Provinciaal blad van Drenthe

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriekReactietermijn
DrentheProvinciaal blad 2021, 5964andere beschikkingBodemsanering; evaluatieverslag

Gedeputeerde Staten (GS) van Drenthe maken bekend dat zij op 4 mei 2021 een evaluatieverslag van een bodemsanering hebben ontvangen van Enexis Netbeheer B.V..

Het betreft de locatie Rode Heklaan 3a te Assen, gemeente Assen.

Van 16 maart 2021 tot 17 maart 2021 is een bodemsanering uitgevoerd.

Op 9 maart 2021 hebben GS van Drenthe ingestemd met het saneringsplan. De doelstelling volgens dat saneringsplan was de werkzaamheden (een nieuw anode-bed te plaatsen en deze te verbinden aan een gasleiding om deze te voorzien van kathodische bescherming) van het gasregelstation op milieu-hygiënisch verantwoorde wijze uit te voeren.

Uit het evaluatieverslag blijkt dat de getroffen saneringsmaatregelen voldoen aan het deelsaneringsplan en de wijzigingen op het saneringsplan.

Van 20 juli tot en met 31 augustus 2021 liggen de beschikking en het hieraan ten grondslag liggende rapport ter inzage bij:

  • de provincie Drenthe, Westerbrink 1 te Assen op werkdagen van 8.30 uur tot 17.00 uur;

  • de gemeente Assen, Eenheid Klant (Noordersingel 33). Op verzoek kunnen stukken ook gedurende drie aaneengesloten uren per week buiten kantooruren worden ingezien. Wanneer men van deze mogelijkheid gebruik wenst te maken, wordt men verzocht daarvoor een afspraak te maken met de afdeling Klantenservice, telefoonnummer 14 0592.

Tijdens de termijn van ter inzage ligging kunnen belanghebbenden, vanaf de dag volgend op de datum van de dag van verzending, tegen dit besluit, gedurende zes weken bezwaar maken op grond van de Algemene wet bestuursrecht.

Het bezwaarschrift kunt u indienen bij Gedeputeerde Staten van Drenthe, t.a.v. team Bestuur en Concernzaken, Postbus 122, 9400 AC Assen. Voor meer informatie over de bezwaarprocedure verwijzen wij u naar http://www.provincie.drenthe.nl/e-loket/bezwaarschriften/.

Voor informatie kunt u contact opnemen met de projectleider bodemsanering, de heer N. Brockman, telefoonnummer (0592) 754506.