Provincie Zuid-Holland - Besluit van Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland van 11 mei 2021, nr. PZH-2021-773713608, tot wijziging van de Subsidieregeling Zonnig Zuid-Holland

Gedeputeerde staten van Zuid-Holland,

 

Gelet op artikel 3, tweede lid, Algemene subsidieverordening Zuid-Holland 2013;

 

Overwegende dat het wenselijk is de Subsidieregeling Zonnig Zuid-Holland te wijzigen in verband met het toevoegen van subsidiemogelijkheden vanuit de subsidieregeling “Asbest eraf, Zon erop”;

 

Besluiten:

Artikel I

 

De Subsidieregeling Zonnig Zuid-Holland wordt als volgt gewijzigd:

 

A.

 

Artikel 1 komt te luiden:

 

Artikel 1 Begripsbepalingen

In deze regeling wordt verstaan onder:

asbest: vezelachtige silicaten zoals actinoliet (CAS-nummer 77536-66-4), amosiet (CAS-nummer12172-73-5), anthofylliet (CAS-nummer 77536-67-5), chrysotiel (CAS-nummer 12001-29-5), cro-cidoliet (CAS-nummer 12001-28-4) en tremoliet (CAS-nummer 77536-68-6);

Asv: Algemene subsidieverordening Zuid-Holland 2013;

conventionele PV-panelen: een paneel van ongeveer 300-340 wattpiek met een afmeting van om en nabij 1,6 vierkante meter en inclusief montage en stellage 15- 25 kilo per vierkante meter weegt;

energiecoöperatie of soortgelijk burgerinitiatief: een vereniging of coöperatie die gebruik maakt van de PostCodeRoos-regeling (fiscale benaming is de Regeling Verlaagd Tarief) en/of de opvolger van de postcoderoos-regeling de Subsidieregeling Coöperatieve Energieopwekking (SCE);

kilowattpiek: Het aantal kilowatt, wat een paneel produceert wanneer het maximaal rendeert;

lichtgewicht PV-panelen: een paneel van ongeveer 300-340 wattpiek met een afmeting van om en nabij 1,6 vierkante meter en inclusief montage en stellage dat maximaal 10 kilo per vierkante meter weegt;

netaansluiting: de aansluiting op het elektranet van een netbeheerder met eigen meter;

pv-panelen: photo voltaic installatie voor de productie van hernieuwbare elektriciteit uit zonlicht of zonnecollectoren die zonne-energie omzetten in warmte.

 

B

In artikel 3 wordt “niet verstrekt aan publiekrechtelijke rechtspersonen” vervangen door “verstrekt aan natuurlijke personen en privaatrechtelijke rechtspersonen”.

 

C

Artikel 4 vervalt.

 

D

Artikel 5 vervalt.

 

Paragraaf 2 Beschikbaar stellen dak aan een energiecoöperatie of soortgelijke burgerinitiatieven

 

E

Artikel 6 komt te luiden:

 

Artikel 6 Subsidiabele activiteiten en prestatie

 • 1.

  Subsidie kan worden verstrekt voor het beschikbaar stellen van een dak van een gebouw aan een energiecoöperatie of aan een soortgelijk burgerinitiatief ten behoeve van de installatie van PV-panelen met een minimum capaciteit van 15 kilowattpiek;

 • 2.

  Subsidie als bedoeld in het eerste lid wordt verstrekt in de vorm van een projectsubsidie.

F

Artikel 7 komt te luiden:

 

Artikel 7 Aanvraagvereisten

Naast de gegevens, bedoeld in artikel 9, eerste lid, van de Asv, gaat een aanvraag voor subsidie als bedoeld in artikel 6 vergezeld van een ondertekende overeenkomst tussen aanvrager en een energiecoöperatie of soortgelijk burgerinitiatief, uit hoofde waarvan een dak voor ten minste 15 jaar aan de betreffende energiecoöperatie of soortgelijk burgerinitiatief ter beschikking gesteld wordt en waarin voorts het volgende is opgenomen:

 • a.

  de totale capaciteit in kilowattpiek van de aan te schaffen en te installeren PV-panelen;

 • b.

  een verklaring of beding waaruit blijkt binnen welke termijn de betreffende PV-panelen op het beschikbaar gestelde dak worden geïnstalleerd;

 • c.

  de kadastrale aanduiding van het bouwwerk waarop het ter beschikking gestelde dak zich bevindt.

G

Artikel 8 komt te luiden:

 

Artikel 8 Weigeringsgronden

 • 1.

  In aanvulling op de artikelen 11 en 12 van de Asv wordt subsidie geweigerd indien de totale capaciteit van de op het beschikbaar gestelde dak of daken te installeren PV-panelen minder bedraagt dan 15 kilowattpiek.

 • 2.

  Artikel 11, lid 1, onder a van de Asv is niet van toepassing.

H

Artikel 9 tot en met 12 worden vervangen door:

 

Artikel 9 Subsidievereisten

Om voor subsidie als bedoeld in artikel 6 in aanmerking te komen, wordt voldaan aan de volgende vereisten:

 • a.

  de aanvrager is eigenaar, pachter of anderszins rechthebbende van het dak dat voor de plaatsing van PV-panelen beschikbaar gesteld wordt;

 • b.

  het beschikbaar gestelde dak maakt onderdeel uit van een bouwwerk dat gelegen is binnen de provincie Zuid-Holland;

 • c.

  de beschikbaarstelling van het dak heeft blijkens de in artikel 7 bedoelde overeenkomst plaatsgevonden na inwerkingtreding van de onderhavige subsidieregeling.

Artikel 10 Subsidiehoogte

De subsidie, als bedoeld in artikel 6 bedraagt eenmalig € 5.000,00 per netaansluiting.

 

Artikel 11 Verplichtingen van de subsidieontvanger

In aanvulling op de artikelen 18 en 19 van de Asv worden aan de subsidieontvanger de volgende verplichtingen opgelegd:

 • a.

  het dak of de daken waarop de subsidie betrekking heeft, wordt uiterlijk zes maanden na bekendmaking van de beschikking tot subsidievaststelling feitelijk aan de betrokken energiecoöperatie ter beschikking gesteld;

 • b.

  de plaatsing van de PV-panelen op het beschikbaar gestelde dak is uiterlijk twee jaar na bekendmaking van de beschikking tot subsidievaststelling voltooid en in werking gesteld.

Artikel 12 Prestatieverantwoording

De subsidieontvanger toont desgevraagd aan dat de activiteiten zijn verricht door middel van een activiteitenverslag en beeldmateriaal van de beschikbaar gestelde dakvlakken en de daarop geplaatste PV-panelen.

 

I

Het opschrift van paragraaf 3 komt te luiden:

 

Paragraaf 3 versterken dakconstructie, verwijderen asbest of plaatsing lichtgewicht PV-panelen

 

J

Artikel 13 tot en met 19 worden vervangen door:

 

Artikel 13 Subsidiabele activiteiten en prestatie

 • 1.

  Subsidie kan worden verstrekt voor:

  • a.

   het constructief geschikt maken van een dak of daken in combinatie met de gelijktijdige aanschaf en installatie van conventionele PV-panelen, in gevallen waarin het betreffende dak zonder het treffen van constructieve maatregelen onvoldoende draagkracht zouden hebben voor plaatsing van conventionele PV-panelen; of

  • b.

   de aanschaf en installatie van lichtgewicht PV-panelen op een dak, dat constructief onvoldoende draagkracht heeft voor de installatie van conventionele PV-panelen; of

  • c.

   de aanschaf en installatie van conventionele PV-panelen op een dak waarvan het asbesthoudend materiaal toegepast als dakbedekking ten hoogste 12 maanden voor de datum van de aanvraag voor subsidie is verwijderd of nog verwijderd moet worden.

 • 2.

  Subsidie als bedoeld in het eerste lid wordt verstrekt in de vorm van een projectsubsidie.

 • 3.

  De te plaatsen PV-panelen, bedoeld in het eerste lid, hebben een capaciteit van tenminste 15 kilowattpiek.

Artikel 14 Aanvraagvereisten

 • 1.

  Naast de gegevens, bedoeld artikel 9, eerste lid, van de Asv, gaat een aanvraag voor subsidie als bedoeld in artikel 13, eerste lid, onder a, vergezeld van:

  • a.

   een projectplan bestaande uit:

   • constructieberekeningen of ander bewijs waaruit blijkt dat het dak waarvoor subsidie wordt aangevraagd constructief ongeschikt is voor de installatie van conventionele PV-panelen;

   • een tekening met de oppervlakte van de bestaande en de nieuwe situatie;

   • een tijdsplanning van de uit te voeren werkzaamheden;

   • de totale capaciteit in kilowattpiek van de conventionele PV-panelen die geplaatst worden;

   • de kadastrale aanduiding van het bouwwerk waarop het dak zich bevindt;

   • foto’s van het constructief geschikt te maken dak.

  • b.

   een getekende en gespecificeerde offerte, factuur of overeenkomst voor het treffen van de maatregelen, die benodigd zijn om het betreffende dak constructief geschikt te maken voor de installatie van conventionele PV-panelen;

  • c.

   een getekende en gespecificeerde offerte, factuur of overeenkomst voor de aanschaf en installatie van conventionele PV-panelen op het constructief geschikt te maken dak.

 • 2.

  Naast de gegevens, bedoeld artikel 9, eerste lid, van de Asv, gaat een aanvraag voor subsidie als bedoeld in artikel 13, eerste lid, onder b vergezeld van:

  • a.

   een projectplan, bestaande uit:

   • constructieberekeningen of ander bewijs waaruit blijkt dat het dak waarvoor subsidie wordt aangevraagd constructief ongeschikt is voor de installatie van conventionele PV-panelen, maar wel geschikt is voor de installatie van lichtgewicht PV-panelen;

   • een tekening met de oppervlakte van de bestaande en de nieuwe situatie;

   • een tijdsplanning van de uit te voeren werkzaamheden;

   • de totale capaciteit in kilowattpiek van de lichtgewicht PV-panelen die op het betreffende dak zullen worden geïnstalleerd;

   • de kadastrale aanduiding van het bouwwerk waarop het dak zich bevindt;

   • foto’s van het dak of de daken;

  • b.

   een getekende en gespecificeerde offerte, factuur of overeenkomst voor de aanschaf en installatie van lichtgewicht PV-panelen.

 • 3.

  Naast de gegevens, bedoeld artikel 9, eerste lid, van de Asv, gaat een aanvraag voor subsidie als bedoeld in artikel 13, eerste lid, onder c vergezeld van:

  • a.

   een projectplan bestaande uit:

   • een tekening met de oppervlakte van de bestaande en nieuwe situatie;

   • een tijdsplanning van de uit te voeren werkzaamheden;

   • de totale capaciteit in kilowattpiek van de conventionele PV-panelen die op het constructief geschikt te maken dak zullen worden geïnstalleerd;

   • de kadastrale aanduiding van het bouwwerk waarop het dak zich bevindt;

   • foto’s van het dak of de daken waarop zich de asbest bevindt.

  • b.

   een getekende offerte, factuur of overeenkomst voor het verwijderen van asbesthoudend materiaal toegepast als dakbedekking;

  • c.

   een getekende en gespecificeerde offerte, factuur of overeenkomst voor de aanschaf en installatie van conventionele PV-panelen op de constructief geschikt te maken daken.

 • 4.

  het nummer dat is toegewezen aan het dak in het landelijk asbestvolgsysteem waaronder de melding van de verwijdering van asbesthoudend materiaal toegepast als dakbedekking is ingevoerd.

Artikel 15 Weigeringsgronden

In aanvulling op de artikelen 11 en 12 van de Asv wordt subsidie als bedoeld in artikel 13, eerste lid, onder a, b en c geweigerd:

 • a.

  indien de totale capaciteit van de op het dak of daken te installeren PV-panelen minder bedraagt dan 15 kilowattpiek;

 • b.

  voor zover de oppervlakte van de te installeren PV-panelen de oppervlakte van het ten behoeve daarvan versterkte dak-gedeelte overschrijdt; of

 • c.

  voor zover de oppervlakte van de te installeren PV-panelen de oppervlakte van de ten behoeve daarvan verwijderde asbesthoudende dakbedekking overschrijdt;

 • d.

  indien voor een activiteit al subsidie is aangevraagd, dan wel ontvangen op grond van deze regeling of op grond van de Subsidieregeling Asbest eraf? Zon er op! Zuid-Holland 2017. Samenloop is enkel mogelijk tussen paragraaf 2 en 3.

Artikel 16 Subsidievereisten

Om voor subsidie als bedoeld in artikel 13 aanmerking te komen, wordt voldaan aan de volgende vereisten:

 • a.

  de aanvrager is eigenaar, pachter of anderszins rechthebbende op het gebruik van het dak of de daken waaraan de constructieve maatregelen worden getroffen en waarop de PV-panelen worden geïnstalleerd;

 • b.

  het dak of de daken maken onderdeel uit van een bouwwerk, dat gelegen is in de provincie Zuid-Holland;

 • c.

  de plaatsing en installatie van de PV-panelen vindt plaats op een asbestvrij dak.

Artikel 17 Subsidiehoogte

De subsidie als bedoeld in artikel 13 bedraagt € 80,- per kilowattpiek aan capaciteit van de te installeren PV-panelen, met een maximum van € 100.000,- per project

 

Artikel 18 Verplichtingen van de subsidieontvanger

 • 1.

  In aanvulling op de artikelen 18 en 19 van de Asv wordt aan de subsidieontvanger de verplichting opgelegd om uiterlijk binnen 6 maanden na bekendmaking van de beschikking tot subsidieverlening met de gesubsidieerde activiteiten te starten.

 • 2.

  De installatie van PV-panelen moet binnen twee jaar na de dagtekening van de beschikking tot subsidievaststelling zijn uitgevoerd.

 • 3.

  De PV-panelen dienen in ieder geval gedurende de termijn van artikel 4:49 derde lid van de Algemene wet bestuursrecht, op het dak of de daken bevestigd te blijven.

Artikel 19 Prestatieverantwoording

 • 1.

  Bij een subsidie van minder dan € 25.000,- toont de subsidieontvanger desgevraagd aan dat de activiteiten zijn verricht door middel van een activiteitenverslag en beeldmateriaal.

 • 2.

  Bij een subsidie vanaf € 25.000,- tot € 100.000,- toont de subsidieontvanger bij de aanvraag tot subsidievaststelling aan dat de activiteiten zijn verricht door middel van een activiteitenverslag en beeldmateriaal.

K

Artikel 20 vervalt

 

Paragraaf 4 Slotbepalingen

Artikel II

De Subsidieregeling Asbest eraf? Zon er op! Zuid-Holland 2017 wordt ingetrokken, met dien verstande dat deze van toepassing blijft op subsidies die voor de datum van inwerkingtreding van dit besluit zijn aangevraagd.

Artikel III

De Subsidieregeling Zonnig Zuid-Holland zoals deze luidde op de dag voorafgaande aan de dag van inwerkingtreding van dit besluit, blijft van toepassing op subsidies die voor de datum van inwerkingtreding van dit besluit zijn aangevraagd.

Artikel IV

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het provinciaal blad waarin dit besluit wordt geplaatst.

Den Haag, 11 mei 2021

Gedeputeerde staten van Zuid-Holland

drs. H. KOEK, secretaris

drs. J. SMIT, voorzitter

Toelichting behorende bij het besluit van gedeputeerde staten van Zuid-Holland van 11 mei 2021, nr. PZH-2021-773713608, tot wijziging van de subsidieregeling zonnig Zuid-Holland

 

Algemeen

Tijdens de COP-21 in Parijs heeft Nederland mede afgesproken om de CO2 emissie drastisch terug te dringen. De opwekking van CO2-vrije duurzame energie is daar een onderdeel van. De provincie heeft een ambitie om met zonne-energie op daken elektriciteit op te wekken in Zuid-Holland. Deze regeling helpt grootdakbezitters om te kiezen voor het installeren van pv-panelen.

Met de subsidieregeling stimuleert de provincie het installeren van zonnepanelen op daken die nu niet geschikt zijn doordat de draagkracht van het dak het gewicht van de panelen niet aankan of doordat er asbest in het dak verwerkt zit – waardoor de kosten sterk verhoogd zijn. Door pv-panelen op deze daken te stimuleren vergroot de provincie eigenhandig het netto potentieel van de daken in Zuid-Holland, immers waar voorheen geen businesscase was in verband met de terugverdientijd van de totale verbouwing, verkort de subsidie de terugverdientijd van de aanschaf van zonnepanelen.

Daarnaast stimuleert de regeling het beschikbaar stellen van een dak door een dakeigenaar aan een lokale energiecoöperatie of soortgelijk burgerinitiatief. Hiermee versterkt de provincie de positie van de energiecoöperaties en ondersteunt daarmee het lokaal eigenaarschap. De bijdrage aan de dakeigenaar vergroot voor energiecoöperaties de mogelijkheid om daken te vinden in Zuid-Holland. Dit moet leiden tot een grotere benutting van de beschikbare dakoppervlakte voor opwekking van zonne-energie binnen het verband van energiecoöperaties of soortgelijke burgerinitiatieven in de provincie Zuid-Holland.

 

Specifiek bij de wijziging

De subsidiemogelijkheden uit de subsidieregeling Asbest eraf, zon erop Zuid-Holland zijn in deze regeling geïntegreerd en de subsidieregeling 'Asbest eraf, zon erop Zuid-Holland' wordt ingetrokken.

 

Artikelsgewijs

Artikel 3

In artikel 3 van de regeling is opgenomen dat subsidie uitsluitend wordt verstrekt aan een privaatrechtelijke rechtspersoon. De beoogde doelgroep bestaat echter ook uit potentiële aanvragers zonder rechtspersoonlijkheid, zoals een eenmanszaak en vennootschap onder firma. Om te voorkomen dat subsidie aan aanvragers zonder rechtspersoonlijkheid moet worden geweigerd, wordt artikel 3 aangepast. Geregeld wordt dat subsidie niet wordt verstrekt aan publiekrechtelijke rechtspersonen (bijvoorbeeld provincie, gemeente, waterschap). Publiekrechtelijke rechtspersonen behoorden ook voor deze wijziging niet tot de beoogde doelgroep en vielen ook niet onder artikel 3. Natuurlijke personen en rechtsvormen zonder en met rechtspersoonlijkheid (privaatrechtelijk) vallen nu onder het nieuwe artikel 3. Deze wijziging leidt niet tot een wijziging in de huidige uitvoeringspraktijk.

 

Artikel 10

Subsidiehoogte. De subsidie wordt berekend over het aantal kilowattpiek. Het betreft nadrukkelijk niet het aantal vierkante meters dak.

 

Artikel 11

Dit betekent niet dat er al zonnepanelen op het dak moeten liggen, maar wel dat de partij waaraan het dak beschikbaar wordt gesteld, de beschikking krijgt over het dak. Het installeren van de pv-panelen dient binnen 2 jaar na de beschikking te gebeuren.

 

Artikel 13

Onderdeel a. Het gaat hier expliciet over het constructief maken van daken, daarmee wordt bedoeld dat de draagkracht van het dak versterkt dient te worden voor het gewicht van de installatie van de pv-panelen. Verankering van de pv-panelen is niet constructief geschikt maken, net als het aanpassen van het dakisolatie voor bijvoorbeeld de brandveiligheid.

Het plaatsen van zonnepanelen is onderdeel van de toetsing. Dit betekent dat de aanvrager moet kunnen aantonen waar, wanneer en hoe deze worden geplaatst. Hiertoe dient de aanvrager een afschrift van een opdracht aan een aannemer/leverancier bij de aanvraag te overleggen. Deze regeling voorziet niet in het subsidiëren van de aanschaf en plaatsing van zonnepanelen maar subsidieert een vast bedrag per kilowattpiek.

 

Onderdeel c. Het is toegestaan om reeds de asbest te hebben verwijderd (maximaal 12 maanden voor de aanvraag is ontvangen door de provincie Zuid-Holland) dit geldt echter enkel en alleen voor het verwijderen van asbest in combinatie met het aanschaffen en instaleren van pv-panelen. Het is expliciet niet toegestaan voor onderdeel a en b van artikel 13.

 

Artikel 14 eerste lid

Met ander bewijs wordt bedoeld; een weigering van de verzekering op grond van de draagkracht, getekende offerte met een aannemer met als doel het dak te versterken, waarin wordt beschreven hoe dak wordt versterkt zodat de PV-panelen op het dak geïnstalleerd kunnen worden.

 

Artikel 15

Onderdeel b

Subsidie wordt berekend per kilowattpiek. De subsidie wordt geweigerd als de oppervlakte van de te installeren pv-panelen de oppervlakte van de ten behoeve daarvan constructief gemaakte of verwijderde asbesthoudende dakbedekking overschrijdt. Dit om te voorkomen dat een klein gedeelte van het dak aangepast wordt en voor het hele dak subsidie wordt aangevraagd.

Onderdeel d

Stapelen van subsidie is mogelijk bij een combinatie van paragraaf 2 en 3, maar er kan slechts voor één activiteit uit paragraaf 3 subsidie worden aangevraagd, immers wanneer het gaat om hetzelfde dak waarop zich de activiteit plaatsvindt, dan leidt de activiteit niet tot een grotere benutting van de beschikbare oppervlakte. Indien er reeds een beschikking is verleend vanuit de subsidieregeling “Asbest eraf, Zon erop” van de provincie Zuid-Holland is het niet mogelijk om subsidie te verkrijgen via de regeling Zonnig Zuid-Holland.

 

Artikel 18

Om te voldoen aan de doelstelling van de subsidieregeling moeten de pv-panelen voor langere tijd op het dak of de daken bevestigd blijven. Er wordt daarom uitdrukkelijk geen subsidie verstrekt voor de plaatsing; daarom wordt de subsidie per kilowattpiek berekend en dienen de panelen minimaal 5 jaar na de subsidievaststelling aanwezig te zijn, anders kan de subsidievaststelling alsnog worden ingetrokken.

 

Artikel 19

Bij een subsidiehoogte minder dan € 25.000,- wordt de subsidie direct vastgesteld. Bij een subsidie van €25.000-100.000,- wordt de subsidie eerst verleend en toont de ontvanger bij de aanvraag tot vaststelling aan dat de activiteit is verricht.

 

Naar boven