Provinciaal blad van Flevoland

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
FlevolandProvinciaal blad 2021, 590VerordeningenWijziging Omgevingsverordening Flevoland door Gedeputeerde Staten inzake Bijlage 8 Lijst vrijgestelde soorten natuurbescherming (Wijziging Omgevingsverordening Flevoland Lijst vrijgestelde soorten natuurbescherming)

Gedeputeerde Staten van Flevoland;

 

Overwegende dat ontwikkelingen in wetgeving en de praktijk aanleiding hebben gegeven om Bijlage 8, behorende bij de Omgevingsverordening Flevoland (lijst met vrijgestelde soorten) aan te passen;

 

Dat de bunzing, hermelijn en wezel in Nederland en in Flevoland een slechte staat van instandhouding hebben en een negatieve trend;

 

Dat het van belang is dat bij toekomstige ruimtelijke ingrepen rekening wordt gehouden met deze soorten;

 

Gelet op artikel 1.10, 1.11, 1.12 en 3.5 van de Wet natuurbescherming;

 

Gelet op artikel 8.3, tweede lid, van de Omgevingsverordening Flevoland;

 

Besluiten:

Vast te stellen de volgende wijziging van de Omgevingsverordening Flevoland:

 

Wijziging Omgevingsverordening Flevoland door Gedeputeerde Staten inzake Bijlage 8 Lijst vrijgestelde soorten natuurbescherming (Wijziging Omgevingsverordening Flevoland Lijst vrijgestelde soorten natuurbescherming)

Artikel I

In Bijlage 8 (Vrijgestelde soorten) vervallen de soorten ‘bunzing’ (Mustela putorius), ‘hermelijn’ (Mustela erminea) en ‘wezel’ (Mustela nivalis).

Artikel II (Inwerkingtreding)

Deze wijziging van de Omgevingsverordening Flevoland treedt in werking met ingang van de dag na de datum van publicatie in het Provinciaal Blad.

Artikel III (Citeertitel)

Deze verordening wordt aangehaald als “Wijziging Omgevingsverordening Flevoland Lijst vrijgestelde soorten natuurbescherming”.

Aldus vastgesteld in de vergadering van Gedeputeerde Staten van de Provincie Flevoland d.d. 19 januari 2021.

Gedeputeerde Staten van Flevoland,

de secretaris,

de voorzitter,

Toelichting

De bunzing, hermelijn en wezel hebben in Nederland en in Flevoland een slechte staat van instandhouding en een negatieve trend. Het huidige beleid is niet in overeenstemming met de staat van instandhouding van deze soorten. Het beleid moet daarom worden aangepast. Daarnaast kiezen steeds meer provincies ervoor om deze soorten actief (natuurontwikkeling) en/of passief (beleid en regelgeving) te beschermen. Ook in Flevoland willen we deze soorten meer bescherming bieden. De kleine marterachtigen worden daarom van de lijst met vrijgestelde soorten verwijderd. Voor deze soorten is bij ruimtelijke ontwikkelingen dan een ontheffing noodzakelijk. Omdat kleine marterachtigen lastig te onderzoeken zijn zullen we hier pragmatisch mee omgaan (door vooral in te zetten op mitigatie in plaats van onderzoek).