Provinciaal blad van Fryslân

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
FryslânProvinciaal blad 2021, 4545Beschikkingen | afhandelingGemeente Heerenveen Beschikking Wet algemene bepalingen omgevingsrecht

 

Verleend aan: A-ware Production B.V. een omgevingsvergunning onder kenmerk 2021-FUMO-0050222.

Betreft: wijziging opslag milieugevaarlijke stoffen.

Locatie: Mars 35, 8448 CP Heerenveen, gemeente Heerenveen.

 

Belanghebbenden kunnen tegen de beschikking van 9 juni t/m 20 juli 2021 bezwaar maken bij Gedeputeerde Staten.

 

Voor inlichtingen neemt u contact op met de FUMO, e-mail waboloket@fumo.nl of tel. 0566-75 03 00. Bezoekadres: J.W. de Visserwei 10, 9001 ZE Grou.

 

Bezwaar- en beroepschriften moeten bevatten: naam en adres, het kenmerk van het betreffende besluit, motivering, datum en ondertekening.

 

Bezwaarschriften en zienswijzen kunt u sturen naar: Gedeputeerde Staten, postbus 20120, 8900 HM Leeuwarden.