Provinciaal blad van Zuid-Holland

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Zuid-HollandProvinciaal blad 2021, 4030Beschikkingen | afhandelingWet bodembescherming - Waterryck nabij 62 in Roelofarendsveen

De Omgevingsdienst West-Holland heeft van Stantec B.V. namens Liander N.V. een melding ontvangen ingevolge artikel 29 (ernst en spoed) en 28 en 39/40 (goedkeuring deelsaneringsplan) van de Wet bodembescherming (Wbb). Het betreft een verzoek tot het afgeven van een beschikking inzake ernst en spoed en de instemming met het ingediende deelsaneringsplan voor de locatie Waterryck nabij 62 in Roelofarendsveen, kadastraal bekend gemeente Alkemade, sectie K, nummer 2843 (gedeeltelijk). De locatie is geregistreerd onder de locatiecode AA188402453.

Verkorte procedure

De melder heeft verzocht de behandeling volgens de verkorte procedure te laten verlopen. Wij hebben besloten dit verzoek te honoreren. De beschikking zal derhalve zonder voorafgaande ontwerpfase worden gepubliceerd.

Beschikking

Wij hebben besloten dat sprake is van een geval van ernstige bodemverontreiniging en in te stemmen met het deelsaneringsplan.

Stukken inzien

De stukken liggen ter inzage van woensdag 26 mei 2021 tot en met dinsdag 7 juli 2021 in het gemeentehuis van de gemeente Kaag en Braassem, Westeinde 1 in Roelofarendsveen. Voor de openingstijden wordt verwezen naar de website van de gemeente.

Bezwaar

Volgens artikel 7:1 van de Awb kan door de belanghebbende(n) bij Zuid-Holland, een gemotiveerd bezwaarschrift worden ingediend tegen dit besluit. Dit moet binnen zes weken na de dag van bekendmaking van dit besluit, onder vermelding van "Awb-bezwaar" in de linkerbovenhoek van enveloppe en bezwaarschrift. Dit bezwaar dient te worden gericht aan Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland, t.a.v. het Awb-secretariaat, Postbus 90602, 2509 LP Den Haag.

Ook kan een voorlopige voorziening gevraagd worden bij de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag.

Meer informatie

Heeft u nog vragen? Neem dan contact op met de Omgevingsdienst West-Holland op telefoonnummer 071-4083100. Of via de mail, die u kunt sturen naar info@odwh.nl. Vermeld in uw mail dan het zaaknummer: 2021-007982.