Provinciaal blad van Fryslân

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
FryslânProvinciaal blad 2021, 4547Beschikkingen | afhandelingGemeente Leeuwarden Ontwerpbeschikking Wet algemene bepalingen omgevingsrecht

 

Verleend aan: Greenbox B.V..

Betreft: ambtshalve wijzigen van de omgevingsvergunning van 22 mei 2006 met kenmerk 641325 om de voorschriften over energiebesparing te actualiseren.

Reden voor de wijziging zijn de ontwikkelingen van de technische mogelijkheden tot bescherming van het milieu en de ontwikkeling van de kwaliteit van het milieu.

Locatie: Newtonweg 9, 8912 BD Leeuwarden, gemeente Leeuwarden.

Gedeputeerde Staten zijn van plan de ontwerpbeschikking vast te stellen onder kenmerk 2020-FUMO-0041221.

 

Tegen de ontwerpbeschikking kan iedereen van 14 juni t/m 26 juli 2021 zienswijzen indienen bij Gedeputeerde Staten.

 

De ontwerpbeschikking ligt ter inzage van 14 juni t/m 26 juli 2021 in het:

- provinsjehûs en bij de FUMO, elke werkdag van 9.00 tot 16.00 uur (vooraf contact opnemen);

- gemeentehuis van de betreffende gemeente.

 

Voor inlichtingen of het indienen van mondelinge zienswijzen neemt u contact op de FUMO,

e-mail waboloket@fumo.nl of tel. 0566-75 03 00. Bezoekadres: J.W. de Visserwei 10, 9001 ZE Grou.

 

Bezwaar- en beroepschriften moeten bevatten: naam en adres, het kenmerk van het betreffende besluit, motivering, datum en ondertekening.

 

Bezwaarschriften en zienswijzen kunt u sturen naar: Gedeputeerde Staten, postbus 20120, 8900 HM Leeuwarden.