Provinciaal blad van Fryslân

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
FryslânProvinciaal blad 2021, 4544Beschikkingen | afhandelingGemeente Súdwest-Fryslân, Fryske Marren Ontheffing Provinciale milieuverordening Fryslân

 

Verleend aan: Vermilion Energy Netherlands B.V. een ontheffing van de Provinciale milieu-verordening Fryslân onder kenmerk 01886811/ 2021-FUMO-0051941.

Betreft: het uitvoeren van seismisch onderzoek in het grondwaterbeschermingsgebied Ou-dega in de gemeente Súdwest-Fryslân en de Fryske Marren.

 

Belanghebbenden kunnen tegen het besluit van 12 juni t/m 23 juli 2021 bezwaar maken bij Gedeputeerde Staten.

 

De stukken liggen van 12 juni t/m 23 juli 2021 ter inzage in het provinsjehûs en bij de FUMO, elke werkdag van 9.00 tot 16.00 uur (vooraf contact opnemen).

 

Voor inlichtingen neemt u contact op met de FUMO, e-mail waboloket@fumo.nl of

tel. 0566-75 03 00. Bezoekadres: J.W. de Visserwei 10, 9001 ZE Grou.

 

Bezwaar- en beroepschriften moeten bevatten: naam en adres, het kenmerk van het betref-fende besluit, motivering, datum en ondertekening.

 

Bezwaarschriften en zienswijzen kunt u sturen naar: Gedeputeerde Staten, postbus 20120, 8900 HM Leeuwarden.