Besluit van gedeputeerde staten van Zeeland houdende wijziging van het Regionaal Stikstofregistratiesysteem (RSRS)

Besluit van gedeputeerde staten van 29 juni 2021, kenmerk 58846, houdende wijziging van het Regionaal Stikstofregistratiesysteem (RSRS).

 

Gedeputeerde Staten van Zeeland;

 • Gelet op artikel 2.7 van de Wet natuurbescherming;

 • Overwegende dat Gedeputeerde Staten op 24 november 2020 hebben besloten het Regionaal Stikstofregistratiesysteem in te stellen;

 • Overwegende dat het besluit een wijziging behoeft;

Besluiten:

 

Artikel I

Het Besluit tot instellen van het Regionaal Stikstofregistratiesysteem als volgt te wijzigen:

 

Artikel I komt te luiden:

 

Artikel 1. Stikstofbank

 • 1.

  Gedeputeerde Staten stellen een stikstofbank in, waarin zij vrijgemaakte en vrijgevallen depositieruimte kunnen vastleggen die ten behoeve van saldering kan worden gebruikt bij het verlenen van natuurvergunningen.

 • 2.

  In de stikstofbank wordt met behulp van AERIUS Calculator berekende depositieruimte opgenomen die bestaat uit vrijgemaakte en vrijgevallen depositieruimte zoals bedoeld in artikel 1 van de Beleidsregels salderen.

 • 3.

  Depositieruimte kan uitsluitend worden geregistreerd in de stikstofbank indien de in het tweede lid bedoelde depositie is vrijgemaakt of vrijgevallen na de instelling van het Regionaal Stikstofregistratiesysteem.

 • 4.

  Gedeputeerde Staten stellen een microdepositiebank in als onderdeel van de stikstofbank.

 

Toelichting

Op 1 december 2020 hebben Gedeputeerde Staten het Regionaal Stikstofregistratiesysteem (RSRS) ingesteld. Het RSRS is ingesteld om te borgen dat vrijgemaakte en vrijgevallen depositieruimte kan worden vastgelegd om deze later weer uit te geven.

 

De gezamenlijke provincies hebben de instelling van het RSRS nader vormgegeven. Dit heeft ertoe geleid dat de naam van het RSRS is gewijzigd in ‘stikstofbank’. Binnen deze stikstofbank kunnen afzonderlijke stikstofdepositiebanken functioneren. Voor de gezamenlijke provincies is dat de microdepositiebank waarin de provincies participeren. Daarnaast kunnen dat doelgebonden depositiebanken zijn, die door een of meerdere bevoegde gezagen worden ingesteld.

 

Dit wijzigingsbesluit regelt de naamswijziging van RSRS naar stikstofbank.

 

lid 3 en 4

Dit besluit bevestigt dat depositieruimte die opgenomen is in het RSRS, of daarvoor bestemd was, over gaat naar de stikstofbank. Daarnaast regelt dit besluit dat Gedeputeerde Staten de microdepositiebank instellen.

 

Artikel II

Dit wijzigingsbesluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Provinciaal Blad waarin zij wordt geplaatst.

 

 

 

Aldus vastgesteld door gedeputeerde staten van Zeeland in de vergadering van 29 juni 2021.

Drs. J.M.M. Polman, voorzitter

A.W. Smit, secretaris

Naar boven