Provinciaal blad van Zuid-Holland

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Zuid-HollandProvinciaal blad 2021, 4481Beschikkingen | afhandelingWet bodembescherming Grevelingstraat 70 in Lisse

De Omgevingsdienst West-Holland heeft namens de provincie Zuid-Holland een melding ontvangen ingevolge artikel 29 en 37 (ernst en spoed) en 28 en 39 (goedkeuring saneringsplan) van de Wet bodembescherming (Wbb), ingediend door Grondslag namens Castien Vastgoed.

Het betreft een verzoek tot het afgeven van een beschikking inzake ernst en spoed en de instemming met het ingediende saneringsplan voor de locatie Grevelingstraat 70 in Lisse, kadastraal gemeente Lisse, sectie D, nummers 8304 en 8901. De locatie is geregistreerd onder de locatiecode AA055301109.

De procedure voor het nemen van het besluit was geschorst van 2 maart 2021 tot 29 maart 2021 en van 20 april 2021 tot 29 april 2021 in verband met het aanleveren van aanvullende gegevens voor een volledige aanvraag (artikel 4:5 jo. 4:15 Awb).

Verkorte procedure

De melder heeft verzocht de behandeling volgens de verkorte procedure te laten verlopen. Wij hebben besloten dit verzoek te honoreren. De beschikking zal derhalve zonder voorafgaande ontwerpfase worden gepubliceerd.

Beschikking

Wij hebben besloten dat sprake is van een geval van ernstige bodemverontreiniging waarvan de sanering niet spoedeisend is en in te stemmen met het saneringsplan.

Stukken inzien

De stukken liggen ter inzage van 11 juni 2021 tot en met 22 juli 2021 

in het gemeentehuis van Lisse. Voor de openingstijden wordt verwezen naar de website van de gemeente.

Bezwaar

Volgens artikel 7:1 van de Awb kan door de belanghebbende(n) bij Zuid-Holland, een gemotiveerd bezwaarschrift worden ingediend tegen dit besluit. Dit moet binnen zes weken na de dag van bekendmaking van dit besluit, onder vermelding van "Awb-bezwaar" in de linkerbovenhoek van enveloppe en bezwaarschrift. Dit bezwaar dient te worden gericht aan Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland, t.a.v. het Awb-secretariaat, Postbus 90602, 2509 LP Den Haag.

Ook kan een voorlopige voorziening gevraagd worden bij de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag.

Meer informatie

Heeft u nog vragen? Neem dan contact op met de heer K. Kaandorp via (06) 837 171 89 of k.kaandorp@odwh.nl. Vermeld hierbij het zaaknummer: 2021-001169.