Besluit van Gedeputeerde Staten van de provincie Noord-Holland van 22 juni 2021, nr. 1610785/1610791, houdende regels omtrent de vaststelling van de subsidie historische windmolens (Uitvoeringsregeling subsidie historische windmolens Noord-Holland 2021)

Gedeputeerde Staten van Noord-Holland;

 

Gelet op artikel 2 van de Algemene subsidieverordening Noord-Holland 2011;

 

Overwegende dat het uit cultuurhistorisch oogpunt wenselijk is om subsidie te verstrekken voor het onderhoud van in werking zijnde historische windmolens die zijn ingeschreven in het rijksmonumentenregister;

 

Besluiten vast te stellen:

 

Uitvoeringsregeling subsidie historische windmolens Noord-Holland 2021

Artikel 1  

In deze regeling wordt verstaan onder:

 • a.

  historische windmolen: een in werking zijnde windmolen, gelegen in de provincie Noord-Holland, die op 1 januari 2021 als beschermd monument is ingeschreven in het Monumentenregister van de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed.

Artikel 2  

Subsidie wordt verstrekt aan de eigenaar van een historische windmolen als bedoeld in artikel 1 onder a.

Artikel 3  

Subsidie kan worden verstrekt voor het uitvoeren van onderhoudsactiviteiten, zoals ook gesubsidieerd door de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed, aan een historische windmolen als bedoeld in artikel 1 onder a.

Artikel 4  

Een aanvraag om subsidie bevat ten minste:

 • a.

  een omschrijving van onderhoudsactiviteiten in het jaar 2021, 2022 of 2023;

 • b.

  een afschrift van de beschikking tot subsidieverstrekking van de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed op de aanvraag voor een subsidie op grond van de Subsidieregeling Instandhouding Monumenten die betrekking heeft op het jaar 2021, 2022 of 2023.

Artikel 5  

 • 1.

  Een aanvraag om subsidie is tijdig ingediend indien de aanvraag in de periode van 15 juli vanaf 9:00 uur tot en met 10 september 2021 voor 17:00 uur is ontvangen.

 • 2.

  Een aanvraag die buiten de in het eerste lid genoemde periode wordt ontvangen, wordt geweigerd.

 • 3.

  Gedeputeerde Staten beslissen binnen 13 weken na ontvangst van de aanvraag om subsidie.

Artikel 6  

Het subsidieplafond gedurende de looptijd van deze uitvoeringsregeling bedraagt € 705.000,-.

Artikel 7  

 • 1.

  Aanvragen om subsidie worden behandeld op volgorde van ontvangst.

 • 2.

  Wanneer een aanvrager op grond van artikel 4:5 van de Algemene wet bestuursrecht de gelegenheid heeft gehad de aanvraag aan te vullen, geldt als datum van ontvangst van de aanvraag, de datum waarop de aanvraag is aangevuld.

 • 3.

  Indien meerdere aanvragen op dezelfde dag worden ontvangen en door honorering van deze aanvragen het subsidieplafond wordt overschreden, wordt rangschikking van die aanvragen bepaald door loting.

Artikel 8  

 • 1.

  De subsidie bedraagt eenmalig gedurende de looptijd van deze uitvoeringsregeling € 5.300,- per historische windmolen.

 • 2.

  Indien toepassing van het eerste lid zou leiden tot het overtreden van het verbod op het geven van staatssteun in de zin van artikelen 107 en 108 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie, wordt het subsidiebedrag in afwijking van het eerste lid zodanig vastgesteld dat het totaal van alle subsidies voor de activiteit niet hoger is dan het bedrag dat op grond van het bepaalde in artikel 53 van de Verordening (EU) nr. 651/2014 van de Commissie van 17 juni 2014 (AGVV), waarbij bepaalde categorieën steun op grond van de artikelen 107 en 108 van het Verdrag met de interne markt verenigbaar worden verklaard of op grond van de Verordening (EU) nr. 1407/2013 van 18 december 2013 (de-minimissteun) verstrekt mag worden.

 • 3.

  Aan de beschikking tot subsidievaststelling gaat geen beschikking tot subsidieverlening vooraf.

Artikel 9  

 • 1.

  Deze regeling treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het provinciaal blad waarin zij wordt geplaatst.

 • 2.

  Deze regeling vervalt met ingang van 1 januari 2024.

 • 3.

  Deze regeling wordt aangehaald als Uitvoeringsregeling subsidie historische windmolens Noord-Holland 2021.

Haarlem, 22 juni 2021.

Gedeputeerde Staten van Noord-Holland,

A.T.H. van Dijk, voorzitter

R.M. Bergkamp, provinciesecretaris

Naar boven