Provinciaal blad van Limburg

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
LimburgProvinciaal blad 2021, 4345Overige besluiten van algemene strekkingOpenstellingsbesluit Hoofdstuk 3, paragraaf 3 Uitvoering LEADER projecten, Subsidieverordening Plattelandsontwikkelingsprogramma 2014-2022 Provincie Limburg (POP3)

Gedeputeerde Staten van Limburg stellen ter voldoening aan het bepaalde in artikel 4:27 juncto 3:42 van de Algemene wet bestuursrecht en artikel 1.3 van de Subsidieverordening Plattelandsontwikkelingsprogramma 2014-2022 Provincie Limburg (POP3), op 25 mei 2021 het volgende besluit vast:

Openstellingsbesluit Hoofdstuk 3 paragraaf 3 Uitvoering LEADER projecten Subsidieverordening Plattelandsontwikkelingsprogramma 2014-2022 Provincie Limburg (POP3)

Gelet op artikel 1.3 van de Subsidieverordening Plattelandsontwikkelingsprogramma 2014-2022 Provincie Limburg (POP3), hierna te noemen “Verordening POP3”, besluiten Gedeputeerde Staten Hoofdstuk 3 paragraaf 3 Uitvoering LEADER projecten van deze Verordening POP3 als volgt open te stellen.

 • I.

  Het subsidieplafond voor dit openstellingsbesluit bedraagt € 770.000,00. Dit subsidieplafond bestaat voor € 77.000,00 uit provinciale subsidie en € 308.000,00 uit overige nationale cofinancieringsbijdrage (dit kan zijn gemeentelijke cofinanciering)en voor € 385.000,00 uit subsidie uit het Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling (ELFPO).

 • II.

  Aanvragen om subsidie kunnen uitsluitend digitaal worden ingediend vanaf 8 juni 2021 vanaf 9:00 uur tot en met 31 december 2022 17:00 uur. Een subsidieaanvraag dient uiterlijk 31 december 2022 om 17:00 uur te zijn ontvangen door Gedeputeerde Staten.

 • III.

  De subsidieaanvraag wordt afgewezen indien deze buiten de openstellingsperiode wordt ingediend.

 • IV.

  In de bijlage zijn de nadere regels opgenomen die voor dit openstellingsbesluit gelden.

 • V.

  Dit openstellingsbesluit wordt in onderstaande nadere regels aangehaald als “Hoofdstuk 3, paragraaf 3 Uitvoering LEADER projecten”.

 • VI.

  Dit openstellingsbesluit treedt in werking op 8 juni 2021 en vervalt einde POP3-periode, met dien verstande dat het zijn werking behoudt op de aanvragen die gedaan zijn tijdens de openstellingsperiode.

Bijlage 1: Nadere regels “Hoofdstuk 3, paragraaf 3 Uitvoering LEADER projecten”

Artikel 1 Begripsomschrijving

Met “Verordening POP3” wordt bedoeld: Subsidieverordening Plattelandsontwikkelingsprogramma 2014-2022 Provincie Limburg (POP3).

Artikel 2 Subsidiehoogte

 • 1.

  Het maximaal te verstrekken subsidiebedrag per project wordt rechtstreeks afgeleid uit de kostenverdeling (zie Lokale Ontwikkelingsstrategie Nationaal Landschap Zuid-Limburg (hierna: LOS) 6.2 Dekkingsplan) voor uitvoeringsprojecten tussen partijen, die is vastgelegd in. De LOS is vastgesteld door GS. Deze is gepubliceerd op http://www.leaderzuidlimburg.nl.

 • 2.

  Gelet op het gestelde in artikel 3.3.4 van de Verordening POP3 komen aanvragen met een totale financiële omvang van minder dan € 10.000,00 of meer dan € 200.000,00 niet voor subsidie in aanmerking. Deze aanvragen zullen dan ook worden afgewezen.

 • 3.

  In aanvulling op artikel 3.3.4 van de Verordening POP3 bedraagt het te verstrekken subsidiebedrag per aanvraag maximaal € 110.000,00 en minimaal € 5.500,00. De subsidieaanvraag wordt afgewezen wanneer het te verstrekken subsidiebedrag meer dan € 110.000,00 en minder dan € 5.500,00 bedraagt. Het subsidiepercentage bedraagt maximaal 55% van de subsidiabele kosten (inclusief de benodigde overige nationale cofinanciering (evt gemeentelijke cofinanciering) van 22%). Daarnaast dient verder de dekking er als volgt uit te zien:

  • Privaat 45%.

 • 4.

  Bij wijze van uitzondering kunnen GS de bovengrens voor de projectomvang voor incidentele projecten verhogen als deze gemeentegrensoverschrijdend zijn én naar het oordeel van de Lokale Actiegroep (hierna: LAG) een bijzondere toegevoegde waarde hebben.

Artikel 3 Subsidiabele kosten en activiteiten

 • 1.

  Subsidie wordt verstrekt voor de uitvoering van concrete acties die passen binnen de LOS.

 • 2.

  Onverminderd artikel 1.12 van de Verordening POP3 kunnen subsidiabele kosten (zie derde lid en vierde lid van dit artikel) bestaan uit de volgende kostentypen:

  • a.

   personeelskosten;

  • b.

   kosten derden;

  • c.

   bijdragen in natura (overig en vrijwilligers);

  • d.

   onbetaalde eigen arbeid;

  • e.

   afschrijvingskosten.

 • 3.

  Onverminderd artikel 1.12 derde lid van de Verordening POP3, zijn de volgende kosten ten behoeve van de voorbereiding (kosten vóór indiening van de subsidieaanvraag maximaal 1 jaar), indien deze aantoonbaar gemaakt zijn om te komen tot een projectplan, subsidiabel:

  • kosten van architecten, ingenieurs en adviseurs;

  • kosten van adviezen over duurzaamheid op milieu- en economisch gebied;

  • kosten van haalbaarheidsstudies.

 • 4.

  Onverminderd artikel 1.12 en artikel 1.13 van de Verordening POP3 zijn de volgende kosten ten behoeve van de uitvoering van projecten die passen binnen de LOS subsidiabel:

  • 1.

   de kosten van de bouw, verbetering, verwerving of leasing van onroerende zaken;

  • 2.

   de kosten van de koop of huurkoop van nieuwe machines en installaties tot maximaal de marktwaarde van de activa;

  • 3.

   kosten van de koop van tweedehands goederen tot maximaal de marktwaarde van de activa;

  • 4.

   de kosten van adviseurs, architecten en ingenieurs;

  • 5.

   kosten van adviezen duurzaamheid op milieu en economisch gebied;

  • 6.

   de kosten van haalbaarheidsstudies;

  • 7.

   de kosten voor projectmanagement en projectadministratie;

  • 8.

   de kosten van verwerving of ontwikkeling van computersoftware;

  • 9.

   de kosten van verwerving van octrooien, licenties, auteursrechten en merken;

  • 10.

   materiaalkosten;

  • 11.

   kosten van drukwerk, mailing, website gekoppeld aan de activiteit;

  • 12.

   huur van ruimten en gebruik bijbehorende faciliteiten;

  • 13.

   niet verrekenbare BTW of compensabele BTW;

  • 14.

   de kosten voor promotie en publiciteit.

Artikel 4 Aanvrager

Subsidie kan worden verstrekt aan:

 • 1.

  publieke rechtspersonen;

 • 2.

  private rechtspersonen;

 • 3.

  bedrijfsvormen zonder rechtspersoonlijkheid, met name eenmanszaken, vennootschappen onder firma, commanditaire vennootschappen, maatschappen;

 • 4.

  samenwerkingsverbanden van bovenstaande partijen.

Artikel 5 Begroting en dekkingsplan

Subsidie wordt uitsluitend verstrekt als aan de onderstaande financiële randvoorwaarden wordt voldaan. Wanneer aan één of meerdere van onderstaande randvoorwaarden niet wordt voldaan, dan zal de aanvraag worden afgewezen.

 • I.

  De begroting en dekkingsplan zijn transparant en sluitend en voldoen aan de ‘subsidieverdeelsleutel’ zoals vastgelegd in de LOS. Deze is gepubliceerd op http://www.leaderzuidlimburg.nl.

 • II.

  De overige nationale overheids cofinanciering (bijv. gemeentelijke cofinanciering) dient te zijn geregeld en gewaarborgd. Bij de subsidieaanvraag dient een bewijs van toezegging van deze cofinanciering, c.q. verklaring cofinanciering POP3 te zijn gevoegd (format hiervoor is terug te vinden op de provinciale website bij de documenten).

 • III.

  De private cofinanciering dient te zijn geregeld en gewaarborgd.

Artikel 6 Prioritering subsidieaanvragen

Artikel 1.15 van de Verordening POP3 is niet van toepassing. Aanvragen worden op volgorde van binnenkomst beoordeeld en afgehandeld aan de hand van de in artikel 7 van dit openstellingsbesluit beschreven selectiecriteria. Er is zodoende in het kader van dit openstellingsbesluit geen sprake van een tenderprocedure.

Artikel 7 Selectiecriteria

 • 1.

  Subsidie wordt uitsluitend verstrekt indien de aanvraag past binnen de door GS vastgestelde LOS. Voor de beoordeling als bedoeld in artikel 6 van dit openstellingsbesluit worden daartoe de onderstaande criteria a t/m d (inclusief daaronder vallende sub criteria) gebruikt.

  • a.

   De mate waarin het projectplan bijdraagt aan de doelen van de LOS. De subcriteria daartoe (i t/m vii) zijn:

   • i.

    Het project leidt tot bewuster omgaan met landschap als basiskapitaal van de economie.

   • ii.

    Het project leidt tot een economische impuls door samenwerking en integrale aanpak.

   • iii.

    Het project leidt tot versterking van agrarische bedrijven met landschappelijke en maatschappelijke meerwaarde.

   • iv.

    Het project versterkt de sociale cohesie door contact tussen bewonersgroepen en generaties.

   • v.

    Het project versterkt de publiek-private samenwerking (tussen bewoners, ondernemers en overheid).

   • vi.

    Het project koppelt behoeften en vraag uit de stedelijke gebieden aan verdienmodellen op het platteland.

   • vii.

    Het project leidt tot verbetering van wederzijds begrip en contacten tussen bewoners van stad en platteland.

  • b.

   De mate waarin het project past binnen de werkwijze van LEADER. De subcriteria daartoe (i t/m iv) zijn:

   • i.

    Het project is geïnitieerd vanuit de lokale gemeenschap (bottom-up) en wordt breed gedragen.

   • ii.

    Het project leidt aantoonbaar tot samenwerking tussen bewoners, ondernemers en/of organisaties.

   • iii.

    Het project dient doelen in meerdere sectoren of beleidsvelden.

   • iv.

    Het project is innovatief voor Zuid-Limburg.

  • c.

   De mate waarin het project haalbaar is in financieel en organisatorisch opzicht. De organisatie en verdeling van taken en verantwoordelijkheden zijn duidelijk vastgelegd. De sub criteria daartoe (i en ii ) zijn:

   • i.

    De initiatiefnemers beschikken over voldoende expertise of hebben deze ingehuurd.

   • ii.

    Het tijdpad voor de uitvoering is realistisch in verband met vergunningen en dergelijke.

  • d.

   De mate van efficiency en doelmatigheid van het project. De sub criteria daartoe (i en ii) zijn:

   • i.

    De investeringen en tijdsinzet zijn in balans met de verwachte resultaten.

   • ii.

    Het project is overdraagbaar omdat de resultaten en ervaringen ook door anderen gebruikt kunnen worden.

 • 2.

  Per sub criterium kunnen maximaal 3 punten worden gescoord. Alle criteria wegen even zwaar.

 • 3.

  De aanvraag wordt, met inachtneming met het opgenomen subsidieplafond, gehonoreerd als de totale puntenscore minimaal 20 is en de aanvraag bovendien voldoet aan de onderstaande minimale score per cluster van sub criteria. Zo niet dan zal de aanvraag afgewezen worden.

  • a.

   De mate waarin het projectplan bijdraagt aan de doelen van de LOS: minimaal 4 punten.

  • b.

   De mate waarin het project past binnen de werkwijze van LEADER: minimaal 6 punten.

  • c.

   De mate waarin het project haalbaar is in financieel en organisatorisch opzicht: minimaal 6 punten.

  • d.

   De mate van efficiency en doelmatigheid van het project: minimaal 4 punten.

Artikel 8 Verplichtingen

 • 1.

  Conform artikel 1.3, vierde lid, onderdeel (h) van de Verordening POP3 zal voor het projectplan zoals vermeld in artikel 1.7, tweede lid, onderdeel (f) van de Verordening POP3 het op de website www.limburg.nl/subsidies, Actuele subsidieregelingen, Subsidieverordening Plattelandsontwikkelingsprogramma 2014-2022 Provincie Limburg (POP3) beschikbaar gestelde format gehanteerd dienen te worden.

 • 2.

  In aanvulling op het vorige lid dienen bij de aanvraag diverse van toepassing zijnde bijlagen bijgevoegd te worden (zie in het beschikbaar gestelde format projectplan).

Artikel 9 Voorschotten

 • 1.

  In aanvulling op artikel 1.23 van de Verordening POP3 kan er maximaal 2 keer per jaar een verzoek om een voorschot op basis van realisatie worden ingediend.

 • 2.

  In afwijking van het bepaalde in artikel 1.25 van de Verordening POP3 worden geen voorschotten verleend vooruitlopend op de realisatie.

Artikel 10 Inwerkingtreding

Dit besluit treedt in werking met ingang van 28 juni 2021 en heeft een looptijd tot en met 31 december 2022.

 

Aldus besloten in de vergadering van Gedeputeerde Staten van Limburg, gehouden op 25 mei 2021

Gedeputeerde Staten van Limburg voornoemd

de voorzitter,

dhr. J.W. Remkes

secretaris

dhr. G.H.E. Derks

Bijlage 1 Toelichting

Toelichting

Op 30 augustus 2018 hebben GS als uitwerking van de LEADER-maatregel uit de Subsidieverordening Plattelandsontwikkelingsprogramma 2014-2022 Provincie Limburg (POP3) de LOS vastgesteld.

 

Dit openstellingsbesluit is bedoeld voor initiatiefnemers van projecten die invulling geven aan deze LOS. Subsidieaanvragen worden op volgorde van binnenkomst beoordeeld door een door GS ingestelde LAG. De selectiecriteria zijn beschreven in artikel 8 van het openstellingsbesluit en onderbouwd in de LOS.

 

De openstelling voorziet in een gedeeltelijke tegemoetkoming in de kosten voor de uitvoering van lokale initiatieven die bijdragen aan de sociaaleconomische ontwikkeling en landschap, passend binnen de LOS. De verdeelsleutel voor de subsidieverstrekking ligt vast in de LOS, waarbij de initiatiefnemers moeten zorgen voor een cofinanciering van 45% door private partijen, en 22% door nationale overheids cofinanciering (bijvoorbeeld door gemeenten, waterschappen of het Rijk).