Wijziging van het Openstellingsbesluit Voucherregeling MKB Fryslân 2021 van Gedeputeerde Staten van Fryslân d.d. 8 december 2020 (Wijziging Openstellingsbesluit Voucherregeling MKB Fryslân 2021)

Gedeputeerde Staten van Fryslân;

 

Gelet op artikel 1.3, vierde lid, van de Algemene subsidieverordening provincie Fryslân 2013;

 

Overwegende dat het wenselijk is het op 8 december 2020 vastgestelde Openstellingsbesluit Voucherregeling MKB Fryslân 2021 (Provinciaal blad 2020, 9326) te wijzigen, als gevolg van het toevoegen van een nieuwe subsidiabele activiteit aan de Voucherregeling MKB Fryslân 2021-2023;

 

Besluiten:

 

Het Openstellingsbesluit Voucherregeling MKB Fryslân 2021, hierna aangehaald als ‘’openstellingsbesluit’’, als volgt te wijzigen:

Artikel I

Artikel 1 van het openstellingsbesluit komt te luiden als volgt:

 

Artikel 1 Aanvraagperiode

 • 1.

  Een aanvraag voor een subsidie voor een activiteit als bepaald in artikel 1.4, de aanhef, onderdeel a tot en met e, kan met ingang van 4 januari 2021 9:00 uur tot en met 31 december 2021 23:59 uur worden ingediend.

 • 2.

  Een aanvraag voor een subsidie voor een activiteit als bepaald in artikel 1.4, de aanhef, onderdeel f, kan met ingang van 14 juni 2021 9:00 uur tot en met 31 december 2021 23:59 uur worden ingediend.

 • 3.

  Een aanvraag in de zin van dit artikel wordt geacht tijdig te zijn ingediend, indien deze is ontvangen door het SNN binnen respectievelijk de in het eerste of tweede lid genoemde indieningstermijn.

Artikel II

Artikel 2 van het openstellingsbesluit komt te luiden als volgt:

 

Artikel 2 Subsidieplafonds

Het totale subsidieplafond dat in het kalenderjaar 2021 beschikbaar is voor aanvragers bedraagt € 970.500,-. Van dit bedrag is:

 • a.

  € 600.000,- als deelplafond beschikbaar voor de activiteiten als bepaald in artikel 1.4, aanhef en onder a en b, van de Voucherregeling MKB Fryslân 2021-2023.

 • b.

  € 300.000,- als deelplafond beschikbaar voor de activiteiten als bepaald in artikel 1.4, aanhef en onder c, d en e, van de Voucherregeling MKB Fryslân 2021-2023.

 • c.

  € 70.500,- als deelplafond beschikbaar voor de activiteit als bepaald in artikel 1.4, aanhef en onder f, van de Voucherregeling MKB Fryslân 2021-2023.

Artikel III

Deze regeling treedt in werking met ingang van de dag na de datum van bekendmaking in het Provinciaal Blad waarin zij wordt geplaatst.

Aldus vastgesteld in de vergadering van Gedeputeerde Staten van de provincie Fryslân van

25 mei 2021.

Voorzitter drs. A.A.M. Brok

Secretaris R.E. Bouius – Riemersma, MBA MCM

Naar boven