Provinciaal blad van Drenthe

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
DrentheProvinciaal blad 2021, 3744Overige besluiten van algemene strekkingWijziging subsidieplafond Subsidieregeling groene bewonersinitiatieven Drenthe

 

Gedeputeerde Staten van Drenthe;

 

gelet op artikel 13 van de Subsidieregeling groene bewonersinitiatieven Drenthe, zoals vastgesteld bij besluit van 26 februari 2019, kenmerk 4.3/2019000516, Provinciaal Blad nummer 1486 van 2019, en de Vaststelling Subsidieplafonds 2021 van 1 december 2020, kenmerk 49/4.4/2020002418, Provinciaal Blad nummer 9006 van 2020;

 

 

BESLUITEN:

 

voor de Subsidieregeling groene bewonersinitiatieven Drenthe voor het kalenderjaar 2021 het subsidieplafond te wijzigen van € 20.000,-- naar € 50.000,--.

 

 

Dit besluit treedt in werking op de dag na publicatie in het Provinciaal Blad en werkt terug tot 1 januari 2021.

 

 

Gedeputeerde Staten voornoemd,

 

 

mevrouw drs. J. Klijnsma, voorzitter

W.F. Brenkman MSc, secretaris

 

 

Assen, 11 mei 2021

Kenmerk 4.4/2021000786

 

 

 

Uitgegeven: 14 mei 2021