Provinciaal blad van Drenthe

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriekReactietermijn
DrentheProvinciaal blad 2021, 5962andere beschikkingBodemsanering; locatie Collardslaan 5-7 te Assen, gemeente Assen, deelsaneringsplan

Gedeputeerde Staten van Drenthe delen mee dat zij op 12 juli 2021 hebben ingestemd met het deelsaneringsplan voor de locatie Collardslaan 5-7 te Assen, gemeente Assen.

Van 20 juli 2021 tot en met 31 augustus 2021 liggen de beschikking en het hieraan ten grondslag liggende rapport ter inzage bij:

  • de provincie Drenthe, Westerbrink 1 te Assen op werkdagen van 8.30 uur tot 17.00 uur;

  • de gemeente Assen, Eenheid Klant (Noordersingel 33). Op verzoek kunnen stukken ook gedurende drie aaneengesloten uren per week buiten kantooruren worden ingezien. Wanneer men van deze mogelijkheid gebruik wenst te maken, wordt men verzocht daarvoor een afspraak te maken met de afdeling Klantenservice, telefoonnummer 14 0592.

Tijdens de termijn van ter inzage ligging kunnen belanghebbenden, vanaf de dag volgend op de datum van de dag van verzending, tegen dit besluit, gedurende zes weken bezwaar maken op grond van de Algemene wet bestuursrecht.

Het bezwaarschrift kunt u indienen bij Gedeputeerde Staten van Drenthe, t.a.v. team Bestuur en Concernzaken, Postbus 122, 9400 AC Assen. Voor meer informatie over de bezwaarprocedure verwijzen wij u naar http://www.provincie.drenthe.nl/e-loket/bezwaarschriften/.

Voor informatie kunt u contact opnemen met de projectleider bodemsanering, de heer C. Fossen, telefoonnummer (0592) 754568.