Provinciaal blad van Fryslân

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
FryslânProvinciaal blad 2021, 4541Beschikkingen | aanvraagGemeente Heerenveen Ontwerpbeschikking Wet algemene bepalingen omgevingsrecht

 

Ontvangen van: Ausnutria Operations B.V. een aanvraag om een omgevingsvergunning.

Betreft: het realiseren van een hoofdkantoor en een tweede fabrieksdeel met natte mengkeuken en droogtoren voor de productie van baby- en kindervoeding

Locatie: Ceres 10, 8448 CW Heerenveen, gemeente Heerenveen.

Gedeputeerde Staten zijn van plan de gevraagde vergunning te verlenen onder kenmerk 2021-FUMO-0052585

 

Tegen de ontwerpbeschikking kan iedereen van 14 juni t/m 26 juli 2021 zienswijzen indienen bij Gedeputeerde Staten.

 

De ontwerpbeschikking ligt ter inzage van 14 juni t/m 26 juli 2021 in het:

- provinsjehûs en bij de FUMO, elke werkdag van 9.00 tot 16.00 uur (vooraf contact opnemen);

- gemeentehuis van de betreffende gemeente.

 

Voor inlichtingen of het indienen van mondelinge zienswijzen neemt u contact op de FUMO,

e-mail waboloket@fumo.nl of tel. 0566-75 03 00. Bezoekadres: J.W. de Visserwei 10, 9001 ZE Grou.

 

Bezwaar- en beroepschriften moeten bevatten: naam en adres, het kenmerk van het betreffende besluit, motivering, datum en ondertekening.

 

Bezwaarschriften en zienswijzen kunt u sturen naar: Gedeputeerde Staten, postbus 20120, 8900 HM Leeuwarden.