Besluit van Gedeputeerde Staten van de provincie Fryslân d.d. 29 juni 2021 houdende regels omtrent bekendmaking van het subsidieplafond voor de Subsidieregeling vestiging en circulair ondernemerschap Fryslân 2021-2022

Gedeputeerde Staten van de provincie Fryslân hebben zich in het kader van de beleidsnota ‘samen met ondernemend Fryslân naar een brede welvaart’ als doel gesteld te investeren in vestigings- en diversificatieprojecten van bedrijven die een bijdrage leveren aan de circulaire economie, zodanig dat de brede welvaart in de regio wordt verhoogd. Dit doel beoogt Gedeputeerde Staten van de provincie Fryslân onder andere te bereiken met de Subsidieregeling vestiging en circulair ondernemerschap Fryslân 2021-2022 (hierna: de regeling). Daarbij is besloten:

 

  • het subsidieplafond voor de regeling vast te stellen op: € 1.400.000,-;

  • dat het hierboven vermelde subsidieplafond geldt voor aanvragen die worden ontvangen door Gedeputeerde Staten in het tijdvak van 12 juli 2021 9:00 uur tot en met 31 december 2022 23:59 uur;

  • dat de verdeling van de middelen overeenkomstig het bepaalde in artikel 1.6 van de regeling plaatsvindt.

Dit besluit treedt in werking op de eerste dag na bekendmaking in het Provinciaal Blad.

 

Nadere details over deze regeling zijn te vinden via: https://www.fryslan.frl/subsidies/.

Aldus vastgesteld in de vergadering van Gedeputeerde Staten van Fryslân van 29 juni 2021.

Voorzitter drs. A.A.M. Brok

Secretaris R.E. Bouius – Riemersma, MBA MCM

Naar boven