Provinciaal blad van Gelderland

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
GelderlandProvinciaal blad 2021, 3828Overige besluiten van algemene strekkingN317; ontwerp-verkeersbesluit maatregelen Dieren-Drempt ONTWERP-VERKEERSBESLUIT zaaknummer 2021-005887, 11 mei 2021

Aanleiding

De provinciale weg N317 is een belangrijke west-oostverbinding door de Achterhoek en vormt een verbinding tussen Dieren en Drempt. De weg ontsluit de dorpen in het omliggende gebied op het hoofdwegennet, de A348 en de A18.

 

Gedeputeerde Staten van Gelderland zijn voornemens om en verkeersbesluit te nemen, voor het realiseren van een aantal maatregelen op de N317. Om de verkeersveiligheid te verbeteren wordt de fietsoversteek aangepast door het realiseren van een fysieke middengeleider ter hoogte van het fietspad Schoonoordpad, bij kilometer 2,600. Daarnaast worden de landbouwpasseerhavens bij kilometer 3,800 en 4,400 verwijderd.

 

Beleidskader

Wettelijke grondslag

• artikel 2, lid 1, onder a Wegenverkeerswet 1994;

• artikel 15, lid 1 en 2 Wegenverkeerswet 1994;

• artikel 18, lid 1, onder b Wegenverkeerswet 1994;

• artikel 12 van het Besluit Administratieve Bepalingen inzake het Wegverkeer;

• afdeling 3.4 van de Algemene Wet Bestuursrecht;

• het Algemeen Reglement Mandaat Provincie Gelderland.

 

Omgevingsvisie

Dit besluit is genomen binnen de kaders van de provinciale Omgevingsvisie. De provincie is verantwoordelijk voor het op peil houden- en verbeteren van- de kwaliteit van de bestaande wegen, waterwegen en fietspaden in provinciaal beheer. De omgevingsvisie stelt vast dat bij knelpunten op het gebied van wegen, wordt gekeken naar het voorkomen en benutten alvorens er nieuwe infrastructuur wordt aangelegd.

 

Procedure totstandkoming

Tijdens de procedure heeft overleg plaatsgevonden met de gemeenten Rheden en Doesburg, vervoersmaatschappij Breng en met de korpschef van de Politie Eenheid Oost-Nederland, Gelderland-Midden.

 

Belangenafweging: knelpunten en maatregelen

De provincie neemt maatregelen op de N317 tussen Dieren en Drempt, bij kilometer 2,600, 3,800 en bij kilometer 4,400.

 

Middengeleider (kilometer 2,600)

Op fietspad het Schoonoordpad, door de Havikerwaard tussen Dieren en Drempt, is een onveilige fietsoversteek met de N317 bij kilometer 2,600. (Brom)fietsers en voetgangers moeten in één keer de drukke provinciale weg oversteken. Het recent aangelegde fietspad door de Havikerwaard wordt intensief gebruikt en is het een belangrijke school- en recreatieve fietsroute. De kans op ongevallen tussen overstekende (brom)fietsers en voetgangers en weggebruikers op de N317 neemt toe als gevolg van de ontwikkeling van het fietspad.

Om de verkeersveiligheid te verbeteren wordt er ter hoogte van het Schoonoordpad op de N317, bij kilometer 2,600 een fysieke middengeleider gerealiseerd. Hierdoor ontstaat voor (brom)fietsers een veilige, gefaseerde fietsoversteek en worden automobilisten op de N317 geattendeerd op de oversteek. Hiermee verbetert de verkeersveiligheid en wordt de kans op ongevallen tussen overstekende (brom)fietsers en automobilisten kleiner.

 

Landbouwpasseerhavens (maatregel 91,227) (kilometer 3,800 en 4,400)

Ter hoogte van Doesburg kunnen de landbouwpasseerhavens, bij kilometer 3,800 en 4,400, niet goed worden gebruikt door landbouwverkeer. De landbouwpasseerhavens zijn namelijk te smal en te kort, waardoor landbouwvoertuigen niet volledig in het vak kunnen staan. Dit zorgt voor een vergroot risico op ongevallen tussen landbouwvoertuigen en achteropkomend verkeer. Landbouwpasseerhavens met de juiste maatvoering zijn niet inpasbaar binnen de bestaande ruimte. Om die reden is besloten om de huidige landbouwpasseerhavens verwijderd.

 

Voornemen

Gedeputeerde Staten van Gelderland zijn van plan om voor de provinciale weg N317 tussen Dieren en Drempt het volgende verkeersbesluit te nemen:

 

I. door het plaatsen van de borden model D2 conform bijlage 1 van het RVV 1990 op de middengeleider, een verplichte rijrichting rechts langs de middengeleider in te stellen, bij kilometer 2,600;

 

II. door het verwijderen van het bord E1 conform bijlage 1 van het RVV 1990, het huidige parkeerverbod op te heffen, bij kilometer 3,800 en kilometer 4,400;

 

Ter inzage

Een link naar het ontwerp-verkeersbesluit is vanaf 20 mei 2021 te vinden op de website van de provincie Gelderland (www.gelderland.nl->verkeer en vervoer->overzicht van alle provinciale wegen-> N317). De tekst van het ontwerp-verkeersbesluit is ook te vinden op de website van de rijksoverheid (zoek.officielebekendmakingen.nl->Zoek in). U kunt zaaknummer 2021-005887 dan als zoekopdracht ingeven. Tevens ligt een kopie van het ontwerp-verkeersbesluit van 20 mei 2021 tot en met 1 juli 2021 ter inzage in het gemeentehuis van de gemeenten Rheden en Doesburg.

 

Ten gevolge van actuele COVID-19-maatregelen is fysieke inzage op het gemeentehuis wellicht niet of slechts beperkt mogelijk. Neemt u in dat geval contact op met M.J. Pijnappels via het Provincieloket via 026-359 9999 voor meer informatie en ondersteuning.

 

Inbrengen zienswijze

Belanghebbenden kunnen binnen zes weken na de dag van de bekendmaking een mening in de vorm van een zienswijze bekend maken inzake het voorgenomen ontwerp verkeersbesluit. De zienswijze kan schriftelijk of mondeling worden ingebracht. De schriftelijke zienswijze dient te worden gezonden aan:

 

Gedeputeerde Staten van Gelderland

Afdeling Beheer en Onderhoud Wegen

T.a.v. mevrouw M.J. Pijnappels

Postbus 9090

6800 GX Arnhem

 

Indienen kan ook digitaal via post@gelderland.nl

 

Op de enveloppe/ in het e-mail onderwerp dient duidelijk “zaaknummer 2021-005887, N317 Dieren-Drempt” vermeld te worden. Voor het geven van een mondelinge reactie kunt u binnen vijf weken na de dag van bekendmaking een afspraak maken via het Provincieloket met mevrouw M.J. Pijnappels, telefoon 026-359 9999. Ook voor een toelichting op het ontwerp verkeersbesluit kunt u bij haar terecht.