Besluit van 25 mei 2021 tot wijziging van de Voucherregeling MKB Fryslân 2021-2023 (1e wijziging Voucherregeling MKB Fryslân 2021-2023)

Gedeputeerde Staten van Fryslân,

 

Gelet op artikel 1.3, vierde lid, van de Algemene subsidieverordening provincie Fryslân 2013;

 

Overwegende dat het wenselijk is de op 8 december 2020 vastgestelde Voucherregeling MKB Fryslân 2021-2023 (Provinciaal blad 2020, 9326), te wijzigen door een nieuwe subsidiabele activiteit aan deze regeling toe te voegen;

 

Besluiten vast te stellen:

 

De 1e wijziging Voucherregeling MKB Fryslân 2021-2023.

Artikel I

De Voucherregeling MKB Fryslân 2021-2023 wordt als volgt gewijzigd:

 

A.

 

In artikel 1.1 worden na onderdeel u, twee nieuwe onderdelen ingevoegd, luidende:

 

 • v.

  DGA: directeur-grootaandeelhouder. De DGA is een ‘werknemer’, als bepaald in onderdeel u van dit artikel, met de functie van directeur die tevens minimaal 5% van aandelen bezit van de rechtsvorm van de aanvrager.

 • w.

  MT-lid : een actief lid van het managementteam dan wel directieteam, dat is ingesteld bij de rechtsvorm van de aanvrager. Het MT-lid is tevens een ‘werknemer’ als bepaald in onderdeel u van dit artikel. Het voornoemde team vormt de leiding van de rechtsvorm van de aanvrager en is verantwoordelijk voor het beleid dat gevoerd wordt.

B.

 

Het eerste lid, van artikel 1.3, komt te luiden als volgt:

 

 • 1.

  Subsidie voor een subsidiabele activiteit als bepaald in artikel 1.4, onder a tot en met d, of onder f, wordt uitsluitend verleend aan een Friese MKB-onderneming, ongeacht de rechtsvorm die zij voert.

C.

 

In artikel 1.4 wordt na onderdeel e, onder vervanging van de punt aan het slot van onderdeel e door een puntkomma, een onderdeel toegevoegd, luidende:

 

 • f.

  strategische ondernemersontwikkeling: het volgen van een door een externe deskundige verzorgde strategische ontwikkelingsopleiding, door een eigenaar, DGA of MT-lid van de rechtsvorm van de aanvrager, waarin wezenlijke aspecten van strategisch ondernemerschap worden behandeld.

 • Gedurende het opleidingsprogramma krijgen de deelnemers handvatten aangereikt die essentieel zijn voor het succesvol uitvoeren van hun strategische ondernemingsactiviteiten.

D.

 

Aan artikel 2.3 wordt een lid toegevoegd, luidende:

 

 • 4.

  Voor een activiteit als bepaald in artikel 1.4, onder f, komen voor subsidie in aanmerking de kosten van deelname aan een strategische ontwikkelingsopleiding door de eigenaar, DGA of MT-lid van de rechtsvorm van de aanvrager.

E.

 

Artikel 2.5, onderdeel b, komt te luiden als volgt:

 

 • b.

  voor een activiteit als bepaald in artikel 1.4, onder d, e of f: maximaal 50% van de subsidiabele kosten, tot een bedrag van maximaal € 5.000,- exclusief BTW per aanvraag.

F.

 

Artikel 2.6 wordt als volgt gewijzigd:

 

 • 1.

  Onderdeel d komt te luiden als volgt:

   

  • d.

   in geval van een activiteit als bepaald in artikel 1.4, onder d tot en met f: uiterlijk binnen 12 maanden na de verzenddatum van de subsidieverleningsbeschikking de gesubsidieerde activiteit te hebben gerealiseerd;

 • 2.

  Onderdeel e komt te luiden als volgt:

   

  • e.

   in geval van een activiteit als bepaald in artikel 1.4, onder d tot en met f: uiterlijk binnen 12 maanden na de verzenddatum van de subsidieverleningsbeschikking de kosten voor het laten uitvoeren van de gesubsidieerde activiteit zelf te hebben gemaakt en betaald;

G.

 

Aan artikel 2.7, tweede lid, wordt onder vervanging van de punt aan het slot van onderdeel d door een puntkomma, een onderdeel toegevoegd, luidende:

 

 • e.

  indien de subsidie is verleend voor een activiteit als bepaald in artikel 1.4, onder f:

 • kopieën van het verstrekte diploma of bewijs van deelname dat aan de deelnemer of deelnemers van de gesubsidieerde activiteit zijn uitgereikt.

Artikel II

De artikelsgewijze toelichting van de Voucherregeling MKB Fryslân 2021-2023 wordt als volgt gewijzigd:

 

A.

 

De tekst onder de toelichting op artikel 1.1, aanhef en onder e, komt te luiden als volgt:

 

De externe deskundige die wordt ingeschakeld om een gesubsidieerd plan op te stellen, een gesubsidieerde scholingsactiviteit te verzorgen of een gesubsidieerde strategische ontwikkelingsopleiding te verzorgen, dient op grond van opleiding en ervaring gekwalificeerd te zijn. Voor deze beoordeling kan worden gekeken naar de ondernemingsactiviteiten van de onderneming in kwestie en/of de aantoonbare kennis en ervaring van de persoon, die namens de onderneming, het plan opstelt, de scholing of de strategische ontwikkelingsopleiding verzorgt.

 

De externe deskundige moet ingeschreven zijn bij het Handelsregister van de Kamer van Koophandel, of vergelijkbare handelsregisters in andere staten. Particulieren kunnen daarmee niet optreden als externe deskundige. Een kennisinstelling kan wel optreden als externe deskundige.

 

Een externe deskundige dient tevens onafhankelijk te zijn. Dit houdt in dat de externe deskundige onafhankelijk de gegeven opdracht uitvoert, de scholing kan geven of de strategische ontwikkelingsopleiding kan aanbieden, waarbij er geen sprake is van enige vorm van belangenverstrengeling. Ook de schijn van belangenverstrengeling moet worden vermeden. In dit kader wordt onder andere in de volgende situaties geoordeeld dat er geen sprake is van onafhankelijkheid:

 • de externe deskundige heeft een (financieel) belang in de rechtsvorm van de aanvrager;

 • de aanvrager heeft een (financieel) belang in de onderneming van de externe deskundige;

 • een bestuurder of directeur van de rechtsvorm van de aanvrager is ook bestuurder of directeur van de onderneming van de externe deskundige;

 • de aanvrager heeft/runt met de deskundige samen een andere onderneming, zijn vennoten in die onderneming, zijn collega’s in een andere onderneming, zijn getrouwd/levenspartners en/of zijn tegelijkertijd in een andere setting gelijkwaardige zakenpartners;

 • in het geval er sprake is van familierelaties in de eerste en tweede graad (ouder/kind broer/zuster) tussen de aanvrager en de externe partij.

Deze opsomming is niet limitatief.

 

B.

 

Na de toelichting op artikel 1.4, aanhef en onder e, wordt de volgende toelichting ingevoegd, luidende:

 

Artikel 1.4, aanhef en onder f

Onder de noemer van ‘’strategische ondernemersontwikkeling’’ kan subsidie worden verleend voor het volgen van een opleiding waarbij (DGA-)eigenaren en MT-leden op een strategisch niveau handvatten aangereikt krijgen om strategische ondernemingskeuzes te maken met betrekking tot hun onderneming dan wel de onderneming waarvoor zij werkzaam zijn. Voorwaarde is dat gedurende de opleiding meerdere aspecten van het ‘ondernemen’ worden behandeld. Een voorbeeld is een meerdaagse opleiding waarbij op strategisch niveau in wordt gegaan op één of meer van de volgende aspecten van ondernemen:

 • 1)

  marketing management;

 • 2)

  financieel management;

 • 3)

  HR management;

 • 4)

  innovatie management;

 • 5)

  strategisch management

Deze opsomming is niet limitatief.

 

De opleiding die wordt gevolgd, kan eventueel (deels) digitaal worden verzorgd door de externe deskundige en/of worden bijgewoond, zolang dit uiteindelijk een scholingsbewijs oplevert voor de deelnemers.

 

C.

 

De toelichting op artikel 1.6, komt te luiden als volgt:

 

Artikel 1.6, vierde lid

Per aanvraag kan slechts voor één activiteit als bepaald in artikel 1.4, subsidie worden aangevraagd.

 

In geval van een aanvraag voor een activiteit als bepaald in artikel 1.4, aanhef en onder d of e, kan per aanvraag slechts subsidie worden aangevraagd voor (de kosten van) deelname aan één (scholings)activiteit door respectievelijk meerdere werknemers en/of medewerkers of door meerdere eigenaren.

 

In geval van een aanvraag voor een activiteit als bepaald in artikel 1.4, aanhef en onder f, kan per aanvraag slechts subsidie worden aangevraagd voor de (de kosten van) deelname aan één strategische ontwikkelingsopleiding door meerdere (DGA-)eigenaren en/of MT-leden.

 

D.

 

De tekst onder de toelichting op artikel 2.3, derde lid, komt te luiden als volgt:

 

Een aanvraag voor een activiteit als bepaald in artikel 1.4, aanhef en onder e, kan worden ingediend ten behoeve van één of meer eigenaren van de rechtsvorm van de aanvrager. Hierdoor komen de kosten van deelname door meerdere eigenaren voor subsidie in aanmerking. De aanvrager verschaft bij het indienen van zijn aanvraag duidelijkheid over het aantal deelnemende eigenaren.

 

E.

 

Na de toelichting op artikel 2.3, derde lid, wordt de volgende toelichting ingevoegd, luidende:

 

Artikel 2.3, vierde lid

Een aanvraag voor een activiteit als bepaald in artikel 1.4, aanhef en onder f, kan worden ingediend ten behoeve van één of meer (DGA-)eigenaren en/of MT-leden van de rechtsvorm van de aanvrager. Hierdoor komen de kosten van deelname door meerdere (DGA-)eigenaren en/of MT-leden voor subsidie in aanmerking. De aanvrager verschaft bij het indienen van zijn aanvraag duidelijkheid over het aantal deelnemende (DGA-)eigenaren en/of MT-leden.

 

F.

 

Aan de tekst onder de toelichting op artikel 2.5, aanhef en onder b, wordt een nieuwe alinea toegevoegd, luidende:

 

In het geval subsidie is aangevraagd voor een activiteit als bepaald in artikel 1.4, aanhef en onder f, waarbij meerdere (DGA-)eigenaren en/of MT-leden van de rechtsvorm van de aanvrager gezamenlijk deelnemen aan een strategische ontwikkelingsopleiding, dan komen de deelnamekosten van al deze deelnemers eveneens voor subsidie in aanmerking, en bedraagt het maximaal te verstrekken subsidiebedrag voor de deelnemers gezamenlijk ook nooit meer dan € 5.000,- per aanvraag.

Artikel III

 • 1.

  Deze regeling treedt in werking met ingang van de dag na de datum van bekendmaking in het Provinciaal Blad waarin zij wordt geplaatst.

 • 2.

  Deze regeling wordt aangehaald als: 1e wijziging Voucherregeling MKB Fryslân 2021-2023.

Aldus vastgesteld in de vergadering van Gedeputeerde Staten van Fryslân van 25 mei 2021.

Voorzitter drs. A.A.M. Brok

Secretaris R.E. Bouius – Riemersma, MBA MCM

Naar boven