Provinciaal blad van Groningen

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
GroningenProvinciaal blad 2021, 5387ander besluit van algemene strekkingBesluit van Gedeputeerde Staten van de provincie Groningen houdende regels omtrent de openstelling en het subsidieplafond van de Subsidieregeling Kwaliteitsimpuls Natuur en Landschap Groningen

Gedeputeerde Staten van Groningen maken bekend dat zij op 29 juni 2021, nr. A.16, afdeling LGW, dossiernummer K26707 het volgende besluit hebben genomen:

 

Gedeputeerde Staten van de provincie Groningen:

 

Gelet op artikel 2 van de Subsidieregeling Kwaliteitsimpuls Natuur en Landschap Groningen;

 

Besluiten vast te stellen hetgeen volgt:

Artikel I

A. Subsidieplafonds

 

Voor de Subsidieregeling Kwaliteitsimpuls Natuur en Landschap Groningen (SKNL) wordt voor het begrotingsjaar 2021 het volgende subsidieplafond vastgesteld:

 

€ 1.700.000,- voor subsidies als bedoeld in artikel 15 (functieverandering).

 

Aanvragen voor deze subsidie zijn uitsluitend mogelijk voor percelen als opgenomen in de bijlage van dit besluit.

 

B. Aanvraagperiode

 

Aanvragen voor subsidies kunnen vanaf 15 juli 2021 tot en met 15 oktober 2021 worden ingediend bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland Postbus 40225 8004 DE Zwolle.

 

 

C. Slotbepalingen

 

Een aanvraag voor subsidie functieverandering kan uitsluitend worden ingediend indien de aanvraag vergezeld gaat van een positieve prétoets van Prolander omtrent de wenselijkheid, alsmede de efficiëntie en effectiviteit van de functieverandering.

Artikel II

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na bekendmaking in het Provinciaal Blad.

Groningen, 29 juni 2021

Gedeputeerde Staten voornoemd:

F.J. Paas voorzitter.

J. Koopmans, (loco) secretaris.

Bijlage 1 behorende bij het besluit van GS van Groningen met dossiernummer K26707

Kadastrale omschrijving

Oppervlakte (ha)

Zuidelijk Westerkwartier

 

MRM01A5318

MRM01A6317

MRM01A5321

1,30

1,17

2,75

MRM01A5656

LEE01I3559

1,30

0,663

MRM01A4629

1,17

MRM01A5768

1,075

MRM01A4305

1,39

MRM01A5242

0,268

Westerwolde

 

VWD02R834

0,50

OWD00R575

OWD00R576

OWD00R2090

2,36

2,813

2,8485

OWD00R2095

OWD00R2096

0,05

7,44

Haren e.o.

 

HRN01P378

HRN01P379

HRN01P388

HRN01P392

HRN01P393

HRN01P394

3,0795

0,972

1,07

1,60

0,50

1,93

HRN01P347

0,782