Provinciaal blad van Zuid-Holland

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Zuid-HollandProvinciaal blad 2021, 4458Beschikkingen | afhandelingProvincie Zuid Holland, ontwerpbeschikking bodemsanering ernst, spoed en saneringsplan Wilhelminastraat 36, Prins Bernhardlaan 6-8, Puttershoek

Kennisgeving Ontwerpbeschikking Wet bodembescherming

Onderwerp

De Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid maakt namens Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland bekend dat hij voornemens is om op grond van artikel 29, eerste lid van de Wet bodembescherming (Wbb) te besluiten dat er op de locatie Wilhelminastraat 36, Prins Bernhardlaan 6-8, Puttershoek sprake is van een geval van ernstige bodemverontreiniging. Op grond van artikel 37, eerste lid Wbb heeft hij het voornemen om te besluiten dat er spake is van twee gevallen van bodemverontreiniging waarvan dat de sanering nietspoedeisend is.

Daarnaast maakt hij bekend dat hij voornemens is om op grond van de artikel 39, tweede lid Wbb instemt met het saneringsplan voor eerdergenoemde locatie.

Deze locatie is geregistreerd onder zaaknummer Z-21-385341.

Inzage

De ontwerpbeschikking en de overige van belang zijnde stukken liggen, tot zes weken na publicatie van het besluit, ter inzage bij de Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid, Johan de Wittstraat 140 te Dordrecht, waar de stukken elke werkdag van 09.00 uur tot 16.00 uur kunnen worden ingezien. U kunt de stukken ook opvragen door een e-mail te sturen aan: bodemsanering@ozhz.nl.

Zienswijze en Inlichtingen

Ingevolge artikel 3:15 van de Algemene wet bestuursrecht kan een ieder bij ons een gemotiveerde zienswijze indienen tegen deze ontwerpbeschikking. Dit dient te gebeuren binnen zes weken na publicatie van deze openbare bekendmaking, onder vermelding van “Zienswijze Wbb” in de linkerbovenhoek van envelop en zienswijze. De zienswijze richt u aan: Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid, Unit Juridisch Advies en Ondergrond,Postbus 550, 3300 AN Dordrecht.

Tevens kunt u mondelinge zienswijzen indienen dan wel nadere inlichtingen inwinnen. Hiervoor kunt u een afspraak maken met een medewerker van de Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid, Unit Juridisch Advies en Ondergrond, T [078] 770 85 85.

Dordrecht, 9 juni 2021

Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland,

namens dezen,

Manager Unit Juridisch Advies en Ondergrond

van de Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid