verleende beschikking, en de bijbehorende stukken liggen vanaf 23 juli 2021 tot en met 3 september 2021 ter inzage bij de gemeente Moerdijk. Voor locatie, tijdstippen en dagen waarop u de stukken in kunt zien, verwijzen wij naar de website van de gemeente.

Vanaf het moment van terinzageleggingisde beschikking te bekijken op de website 'www.overheid.nl' en van de provincie 'www.Brabant.nl'. Indien u vragen of opmerkingen hebt, kunt u contact opnemen met de behandelaar op telefoonnummer 06-52 85 74 20.

Tegen deze beschikking bestaat de mogelijkheid om schriftelijk bezwaar in te dienen. De termijn van zes weken vangt aan met ingang van de dag na toezending van deze beschikking. Deze schriftelijke bezwaren moeten worden gericht en te worden toegezonden aan Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant, t.a.v. het secretariaat van de Hoor- en adviescommissie voor de behandeling van bezwaar- en beroepschriften, Postbus 90151, 5200 MC ’s-Hertogenbosch.

Het bezwaar moet worden ondertekend en moet ten minste bevatten:

1. naam en adres van de indiener;

2. de dagtekening;

3. een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht;

4. de gronden van het bezwaar.

De van rechtswege verleende beschikking treedt in werking na het verstrijken van de bezwaartermijn. Indien binnen de bezwaartermijn bezwaar is gemaakt, treedt de van rechtswege verleende beschikking in werking na beslissing op bezwaar. Door vergunninghouder kan een verzoek tot opheffen of opschorting doen bij de voorzieningenrechter van de Rechtbank Oost-Brabant, Postbus 90125, 5200 MA 's-Hertogenbosch.

In de linkerbovenhoek van de envelop dient het woord 'bezwaarschrift' te worden vermeld. Het secretariaat van de Hoor- en adviescommissie is bereikbaar op

Telefoonnummer (073)-6808304, faxnummer (073)-6807680 en e-mailadres bezwaar@brabant.nl.

Aan deze procedure is het kenmerk 2021-018397 gekoppeld. U dient bij correspondentie dit kenmerk te vermelden. Indien u gebruik maakt van e-mail, dan verzoeken we u het kenmerk in de onderwerpregel te plaatsen. Op deze manier wordt uw correspondentie meteen gekoppeld aan het kenmerk in het zaaksysteem. De correspondentie middels e-mail dient u te richten aan inproces@omwb.nl.