Provinciaal blad van Zuid-Holland

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Zuid-HollandProvinciaal blad 2021, 4488Overige overheidsinformatieAanvraag Waterwet, Kessler Park 1 te Rijswijk

Onderwerp

Omgevingsdienst Haaglanden maakt namens Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland bekend dat een aanvraag om vergunning is ontvangen voor het realiseren van een open bodemenergiesysteem voor een experimenteel Hoge Temperatuur Opslag (HTO) systeem. De locatie betreft Kessler Park 1, 2288 GS te Rijswijk (zaaknummer 00613441).

Inlichtingen

Voor nadere inlichtingen kunt u zich wenden tot de afdeling Toetsing & Vergunningverlening Milieu, e-mailadres: vergunningen@odh.nl.

De aanvraag ligt niet ter inzage en hier is geen bezwaar of beroep tegen mogelijk. De beschikking wordt later bekendgemaakt.