Provincie Fryslân - Wijziging subsidieplafondbesluit voor de Subsidieregeling Friese plus energiebesparende isolatiemaatregelen 2021-2022

Gedeputeerde Staten van de provincie Fryslân hebben in het kader van de Subsidieregeling Friese plus energiebesparende isolatiemaatregelen 2021-2022, besloten om het op 9 maart 2021 bekendgemaakte subsidieplafond in haar subsidieplafondbesluit (Provinciaal Blad Nr. 1997) te verlagen, en het voornoemde besluit als volgt te wijzigen:

 

In de tekstpassage achter de eerste bullet wordt ‘’€ 2.200.000,-’’ vervangen door: € 1.115.000,-

 

Voor het overige blijft de tekst van het subsidieplafondbesluit ongewijzigd in stand.

 

Dit besluit treedt in werking op de eerste dag na bekendmaking in het Provinciaal Blad.

Aldus vastgesteld in de vergadering van Gedeputeerde Staten van Fryslân van 22 juni 2021.

Voorzitter drs. A.A.M. Brok

Secretaris R.E. Bouius – Riemersma, MBA MCM

Naar boven