Provinciaal blad van Fryslân

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
FryslânProvinciaal blad 2021, 4512Beschikkingen | aanvraagGemeente Dantumadiel Bekendmaking verlenging ontheffing soorten Wet natuurbescherming

 

Ontvangen: een aanvraag om een verlenging van ontheffing op grond van de Wet natuurbescherming.

Betreft: bekendmaking verlenging ontheffing Wet natuurbescherming De Bjirken en De Elzen te Feanwâlden (gewone dwergvleermuis, laatvlieger, ruige dwergvleermuis).

Locatie: 9269 Feanwâlden

Gedeputeerde Staten hebben een verlenging van ontheffing verleend onder zaaknummer 206477. De verlengde ontheffing is geldig tot en met 31 oktober 2021.

Tegen deze verlengde ontheffing kan een belanghebbende tot en met 6 weken na publicatie (tot en met 23 juli 2021) bezwaar indienen bij Gedeputeerde Staten.

De verlengde ontheffing ligt ter inzage t/m 6 weken na publicatie in het:

- Provinsjehûs Leeuwarden, elke werkdag van 9.00 tot 16.00 uur (graag vooraf contact opnemen);

Indien u de verlengde ontheffing digitaal wilt inzien, kunt u contact opnemen met de Frontdesk Wet natuurbescherming, wnb@fryslan.frl of 058 – 292 8995 (graag het zaaknummer vermelden in uw correspondentie).

Bezwaarschriften moeten worden ondertekend en moeten tenminste bevatten: naam en adres, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht en de reden van het bezwaar.

Bezwaarschriften moeten gestuurd worden aan:

 

Gedeputeerde Staten, Postbus 20120, 8900 HM in Leeuwarden.