Openstellingsbesluit eerste tranche Nadere subsidieregels Kwaliteit Limburgse Centra

Gedeputeerde Staten van Limburg,

 

maken ter voldoening aan het bepaalde in artikel 10, eerste lid, van de Nadere subsidieregels Kwaliteit Limburgse Centra bekend dat zij in hun vergadering van 19 januari 2021 hebben vastgesteld:

Openstellingsbesluit eerste tranche Nadere subsidieregels Kwaliteit Limburgse Centra

Artikel 1 Openstelling en aanvraagperiode

Gedeputeerde Staten besluiten de eerste tranche van de Nadere subsidieregels Kwaliteit Limburgse Centra (PB 2020, 2224) voor de periode van 1 februari 2021 tot en met 2 mei 2022 open te stellen.

Artikel 2 Inwerkingtreding en looptijd

  • 1.

    Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de dag van publicatie in het Provinciaal Blad waarin dit besluit wordt geplaatst.

  • 2.

    Dit besluit heeft een looptijd tot en met 2 mei 2022, met dien verstande dat zij van toepassing blijft op subsidieaanvragen die vóór die datum zijn ontvangen en subsidiebesluiten die vóór die datum zijn genomen door Gedeputeerde Staten, ook voor de volgende stappen in het subsidie-

    traject.

Artikel 3 Citeertitel

Dit besluit wordt aangehaald als: Openstellingsbesluit eerste tranche Nadere subsidieregels Kwaliteit Limburgse Centra.

 

Aldus besloten in de vergadering van Gedeputeerde Staten, gehouden op 19 januari 2021.

Gedeputeerde Staten voornoemd

de voorzitter,

de heer drs. Th.J.F.M. Bovens

secretaris,

de heer drs. G.H.E. Derks MPA

Naar boven