Provinciaal blad van Zuid-Holland

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Zuid-HollandProvinciaal blad 2021, 3673Overige overheidsinformatieKennisgeving beschikking Bek & Verburg B.V. (9999208772)

Uitgebreide voorbereidingsprocedure

Wet algemene bepalingen omgevingsrecht

 

Onderwerp

Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland hebben besloten de op 23 september 2013, met kenmerk 21642293/425996 aan Bek & Verburg B.V. verleende vergunning voor de inrichting aan de Montrealweg 140, 3197 KH Rotterdam-Botlek, krachtens artikel 2.31 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht te wijzigen/aan te vullen.

 

Het betreft een inrichting voor het inzamelen, scheiden, opslaan en afvoeren van (gevaarlijke) (scheeps)afvalstoffen en sanitair afvalwater.

 

Het Centraal Registratiepunt Gevaarlijke Stoffen (hierna: CRP) wordt vervangen door het systeem ‘Operationele Informatie bij Incidenten met Gevaarlijke Stoffen’ (hierna: OIGS). De voorschriften voor de registratie van gevaarlijke stoffen worden omwille hiervan ambtshalve aangepast.

 

Inzage

U kunt de beschikking tijdens kantooruren van 12 mei 2021 tot en met 23 juni 2021 op de volgende plaatsen inzien:

- Bibliotheek Rotterdam, 5e etage, Hoogstraat 110 te Rotterdam;

- de gemeente Brielle, Slagveld 36 te Brielle, na telefonische afspraak;

- de gemeente Maassluis, Koningshoek 93050 te Maassluis, na telefonische afspraak;

- de gemeente Nissewaard, Raadhuislaan 106 te Spijkenisse (de gemeente werkt alleen op afspraak via telefoonnummer 14 0181);

- het stadskantoor Vlaardingen, Klant Contactcentrum, Westnieuwland 6 te Vlaardingen, na telefonische afspraak;

- de DCMR Milieudienst Rijnmond, Parallelweg 1 te Schiedam.

 

Vanwege de maatregelen rondom de Coronavirus-crisis kunnen de stukken bij de DCMR Milieudienst Rijnmond alleen op afspraak en uitsluitend op maandag en donderdag tussen 10.00 en 14.00 uur worden ingezien aan de Parallelweg 1, 3112 NA Schiedam. Afspraken kunt u maken door het sturen van een e-mail aan info@dcmr.nl of te bellen naar telefoonnummer 010 – 246 80 00.

 

Indien dit voor u geen uitkomst biedt en de stukken fysiek wilt in zien, verzoeken wij u dit binnen de termijn van de terinzagelegging aan ons kenbaar te maken. Dit kunt u doen per brief aan DCMR, Postbus 843, 3100 AV Schiedam of per e-mail via info@dcmr.nl. Wij zullen hierop in contact met u treden om met u op zoek te gaan naar een pragmatische oplossing waarbij u alsnog de mogelijkheid wordt geboden om op de (ontwerp)beschikking te kunnen reageren.

 

Beroep

Binnen zes weken, ingaande de dag na de eerste dag van de terinzagelegging van de beschikking, kan bij de Rechtbank Den Haag, Sectie bestuursrechtspraak, Postbus 20302, 2500 EH Den Haag, beroep worden ingesteld door:

- belanghebbenden die zienswijzen hebben ingebracht tegen de ontwerpbeschikking;

- de adviseurs die advies hebben uitgebracht over het ontwerp van de beschikking;

- belanghebbenden aan wie redelijkerwijs niet verweten kan worden geen zienswijzen te hebben ingebracht tegen de ontwerpbeschikking.

 

Alleen zij die een beroepschrift hebben ingediend kunnen, bij spoedeisend belang, om een voorlopige voorziening vragen. U richt het verzoek aan de voorzieningenrechter van de sector Bestuursrecht van de rechtbank Den Haag, Postbus 20302, 2500 EH Den Haag. Voor de behandeling van het verzoek is griffierecht verschuldigd.

 

Inlichtingen

Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met de DCMR Milieudienst Rijnmond, via info@dcmr.nl onder vermelding van DCMR zaaknummer 9999208772.