Provinciaal blad van Zuid-Holland

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Zuid-HollandProvinciaal blad 2021, 3678Overige overheidsinformatieProvincie Zuid-Holland - Oproep Provinciale Statenvergadering

Commissaris van de Koning in de provincie Zuid-Holland,

gelet op artikel 19 van de Provinciewet en artikel 10 van het Reglement van Orde;

maakt bekend dat de leden van Provinciale Staten zijn opgeroepen voor een digitale vergadering op woensdag 19 mei 2021, aanvang 10:00 uur vanuit de Landschapszaal te Den Haag.

Aan de orde komen:

Regeling van werkzaamheden

Bespreekstukken:

Statenvoorstel tot vaststelling Wijziging Reglement van Orde voor vergaderingen van Provinciale Staten ea (7349)

Hamerstukken:

Statenvoorstel bekrachtiging geheimhouding brief aan PS warmtelevering Leidse Regio WLQ (7350)

Statenvoorstel tot vaststelling Ontslagbesluit van statengriffier (7351)

Statenvoorstel tot vaststelling Benoeming van de heer M Stolk bij verbonden partijen (7348)

Verslag van vorige vergadering(en):

Notulen Statenvergadering 7 april 2021

Inspreekrecht

De mogelijkheid bestaat om aan het begin van de vergadering over de op de agenda vermelde bespreekstukken in te spreken. Een verzoek om te mogen inspreken moet ten minste 48 uur voor de vergadering schriftelijk bij de voorzitter zijn ingediend onder vermelding van het onderwerp.

Het verzoek moet worden geadresseerd aan:

De voorzitter van Provinciale Staten van Zuid-Holland

statengriffie@pzh.nl

Den Haag, 6 mei 2021.