Provinciaal blad van Noord-Holland

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Noord-HollandProvinciaal blad 2021, 4673Overige besluiten van algemene strekkingBesluit van gedeputeerde Staten van Noord-Holland van 8 juni 2021, nummer 1630835/1630839, tot het vaststellen van een openstellingsbesluit en subsidieplafond 2021 van de ‘Uitvoeringsregeling POP3 subsidies Noord-Holland’ voor het onderdeel ‘Verplaatsing van landbouwbedrijven’.

Gedeputeerde Staten van Noord-Holland;

 

Gelet op artikel 1.3 van de Uitvoeringsregeling POP3 subsidies Noord-Holland;

 

Besluiten:

 

 • I.

  Gedeputeerde Staten stellen open hoofdstuk 2, paragraaf 4, artikel 2.4.1, onderdeel c, van de Uitvoeringsregeling POP3 subsidies Noord-Holland, voor de periode van 5 juli 2021, 9.00 uur tot en met 24 september 2021 om 17.00 uur.

 • II.

  Gedeputeerde Staten stellen voor de onder I. genoemde periode het subsidieplafond ten behoeve van de maatregel vast op € 3.570.000,-, bestaande uit 50% middelen uit het Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling (ELFPO) en 50% provinciale cofinanciering.

 • III.

  Gedeputeerde Staten stellen de volgende regels vast:

Artikel 1 Definities

In dit besluit wordt verstaan onder:

 • a.

  glastuinbouwbedrijf: agrarisch bedrijf waarbij de teelt en veredeling van gewassen in een kas plaatsvindt onder gecontroleerde omstandigheden alsmede de daarbij behorende voorzieningen en opstallen;

 • b.

  (glas)tuinbouwconcentratiegebied: in de Provinciale Ruimtelijke Verordening aangegeven gebieden in de Provincie Noord-Holland, waarin ruimte is gereserveerd voor de clustering van glastuinbouwbedrijven. De link naar de digitale verbeelding daarvan is opgenomen in bijlage 1;

 • c.

  glastuinbouwgebied: geometrisch bepaald gebied gericht op primaire productie van cultuurgewassen in glastuinbouwbedrijven;

 • d.

  kas: gebouw en/of bouwwerk van glas of doorzichtige kunststoffen voor het trekken en kweken van gewassen;

 • e.

  Ruimtelijke Visie Greenport Aalsmeer 2015-2025: door Gedeputeerde Staten vastgestelde ruimtelijke visie voor de periode 2015-2025 waarin planologische ontwikkelingen in de sector zijn vertaald in een kaartbeeld dat wordt gedragen door sector en regio;

 • f.

  Visiekaart Greenport Aalsmeer: kaart in de Ruimtelijke Visie Greenport Aalsmeer 2015-2025 waarin glastuinbouwgebieden in de volgende vijf categorieën zijn verdeeld:

 • Categorie 1: bestaand modern grootschalig glastuinbouwgebied;

 • Categorie 2: bestaand kleinschalig (glas)tuinbouwgebied (specialistische teelt en niche producten);

 • Categorie 3: nieuw grootschalig glastuinbouwgebied;

 • Categorie 4: tuinbouwgebied met maatwerkopgave;

 • Categorie 5: transformatiegebieden en verspreid glas.

 • De digitale verbeelding van de kaart is opgenomen in bijlage 2;

 • g.

  verspreid glas: kassen die zich buiten de aangewezen (glas)tuinbouwconcentratiegebieden in Noord-Holland bevinden;

 • h.

  volwaardig gebruik van een agrarisch bedrijf: het gebruik van een agrarisch bedrijf dat naar de aard en omvang zodanig is dat voor 1 fte inkomen afkomstig is uit het bedrijf, de arbeidsinzet van 1 fte. aan het bedrijf besteed wordt en waarvan de continuïteit voor minimaal de afgelopen drie jaar is aangetoond;

 • i.

  uitvoeringsregeling: Uitvoeringsregeling POP3 subsidies Noord-Holland.

Artikel 2. Indienen van aanvragen

 • 1.

  Een aanvraag om subsidie is tijdig ingediend indien de aanvraag is ontvangen in de periode van 5 juli 2021, 9.00 uur tot en met 24 september 2021 om 17.00 uur.

 • 2.

  Aanvragen worden ingediend op het door Gedeputeerde Staten ten behoeve van openstellingsbesluit ter beschikking gesteld aanvraagformulier.

 • 3.

  Een aanvraag die buiten de in het eerste lid genoemde periode wordt ontvangen, wordt geweigerd.

 • 4.

  Onverminderd artikel 1.7, tweede lid, van de uitvoeringsregeling bevat een aanvraag om subsidie voor een activiteit als bedoeld in artikel 2.4.1, aanhef en onder c, van de uitvoeringsregeling tevens:

  • a.

   voor de bepaling van het aantal m2 te saneren glas op de oude bedrijfslocatie(s) dient als bijlage een door een taxateur opgesteld rapport waaruit blijkt het aantal m2 te saneren glas op de oude bedrijfslocatie(s). Het rapport dient te zijn opgesteld door een taxateur die staat ingeschreven in de kamer Landelijk Vastgoed van de Stichting Vastgoed of in de kamer Agrarisch Vastgoed van de Stichting Certificering Voor Makelaars en taxateurs;

  • b.

   een bewijs van de subsidieaanvrager waaruit blijkt dat aannemelijk is dat hij eigenaar of langdurig pachter is of wordt van de bedrijfsgebouwen en gronden op de nieuwe vestigingslocatie. Het bewijs kan in ieder geval worden geleverd door middel van een transportakte, (voorlopige) koopovereenkomst of pachtovereenkomst;

  • c.

   indien er sprake is van verplaatsing van een glastuinbouwbedrijf als bedoeld in artikel 3, tweede lid, onder a: een verklaring of bewijs van de eigenaar van de grond waaruit blijkt dat de gemeente schriftelijk is verzocht de glastuinbouwbestemming van het oorspronkelijke perceel van het glastuinbouwbedrijf dat wordt gesaneerd en eventuele belendende percelen van de zelfde eigenaar te ontdoen van de bestemming glastuinbouw.

Artikel 3. Subsidiabele activiteiten

 • 1.

  Subsidie kan worden verstrekt voor de verplaatsing van glastuinbouwbedrijven die gelegen zijn binnen de provincie Noord-Holland, naar een glastuinbouwconcentratiegebied binnen Noord-Holland, gericht op verbetering van de landbouwinfrastructuur.

 • 2.

  Subsidie wordt uitsluitend verstrekt indien de verplaatsing is gericht op het verplaatsen van glastuinbouwbedrijven:

  • a.

   vanuit het buitengebied (verspreid glas) naar een (glas)tuinbouwconcentratiegebied;

  • b.

   vanuit de op de visiekaart Greenport Aalsmeer aangegeven categoriegebieden 1 t/m 5 naar een glastuinbouwconcentratiegebied;

  • c.

   binnen een (glas)tuinbouwconcentratiegebied.

 • 3.

  Gedeputeerde Staten kunnen in de subsidieverlening met toepassing van artikel 1.3, vierde lid, onderdeel l, van de uitvoeringsregeling als subsidieverplichting een uiterste datum vaststellen, waarop de activiteiten moeten zijn afgerond.

Artikel 4. Aanvrager

 • 1.

  Subsidie voor activiteiten als bedoeld in artikel 3 wordt verstrekt aan:

  • a.

   landbouwers;

  • b.

   pachters.

 • 2.

  Aan aanvragers als bedoeld in het eerste lid, onderdeel a, wordt slechts subsidie verstrekt voor zover zij op het moment van de subsidieaanvraag eigenaar zijn van een glastuinbouwbedrijf dat volwaardig in gebruik is.

 • 3.

  Aan aanvragers als bedoeld in het eerste lid, onderdeel b, wordt slechts subsidie verstrekt voor zover zij op het moment van de subsidieaanvraag pachter zijn van een glastuinbouwbedrijf dat volwaardig in gebruik is.

Artikel 5. Subsidiabele kosten

Subsidie voor activiteiten als bedoeld in artikel 3 wordt verstrekt voor:

 • a.

  administratieve en juridische kosten, als bedoeld in artikel 2.4.1.1, eerste lid, van de uitvoeringsregeling;

 • b.

  kosten van het demonteren, verhuizen en weer opbouwen van bestaande voorzieningen;

 • c.

  investeringen in nieuwe gebouw(en) of nieuwe voorziening(en) op de nieuwe bedrijfslocatie ;

 • d.

  investeringen ten behoeve van inpassingsmaatregelen;

 • e.

  investeringen om individuele kavels beter bewerkbaar of bereikbaar te maken.

Artikel 6. Subsidiabele kosten voor investeringen gerelateerd aan de verplaatsing van een glastuinbouwbedrijf

De kosten van investeringen gerelateerd aan de verplaatsing van een glastuinbouwbedrijf als bedoeld in artikel 5, onderdelen b, c, d en e kunnen bestaan uit:

 • a.

  de kosten van de bouw of verbetering van onroerende zaken;

 • b.

  de kosten van de verwerving van onroerende zaken;

 • c.

  kosten voor de aankoop van grond;

 • d.

  de kosten van de koop van nieuwe machines en installaties tot maximaal de marktwaarde van de activa;

 • e.

  voorbereidingskosten als bedoeld in art. 1.12, derde en vierde lid, onder a en b, van de uitvoeringsregeling.

Artikel 7. Hoogte subsidie

 • 1.

  De subsidie voor kosten als bedoeld in artikel 5 bedraagt:

  • a.

   100% van de subsidiabele kosten bedoeld in artikel 5, onderdelen a en d;

  • b.

   40% van de subsidiabele kosten artikel als bedoeld in artikel 5, onderdelen b, c en e.

 • 2.

  De hoogte van de subsidie als bedoeld in het eerste lid, bedraagt maximaal €30,- per m2 gesaneerd glas.

 • 3.

  Het te verlenen subsidiebedrag per aanvraag bedraagt minimaal €250.000,- en maximaal € 750.000,-.

Artikel 8. Selectiecriteria

Gedeputeerde Staten hanteren voor de rangschikking als bedoeld in artikel 1.15 van de uitvoeringsregeling de volgende criteria, die in bijlage 3 bij deze regeling worden uitgewerkt:

 • a.

  efficiëntie;

 • b.

  effectiviteit van de maatregel bedrijfsverplaatsing;

 • c.

  kans op succes en haalbaarheid;

 • d.

  urgentie en noodzakelijkheid van de opgave.

Artikel 9. Puntensystematiek

 • 1.

  Na sluiting van de openstellingstermijn worden alle aanvragen beoordeeld op basis van de selectiecriteria uit artikel 8 en gerangschikt op een prioriteitenlijst.

 • 2.

  De rangschikking per project wordt bepaald door het totaal aantal punten dat wordt gehaald op basis van de volgende criteria:

  • a.

   criterium: de kosteneffectiviteit van de activiteit, 0-5 punten, gewicht 2;

  • b.

   criterium: effectiviteit van de maatregel bedrijfsverplaatsing, 0-5 punten, gewicht 4;

  • c.

   criterium: kans op succes en haalbaarheid, 0-5 punten, gewicht 2;

  • d.

   criterium: urgentie en noodzakelijkheid opgave, 0-5 punten, gewicht 2.

 • 2.

  Indien twee of meer projecten een gelijke score hebben, prevaleert het project met de hoogste kosteneffectiviteit.

 • 3.

  Indien met toepassing van het tweede lid twee of meer projecten een gelijke score hebben, prevaleert het project met de hoogste kans op succes en haalbaarheid.

 • 4.

  Indien met toepassing van het derde lid twee of meer projecten een gelijke score hebben, wordt de plaats in de rangorde door loting bepaald.

Artikel 10. Adviescommissie

Gedeputeerde Staten stellen voor de rangschikking van de subsidieaanvragen als bedoeld in artikel 8 en 9 een adviescommissie in als bedoeld in artikel 1.14 van de uitvoeringsregeling.

Artikel 11. Weigeringsgronden

 • 1.

  Onverminderd artikel 1.8 van de uitvoeringsregeling wordt subsidie geweigerd als het gewogen aantal behaalde punten, zoals berekend op basis van artikel 9, lager is dan 30.

 • 2.

  Subsidie wordt geweigerd voor zover aan de zelfde aanvrager op grond van dit openstellingsbesluit of een eerder openstellingsbesluit voor bedrijfsverplaatsing op grond van de uitvoeringsregeling in totaal meer dan € 750.000,- aan subsidie wordt verleend.

Artikel 12. Verplichtingen

 • 1.

  De subsidieontvanger is verplicht om glasopstanden te saneren, die op de oorspronkelijke locatie van het te verplaatsen bedrijf achterblijven.

 • 2.

  Gedeputeerde Staten kunnen in de subsidieverlening een termijn stellen, waarbinnen aan de in artikel 12 genoemde verplichting moet worden voldaan.

Artikel 13. Citeertitel en inwerkingtreding

 • 1.

  Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Provinciaal Blad waarin het wordt geplaatst.

 • 2.

  Dit besluit wordt aangehaald als ‘Openstellingsbesluit verplaatsing glastuinbouwbedrijven Noord-Holland 2021’.

Haarlem, 8 juni 2021,

Gedeputeerde Staten van Noord-Holland,

A. Th. H. van Dijk, voorzitter

R.M. Bergkamp, provinciesecretaris

Bijlage 1. Digitale kaart voor toetsing aan de glastuinbouwconcentratiegebieden in Noord-Holland:

 

https://www.ruimtelijkeplannen.nl/viewer#!/idn/NL.IMRO.9927.PNHPRV2040181211K7-VG01/cs/123666.335/522625.75/337039.226505912

 

Bijlage 2.  

 

Visiekaart Greenport Aalsmeer (tevens als pdf opgenomen).

https://www.noord - holland.nl/Onderwerpen/Land_en_tuinbouw_visserij/Greenports/Beleidsdocumenten/Ruimtelijke_visie_Greenport_Aalsmeer_2015_2025.org

 

 

Bijlage 3:  

Toelichting

 

De subsidie is bedoeld voor de verplaatsing van glastuinbouwbedrijven gericht op de verbetering van de landbouw(infra)structuur en het opruimen van oud glas op de achterblijflocaties ten gunste van o.a. natuur-en landschapskwaliteit.

 

Algemeen kader

De Provincie kiest in het Strategisch Beleidskader Economie van Noord-Holland (2016) voor een agribusiness die vernieuwend, ondernemend en duurzaam is. Voor de verplaatsingsregeling wordt specifiek ingezet op het verspreid liggend glas in Noord-Holland en de transformatiegebieden van de Greenport Aalsmeer. Die behoefte is onderzocht door de Stivas en het ontwikkelingsbedrijf NHN in 2015. Dat onderzoek geeft de provincie voldoende cases voor een verplaatsingsregeling voor de glastuinbouwsector in Noord-Holland.

http://product.sduconnect.nl/product.xml?view=product&account_id=214&product_collection_id=741&lokettype=10&view=product&product_id=14410&top10=1&smarttags=0&navigation=list

 

De provincie Noord-Holland stimuleert de samenwerking om te komen tot versterking van de concurrentiepositie van de glastuinbouwsector via de Greenport Aalsmeer en Greenport Noord-Holland Noord. Noord-Holland legt bij de moderniseringsopgave van de glastuinbouw de directe link met bedrijfsverplaatsing van verspreid liggend glas naar glastuinbouwconcentratiegebieden (zie artikel 26c van de Provinciale Ruimtelijke Verordening) én de moderniseringsopgave in de Greenport Aalsmeer (Ruimtelijke Visie Greenport Aalsmeer 2015-2025). Het concentreren van de glastuinbouw in de provincie levert diverse schaalvoordelen op voor de zich daar vestigende bedrijven op het gebied van o.a. voorzieningen in de infrastructuur en energie. Hierdoor kunnen bedrijven zich op de nieuwe locatie verder ontwikkelen en kunnen glasopstanden in het buitengebied worden opgeruimd.

 

Artikelsgewijs

 

Artikel 1

h. Met andere woorden: het bedrijf moet de afgelopen drie jaren hebben kunnen voorzien in het levensonderhoud van ten minste één persoon en er moet ten minste 1 fte arbeidsinzet in het bedrijf zijn gestoken. De te verplaatsen bedrijven moeten actief zijn in de primaire productie van land- en/of tuinbouwproducten. Het gaat dus niet om de verplaatsing van overige bedrijven (bijvoorbeeld verwerkingsbedrijven van land- en/of tuinbouwproducten).

 

Artikel 2

4a. Aanvrager dient een glastuinbouwbedrijf eigenaar te zijn. Voor een aanvraag mogen ook glasopstanden in het project worden ingebracht. Die tellen ook mee voor de subsidieberekening. Hierbij moet aannemelijk worden gemaakt dat het realistisch is dat die binnen de projectduur kunnen worden verworven, bijvoorbeeld door een intentieverklaring of conceptovereenkomst.

4c. Een verzoek voor het wijzigen van de bestemming van de te saneren locatie heeft onder meer als doel om te verzekeren dat er op de te saneren locatie niet opnieuw een glastuinbouwopstand wordt gebouwd. Bij de vaststelling van de subsidie dient te worden aangetoond dat de gemeente de bestemming is gewijzigd.

 

Artikel 3

De subsidie is bedoeld voor verplaatsing, niet voor nieuwvestiging.

De verplaatsingsregeling is primair bedoeld om:

 • -

  verspreid liggende glastuinbouwbedrijven in het landelijke gebied te verplaatsen naar de (glas)tuinconcentratiegebieden (PRV).

 • -

  glastuinbouwbedrijven die gevestigd zijn in de categorie gebieden 1 t/m 5 zoals benoemd in de Ruimtelijke Visie Greenport Aalsmeer 2015-2025 (zie Figuur A.), te verplaatsen naar een (glas)tuinbouwconcentratiegebied.

 • -

  Opruimen van het oude glas op de achterblijflocaties ten gunste van o.a. natuur-en landschapskwaliteit en verbetering van de landbouwstructuur.

Figuur A.

Overzicht categoriegebieden 1 t/m 5 Ruimtelijke Visie Greenport Aalsmeer 2015-2025

 

Categorie 1: Bestaand modern grootschalig glastuinbouwgebied: deze gebieden ((paars gekleurd op de visiekaart op pag 24. van de Ruimtelijke Visie Greenport Aalsmeer 2015-2025) hebben een minimale omvang van circa 100 hectare fysiek glas. De oudere gebieden of deelgebieden in deze categorie hebben een opgave voor modernisering.

 

Categorie 2: Bestaand kleinschalig (glas)-tuinbouwgebied (specialistische teelt en niche producten): deze gebieden ((roze gekleurd op de visiekaart op pag 24. van de Ruimtelijke Visie Greenport Aalsmeer 2015-2025) zijn kleiner dan 100 hectare. Ze hebben als glasgebied veel kenmerken van categorie 1. In het algemeen zijn in deze gebieden moderne glastuinbouwbedrijven gevestigd, met hier en daar ook enkele kleinschalige en/of verouderde bedrijven.

Sommige gebieden worden gekenmerkt door een combinatie van glas met vollegrondsteelten of bijvoorbeeld bollenbroeierij. Er zullen op punten slagen nodig zijn om deze gebieden toekomstbestendig te maken. Dat kan herstructurering van het glas zelf, of een andere ingreep zijn. De gebieden zijn over het algemeen goed ontsloten, op punten is er ruimte voor verbetering in de ontsluiting. Er is nog ruimte voor nieuwe ontwikkeling in deze categorie. Door herstructurering is in deze gebieden nog teeltareaal te winnen. Deze gebieden zijn vaak te klein om over te gaan op grootschalige voorzieningen voor duurzaamheid. Er zal gezocht worden naar andere slimme combinaties.

 

Categorie 3: Nieuw grootschalig glastuinbouwgebied: in deze gebieden ((oranje gekleurd op de visiekaart op pag 24. van de Ruimtelijke Visie Greenport Aalsmeer 2015-2025) kan aan de vraag naar grote kavels van 10 hectare tot wel 50 ha worden voldaan. Ook de vraag naar groot transport (LSV) kan hier geïmplementeerd worden. Hiermee wordt voorzien in ‘schuifruimte’. Dat wil zeggen, met verplaatsing naar deze gebieden, ontstaat elders ruimte voor schaalvergroting of modernisering. Door de schaalgrootte zijn net als bij categorie 1 investeringen in CO2 voorziening, restwarmte of geothermie interessant en haalbaar. Met het ontwikkelen van nieuw gebied, kan het duurzaamheidsconcept het meest verregaand geïmplementeerd worden.

 

Categorie 4: tuinbouwgebieden met maatwerkopgave: Dit zijn de gebieden (blauw gekleurd op de visiekaart op pag 24. van de Ruimtelijke Visie Greenport Aalsmeer 2015-2025) met minder kansrijk en vitaal teeltareaal in 2025. Er is veel variatie binnen deze categorie. Er zijn goede en kansrijke tuinbouwbedrijven gevestigd in deze gebieden, welke bijdragen aan de diversiteit van het aanbod van de Greenport Aalsmeer. In deze oudere teeltgebieden wordt teelt onder glas ook gecombineerd met opengrond sierteelt (boomkwekerij). Er zijn kansen voor extensievere en biologische teelten. Er zijn in deze categorie meer dan in andere categorieën bedrijven die geen opvolger hebben en is er veel verouderd glas.

Voor de eventueel vrijkomende ruimte is het zoeken naar een combinatie met andere functies om daarmee de vitaliteit van het gebied te dienen.

 

Categorie 5: Transformatiegebieden en verspreid glas: deze gebieden (groen gekleurd op de visiekaart op pag 24. van de Ruimtelijke Visie Greenport Aalsmeer 2015-2025) zullen niet meer tot het glastuinbouwconcentratiegebied in de Greenport Aalsmeer behoren of worden voorgesorteerd om daar niet meer toe te behoren. In deze gebieden is transformatie naar andere functies gepland of reeds gestart. In de toekomst behoren deze gebieden niet meer tot het teeltareaal binnen de Greenport Aalsmeer. Het provinciale en gemeentelijke ruimtelijk-economisch beleid wordt hierop aangepast.

 

Verspreid glas: kassen die zich buiten de aangewezen (glas)tuinbouwconcentratiegebieden in Noord-Holland

 

Artikel 4

Het kan ook gaan om een samenwerkingsverband van glastuinbouwbedrijven. Hiervoor dient een samenwerkingsovereenkomst bij de aanvraag te worden gevoegd.

Om de volwaardigheid aan te tonen dient de aanvrager als bijlage drie jaarrekeningen aan te leveren. Het betreffen de laatste drie opgemaakte jaarrekeningen als bedoeld in artikel 361 van het Burgerlijk Wetboek, dan wel de balans en de staat van baten en lasten en de toelichting daarop of, indien deze bescheiden ontbreken, een verslag over de financiële positie op het moment van de aanvraag.

 

Artikel 6 Subsidiabele kosten van investeringen

De sloopkosten van kassen en andere opstallen of voorzieningen op de oude locatie zijn niet subsidiabel.

 

Artikel 7 Hoogte subsidie

De hoogte van de subsidie is 40% over de subsidiabele kosten. Bovendien is subsidie afhankelijk van de maximaal toegestane subsidie op grond van de staatssteunregels. Subsidie voor activiteiten die vallen binnen het toepassingsgebied van artikel 42 van VWEU zijn gevrijwaard van staatssteunregels.

De subsidie wordt berekend op basis van aantal m2 gesaneerd glas. De bijgebouwen of andere bijbehorende voorzieningen zoals waterberging, koelcellen etc. mogen niet worden meegenomen in deze berekening.

Door een taxateur moet de oppervlakte van de te saneren locatie opgegeven worden. Dat betreft dan alleen het aantal te saneren m2 glas, niet de bijgebouwen. Voor de bepaling van het aantal m2 te saneren glas op de oude bedrijfslocatie dient als bijlage een door een taxateur opgesteld rapport. Het rapport is opgesteld door een taxateur die staat ingeschreven in de kamer Landelijk Vastgoed van de Stichting Vastgoed of in de kamer Agrarisch Vastgoed van de Stichting Certificering Voor Makelaars en taxateurs. Dit rapport bevat in ieder geval de volgende informatie van de te verplaatsen bedrijfslocatie:

 • 1.

  de gegevens van de eigenaar;

 • 2.

  een opgave van de oppervlakte van de glasopstanden die worden gesaneerd;

 • 3.

  een kadastrale kaart met daarop de glastuinbouwopstanden en overige bedrijfsgebouwen;

 • 4.

  Foto's van de te slopen glastuinbouwopstanden.

NB: Het betreft hier dus geen waarde taxatie.

 

Artikel 8 Selectiecriteria

Er is gekozen voor een selectie van de projecten op basis van criteria:

 • a.

  efficiëntie,

 • b.

  effectiviteit van de maatregel bedrijfsverplaatsing,

 • c.

  kans op succes/haalbaarheid,

 • d.

  urgentie/noodzakelijkheid opgave.

De selectie van projecten zal plaatsvinden via een zogenaamde ‘tender-methode’: alle binnen de in artikel 2 genoemde periode ingediende projecten worden, indien ze voldoen aan de subsidievoorwaarden, beoordeeld op basis van een puntentoekenning. Indien de score tenminste gelijk is aan het minimum aantal punten van 30 (artikel 9) komen de projecten voor subsidie in aanmerking. De projecten worden vervolgens gerangschikt aan de hand van het puntentotaal, waarbij de projecten aflopend (van hoog naar laag aantal punten) worden gerangschikt. Is het beschikbare subsidieplafond ontoereikend voor alle voor subsidie in aanmerking komende projecten, dan worden de projecten gerangschikt op hoogte van puntenscore.

 

a. Efficiëntie

Hierbij wordt gekeken naar de hoogte van de opgevoerde proceskosten (hieronder vallen de kosten van adviseurs, architecten, ingenieurs en kosten van adviezen duurzaamheid op milieu en economisch gebied) in relatie tot de totaal aangevraagde subsidiabele kosten.

 

0 punten worden behaald indien de opgevoerde proceskosten meer dan 70% van de totale subsidiabele kosten bedragen.

1 punt wordt behaald indien de opgevoerde proceskosten 50% tot en met 70% van de totale subsidiabele kosten bedragen.

2 punten worden behaald indien de opgevoerde proceskosten 30% tot en met 50% van de totale subsidiabele kosten bedragen.

3 punten worden behaald indien de opgevoerde proceskosten 15 tot en met 30% van de totale subsidiabele kosten bedragen.

4 punten worden behaald indien de opgevoerde proceskosten tussen de 5 en 15% van de totale subsidiabele kosten bedragen.

5 punten worden behaald indien de opgevoerde proceskosten minder dan 5% van de totale subsidiabele kosten bedragen.

 

b. Effectiviteit van de maatregel bedrijfsverplaatsing

Dit criterium heeft een wegingsfactor 4, met een maximaal te behalen score van 5. De keuze voor een wegingsfactor is hieronder toegelicht. De effectiviteit van het project / de projectactiviteiten wordt bepaald door de effecten die de bedrijfsverplaatsing zal hebben voor de modernisering van het glastuinbouwareaal zoals beschreven onder het algemeen kader. De effecten worden met name bepaald door het gebied waar het bedrijf uit verplaatst wordt en de aard (soort bedrijf, waarmee samenhangend de mate van belasting van omgeving en/of milieu) en omvang (in de vorm van oppervlakte glas) van het te verplaatsen bedrijf. Er wordt in samenhang gekeken naar de volgende aspecten:

 

 • -

  de te verwachten effecten op milieu en landbouwstructuur;

 • -

  Wat is de minimale oppervlakte glas dat wordt afgebroken, de omvang per kas etc?

 • -

  Geef een inschatting van de minimale vermindering van het energieverbruik.

 • -

  Beschrijf de minimale verbetering van de logistiek en of collectieve voorzieningen.

 • -

  de aanwezigheid van kwetsbare functies en de actuele emissie problematiek;

 • -

  Bijvoorbeeld beschermde landschappen of stadsgezichten waarvan de kwaliteit wordt verbeterd door het afbreken van het glas.

 • -

  de grootte van het gebied waarop de bedrijfsverplaatsing effect zal hebben.

 • -

  Dit kun u illustreren aan de hand van het nieuwe inrichtingsplan van uw nieuwe bedrijfslocatie of het glastuinbouwgebied, bijvoorbeeld uw bijdrage van het project aan de toekomst van het glasconcentratiegebied. Doordat ik mijn bedrijf verplaats naar dit gebied, heeft het totale gebied daar profijt van, omdat…... (bijvoorbeeld voorzieningen in de infrastructuur zoals voor energie, CO2, water etc).

 • -

  de mate waarin de bedrijfsverplaatsing past binnen een integraal plan / de verbetering

 • -

  in verkavelingsstructuur in combinatie met welzijn voor mensen, milieu-, water-, natuur-en landschapsdoelen die bereikt kan gaan worden, te meten door het verschil in ‘uitgangskwaliteit’ én te behalen ‘eindkwaliteit’ (bijvoorbeeld op grond van top-kaarten)

 • -

  hierbij kunt u aangeven naar welk glastuinbouwconcentratiegebied wordt verplaatst, en daarmee bijdraagt aan de moderniseringsopgave en verbetering van de landbouwstructuur in combinatie met welzijn voor mensen, milieu-, water-, natuur-en landschapsdoelen die bereikt kan gaan worden.

 • -

  bijdrage aan behalen van geografische of thematische einddoelen (zijn er nog aanvullende maatregelen noodzakelijk en als die nog noodzakelijk zijn, hoe zeker is het dat die aanvullende maatregelen ook uitgevoerd zullen worden en op welke termijn zullen die uitgevoerd zijn)

 • -

  geef aan in hoeverre uw project onderdeel is van een grotere gebiedsaanpak ten aanzien van duurzaamheid, bijvoorbeeld voor energie, landschap, klimaat. Geef daarbij aan welk aandeel uw project heeft in de totale opgave.

Score

 

0 punten: de effectiviteit is gelet op genoemde aspecten onvoldoende.

1 punt: de effectiviteit is gelet op genoemde aspecten matig.

2 punten: de effectiviteit is gelet op genoemde aspecten voldoende.

3 punten: de effectiviteit is gelet op genoemde aspecten goed.

4 punten: de effectiviteit is gelet op genoemde aspecten zeer goed.

5 punten: de effectiviteit is gelet op genoemde aspecten uitmuntend.

 

c. Kans op succes / haalbaarheid

Dit criterium heeft een wegingsfactor 2, met een maximaal te behalen score van 5.

 

Bezien wordt wat de haalbaarheid van de uitvoering van het project bedrijfsverplaatsing glastuinbouwbedrijf is. Hierbij wordt in samenhang gekeken naar de volgende aspecten:

 

a. de kwaliteit van het projectplan.

De kwaliteit van het projectplan zal door de adviescommissie worden beoordeeld aan de hand van de volgende criteria:

 • -

  kwaliteit (deskundigheid, ervaring) van de projectleider,

 • -

  hoe realistisch is het plan,

 • -

  zijn relevante partijen in voldoende mate bij de uitvoering van het plan betrokken,

 • -

  kent het project een realistische planning, opzet en begroting.

b. de mate waarin risicofactoren zijn onderkend en beheersbaar gemaakt zijn. Hierbij zal gekeken worden naar:

 • -

  zekerheid van beschikbaarheid noodzakelijke eigen middelen van alle betrokken partijen

 • -

  zekerheid beschikbaar komen noodzakelijke vergunningen

 • -

  zekerheid van deelname meest relevante partijen aan volledige traject.

Score

 

0 punten: project scoort onvoldoende op één of beide van genoemde aspecten.

1 punt: project scoort onvoldoende tot matig op één of beide van genoemde aspecten,

2 punten: project scoort ten minste voldoende op beide genoemde aspecten.

3 punten: project scoort goed op ten minste één van genoemde aspecten, andere aspect is ten minste voldoende.

4 punten: project scoort zeer goed op ten minste één van genoemde aspecten, andere aspect is ten minste goed

5 punten: project scoort zeer goed op beide genoemde aspecten.

 

d. Urgentie / noodzakelijkheid opgave

Hierbij gaat het om de vraag in hoeverre de opgave(n) die aangepakt worden geïdentificeerd zijn als opgaven die (sectoraal of integraal) noodzakelijk aangepakt dienen te worden en op welke termijn die aanpak noodzakelijk is. Zo zijn er (inter)nationale doelstellingen of uitvoeringsagenda’s die voor een bepaalde einddatum gerealiseerd dienen te zijn en waar het project aan bijdraagt of noodzakelijk voor is. Een en ander is daarmee gerelateerd aan de knelpunten en beleidsopgaven die bestaan in de provincie waar de openstelling plaatsvindt en die benoemd zullen worden in het openstellingsbesluit. Zo zal er bij ligging van een te verplaatsen glastuinbouwbedrijf buiten een aangewezen glastuinbouwontwikkelingsgebied of een regionaal cluster glastuinbouw sprake zijn van een noodzakelijke opgave die onmiddellijk of op korte termijn aangepakt dient te worden en dus hoog scoren. Een verplaatsing van glastuinbouwbedrijven die gelegen zijn binnen een glastuinbouwontwikkelingsgebied of regionaal cluster glastuinbouw is daarentegen geen noodzakelijke opgave.

 

Score:

 

0 punten: indien er geen sprake is van een op grond van in het openstellingsbesluit weergegeven provinciale plannen noodzakelijke opgave die op grond van die plannen aangepakt hoeft.

1 punt: indien er sprake is van een op grond van in het openstellingsbesluit weergegeven provinciale plannen noodzakelijke opgave die op grond van die plannen pas op lange termijn aangepakt hoeft, dit betreft verplaatsing binnen het glastuinbouwconcentratiegebied

2 punten: indien er sprake is van een op grond van in het openstellingsbesluit weergegeven provinciale plannen noodzakelijke opgave die op grond van die plannen pas op langere termijn aangepakt hoeft, dit betreft verplaatsing naar of binnen het glastuinbouwconcentratiegebied Agriport.

3 punten: indien er sprake is van een op grond van in het openstellingsbesluit weergegeven provinciale plannen noodzakelijke opgave die op grond van die plannen binnen afzienbare termijn aangepakt moet worden, dit betreft verplaatsing naar of binnen de glastuinbouwconcentratiegebieden Grootslag en Heemskerkbinnenduingebied.

4 punten: indien er sprake is van een op grond van in het openstellingsbesluit weergegeven provinciale plannen noodzakelijke opgave die op grond van die plannen op korte termijn aangepakt moet worden, dit betreft verplaatsing naar of binnen het glastuinbouwconcentratiegebied Alton.

5 punten: indien er sprake is van een op grond van in het openstellingsbesluit weergegeven provinciale plannen noodzakelijke opgave die op grond van die plannen onmiddellijk aangepakt moet worden, dit betreft de verplaatsing naar of binnen de glastuinbouwconcentratiegebieden in de Greenport Aalsmeer.

 

Artikel 9 Puntensystematiek

Na sluiting van de openstellingstermijn worden alle aanvragen beoordeeld op basis van de selectiecriteria uit artikel 8 en gerangschikt op een prioriteitenlijst. Het puntentotaal per project wordt samengesteld uit de te behalen punten op basis van deze methodiek:

 

Criterium 8a: De kosteneffectiviteit van de activiteit, 0-5 punten, gewicht 2.

Criterium 8b: Effectiviteit van de maatregel bedrijfsverplaatsing,0-5 punten, gewicht 4.

Criterium 8c: Kans op succes/haalbaarheid, 0-5 punten, gewicht 2.

Criterium 8d: Urgentie / noodzakelijkheid opgave, 0-5 punten, gewicht 2.